Genesis 10

Noa Ye Meed Yi Awoya

Noa ye karub dana Sem, Hem, Yeefet urok kee ye yondem yi dana meed wanabiwen.

 • Yeefet ye karub dana kuu Gomer yoom Megog yoom Madai yoom Yavan yoom Tubal yoom Mesek yoom Tiras yoom kwane wanaboon. Kuyaambed ambibkin maa maa andowoon.
 • Gomer ye karub dana kuu Askenas yoom Rifat yoom Togarma yoom kwane wanaboon.
 • Yavan ye karub dana kuu Elisa yoom Taasis yoom Kit yoom Rodan yoom kwane wanaboon.
Keke Yeefet ye awoya ambibkin maa maa wenebe dobereniiwa weng maa maa dakmenabiwen. Yi kuu karamok dudbi ariyiib karamok kebed yayiib dobiriwen.
 • Hem ye karub dana kuu Kus yoom Misraim yoom Put yoom Keenan yoom kwane wanaboon. Kuyaambed ambibkin maa maa andowoon.
 • Kus ye karub dana kuu Seba yoom Havila yoom Sabta yoom Raama yoom Sabteka yoom kwane wanaboon.
 • Raama ye karub dana kuu Seeba yoom Dedan yoom kwane wanaboon.
Nimrod kuu Kus ye mingki. Yembedmo nangmenmo wene okad yimin yimin yaa korok keroon. Ye kuu dingkan yemoon bi ye karub keroon, Yariman God ye murubia ari. Kwanikob yikareb yedmimaib “Nimrod dingkan biman Yariman God ye murubia ari areb kerime.” andimaib. 10 Yembed Babilonia ambibkin aom taun Babiloniib Erekiib Akadiib Kalneyiib kuyaambed ibduruk korok keroon. 11 Ambibkin kuyaambed wene Asiria ambibkin aombed taun Ninevayiib Rehobotiiyiib Kalayiib 12 Reseniib yenbenaboon. Kambong Resen kuu Ninevayiib Kalayiib wedyirimbed yenbenaboon. Nineva taun kuu amaanbed darewoob kereen.

13 
 • Misraim ye awoya kuu Ruddaniib Anamdaniib Lehabdaniib Naftudaniib
14 Patrusdaniib Kasludaniib Kaftordaniib. Kasludan yena andokbe yika dobereniib Filistiadan keriwen. 15 
 • Keenan ye awoya kuu Saidondaniib Hitdaniib
16 Yebusdaniib Amorodaniib Girgasdaniib 17 Hivdaniib Arkdaniib Sindaniib 18 Arvaddaniib Semardaniib Hamatdaniib. Saidon kuu Keenan ye wonob dana. Kwane yi awoya wenebiwen. 19 Yi bid yimin kuu Saidonbed wene kuri kambong Kerar, kambong Kasa dia. Kwane wene kangka taun Sodomiib Gomorayiib Admayiib Seboyimiib, kambong Lasa dia. 20 Hem ye awoya kuu yi ambibkin maa maa yi amyenibon maa maa wenebe dobereniiwa yi weng maa maa dakmenabiwen.

21 Sem kuu Yeefet ye daman. Sem ye awoya maa kuu Hibrudan.

22 
 • Sem ye karub dana kuu Elam yoom Asur yoom Arfasad yoom Lud yoom Aram yoom kwane wanaboon.
23 
 • Aram ye karub dana kuu Us yoom Hul yoom Geter yoom Mesek yoom kwane wanaboon.
24 
 • Arfasad ye mingki kuu Sela. Sela ye mingki kuu Eber. Eber ye awoya kuu Hibrudan.
25 
 • Eber ye karub dana ari wanaboon kuu Peleg yoom Yoktan yoom kwane wanaboon. Peleg
  10:25Peleg yaningko ye id kuu “Andokbi”.
  yaron yaa kuu ambibkin maa maa andokbe yemoon keroon.
26 
 • Yoktan ye karub dana kuu Almodad yoom Selef yoom Hasarmavet yoom Yeraa yoom
27 Hadoram yoom Usal yoom Dikla yoom 28 Obal yoom Abimael yoom Seeba yoom 29 Ofir yoom Havila yoom Yobab yoom kwane wanaboon. Yi korem kuu Yoktan ye karub dana. 30 Yi dobiriwen kuu kambong Mesambed wene kambong Sefar kangka aangko ambibkin yaa. 31 Sem ye awoya kuu yi ambibkin maa maa yi amyenibon maa maa wenebe dobereniiwa yi weng maa maa dakmenabiwen.

32 Kuu Noa ye awoya kui. Kuyaambed urok yondem ambibkin korem yaa wenebe muubniwen.|U

Copyright information for `YON