Genesis 14

Abrambed Lot Ika Nendoon

1Sodom taun yi king kuu Bera. Gomora taun yi king kuu Birsa. Kambong Adma yi king kuu Sinab. Kambong Seboim yi king kuu Semeber. Yi kaningiib yoom Soar yi king yoom, yi korok kuu Kedolaomer. Yembed oonoon kuu weeb wad ayoowiib dowan kereen kumban yikareb kerem ande meeniwen, yi king angkoyiib kuu. Kedolaomer kuu Elam ambibkindan yi king. Amrafel kuu Babilonia ambibkindan yi king. Ariok kuu Elasar ambibkindan yi king. Tidal kuu Goim ambibkindan yi king. Yi kaningiib yi ana nangmidaniib taun angkoyiib yi king yaa nangmok winiwen. Kambong angkoyiib yi ana nangmidaniib yi kingiib kankubunen yiri yaningko Sidim yaa nedbiwen. (Kibikee Sidim kuu karamok yaningko Ded Si.)

5Weeb 14iib ari kuu Kedolaomer yoom ye king angkodmi yoom yi ana nangmidan yoom kambong Asterot Karnaim yaa wene Refaim karub yaa nangmene, kambong Hem yaa wene Sus karub yaa nangmene, kambong Save Kiriataim yaa wene Em karub yaa nangmene, aangko Seir ambibkin aom wene Hor karub yaa nangmene, kambong Elparan dia nangmeniwen. Kwanekoriwa, Kedolaomer yoom ye king angkodmi yoom yi korok keriwen. Kambong Elparan kuu amiibban koknoon ambibkin dia. 7Kwanekoriwa, amonombe kambong Kades yaa wene Amelek karub korem yaa wene nangmene Amoro karub yaa kambong Hasason Tamar aom wene nangmeniwen. Kwanekoriwa, Kedolaomer yoom ye king angkodmi yoom yi korok keriwen.|U

Andowoon 14:8-20

Abrambed Lot Ika Nendoon

8Aron maa, Sodoma Gomoraya Admaya Seboima Soara yi ana nangmidaniib yi kingiib kankubunen yiri yaningko Sidim yaa nangmok winiwen. 9Yi kuu Elamdan yi king Kedolaomer yoom Goimdan yi king Tidal yoom Babiloniadan yi king Amrafel yoom Elasardan yi king Ariok yoom yi ana nangmidaniib yaa nangmok winiwen. King angkoyiibbed king kaningiib yaa nangmok winiwen kui. 10Kankubunen yiri yaningko Sidim kuu kolta bot dem yemoon dangoon. Nangmenib, Sodom yi ana nangmidan yoom Gomora yi ana nangmidan yoom yi king ayoob yoom kuu kirikmone wenenib dem yiri kirobiiwe, king yenayiib yi ana nangmidaniib kuu kirikmone wene aangko ari daaniwen. 11Kedolaomer yoom ye king angkodmi ayoobmimiib yoom yi ana nangmidan yoombed Sodoma Gomoraya yi yiribmaniib yi animaniib korem kuu be winiwen. 12Abram ye daman ye mingki Lot kuu Sodom aom doreen kowe, ana nangmidanbed yeyiib ye yiribmaniib kangkon be winiwen.

13Karub mamaa kombere dore wenene komo keroon kuu Abram yaa daanoon. (Abram yaa kuu “Hibruman” andimaib. Ye kuu Mamre ye at kubun keedbon dia doboroon. Mamre yoom ye damana Eskol yoom Aner yoom yi ayoobmim kuu Amorodan. Yi kuu Abram yangkodmi.) 14Abram wengamboroone ye mingki Lot kuu bondanbed nenwiniwen kowe, ye nangmi karub korem 318iib benwene king kaningiib yaa nangmok wenene kambong Dan yaa nandekore, 15amnoombed Abram kuu ye karub andokboone, wene nangmiiwa kirikmoniiwa nangmenmo wene kambong Hoba dia winiwen. Hoba kuu Damaskus taun burudande ari. 16Kwane, Abram kuu benwiniwen ye yiribman koremiib Lotiib ye yiribmaniib Sodoma Gomoraya ye nimayiib nimakarub yenayiib be ika monoon.

Melkisedekbed Abram Yaa Amun Kerunoon

17Abram kuu Kedolaomer awene yaa nangme burudande dorekore ika monoona, Sodom yi kingbed Abramiib yaa wedmenok wonoon, kankubunen yaningko Save yiri. 18Kuyaron kuu Melkisedek kuu kambong Salem yi kingiib Korem Ari ye God dore karub dore wedyiri dobiri ye karuwiib. Kwane, yembed flawayiib nongyob ok ambodiib Abramiib yaa be menene, 19Abram amun kerunok ande yedmoon,

“Korem Burudandoon Arimbed Ye God, ambidiib okadiib ongmenaboonman,
Abram yaa amun kerunok.
20Yembed awabdoone nangmeneb burudandewen kowe,
Korem Burudandoon Arimbed Ye God yaningko kankoonem.” andoon.
Kwanandoone, Abrambed nangmene boon ye yiribman kuu andokbe wenore angko angkoyiib nongkobekore anded mimo kuu Melkisedek yaa konoon.|H

21Konoone, Sodom yi kingbed Abram yaa yedmoon “Nangmenib biwen yiribman kuu awine, kumban ne nimakarub kuu ika bangkawe.” andoon. 22Andoone, Abrambed man yedmoon “Korem Ari ye Yariman Godbed yedmoonkob okadiib ambidiib kereen. Yaningko yaambed yedmaan kuu 23eb yiribman kuu ma awinainban. Korem ebka bangkabdandamiin, ebkad nong o yonkad nong awinainban. Kwani kowe, ebbed kekane yedmaabban ‘Abram kuu nembed yiribman yemoon bangkanaan kowe, ye kuu yiribman yemoon ye karub keroon.’ andaabban. 24Ne kuu eb yiribman ma kandainban, kuned ne karubkimbed ani yeman aniwen kumbedmo awinaniin. Ne angkodmia Mamre yoom Eskol yoom Aner yoom yimbedmo yi nangmenib biwen yiribman kuu bime.” andoon.|U

Copyright information for `YON