Genesis 16

Andowoon 16:1-3,15

Hagar Yoom Ismael Yoom

Abram ye wonong Serai kuu kurong kowe, yu deme no awinembiri ye Idyip wonong yu aningko Hagar konandameen kuu meeneen. Kwana kowe, Abram yaa yedmeen, “ Yarimanbed ne dana nendi kiwaan kebenoon kowe, ne dowaken kuu ne deme no awinembiri ye wonong yoom dangime. Dana woonanuun kuu ne danayiib kera.” andeen. Seraimbed kwananduune Abrambed “Ee” andoon. Kwana kowe, yumbed yu ambi Abram yaa Hagar konuune awanoon. Kuyaron kuu Abram awene kuu Keenan ambibkin aom weeb angko angkoyiib dobiriwen.|H Awanoona, Hagar kuu oyoomiib kereen. Oyoomiib keruune wedmekoru, kerengkan inamen kameenu Serai yaa karak kondeen.

Kwamune kowe, Seraimbed Abram yaa yedmeen “Hagarbed ne yaa karak kaween kuu ebbed ongmi yeman kii. Anam, nembed eb yaa kabdaan kumban oyoomiib kerekoru, ne yaa karak bangkawimamuun, kowe Yariman Godbed wengyundandok eb dee ne dee!” andeen. Anduune, Abrambed yedmoon “Eyoka, yu kuu kub deme ye kakmaniibban wonong kereene, ub kuu yu korok kowe, kubbed yu yaa komo kamaneeb kuu kub dowakenmo.” andoon. Seraimbed Hagar yaa wenbanduune koronde wuneen.

Yariman God ye engyumbed wene Hagar yaa amiibban koknoon ambibkin aom kambong Sur ye kiwaan ari kirub okdobon yaa wengandene yedmoon “Hagar, Serai yu deme ye kakmaniibban wonong, kuna yaambed menebko, kuna yaa weneeb?” andoone, man yedmeen “Ne kuu ne korok yaambed kombere dore meniin.” anduune, yembed yedmoon “Angkon ika wene, yu deme ye kakmaniibban wonong ika kere. 10 Nembed kub awoya yemoon bangkabdaniin kuu karub kane ma kimingkaanban.” andekore, 11 angkon ika amun kerune yedmoon

“Kub kuu karub dana woonaneeb kuu yaningko Ismael
16:11Ismael yaningko ye id kuu “Godbed wengambereen.”
andaneeb,
amborom kuu Yariman Godbed kub ameng kami kuu wengamboroon.
12 Kumban, kub karub dana kuu awon kiib areb dobaraneen.
Ye kuu karub korem yaa bon keraneene karub korem kwangkon ye yaa bon kerunaniib.
Ye karubkim yaa domonde yekamo dobaraneen.” andoon.
13 Andoone, Hagar kuu God anam wedmenaan manok andeen. Kowe, Yariman God yaa yaningko baandeen “Wedmewewen ye God.” amborom kuu Godbed yu yaa daandoon kowe. 14 Kwanikob, okdobon yaningko kuu Beyalahairoi
16:14Beyalahairoi yaningko ye id kuu “Doreen ye God Wedmewoon ye Okdobon.”
andimamiib. Okdobon kuu kambong Kades dore kambong Bered dore wedyiri angkuun.|U

15 Amaan, Hagar kuu karub dana wooneene Abrambed dana yaningko Ismael andoon.|H 16 Kuyaron kuu Abram ye weeb kuu 86iib.|U

Copyright information for `YON