Genesis 2

Andowoon 2:1-4a, 7-9, 15-25

Kwane ambidiib okadiib kuna kuna dangoon ye kumkam korem ongmenabe dowan keroon. Kowe, God kuu aron ed kuu deme korem dowan keroon kowe dibere yiidkoon. Kwane, yembed aron kee amun kerunekore karadmo yeman ande kowoon, amborom kuu ongmenabi deme korem dowan keroon ye dowad dibere yiidkoon kowe. Kuye weng kuu Godbed ambidiib okadiib kumkam korem ongmenaboon ye weng kui.|H

Karuwiib Wonongiib Ongmenaboon

Yariman Godbed ongme dowan kerindo kuyaron kuu
yongbon kawa aya nonga kuu deedirindo amborom kuu am yedmindo kowe monokban keroon. Kwane kuyaa kuu karub maa yongbon kaab deme ambangkaneen ye karuwiibban. Am minindo kuned ok kuu okad yirimbed deedereen. Deedereenu, bid ari kuu okiib dange wuneen.|U

Kuyaron kuu okad aandune karub ongmene miiddem aombed inum konoone demboon. Demboone, Yariman Godbed aron dembimaun angka yongbon kaab arumoone demboon, Iden aom kuu. Arume dowan kerekore, kuyaom kuu karub ongmoon kuu kowoona doboroon. Kwane, Yariman Godbed at amun maa maayiib dembok andoone daare wonoon kuu, at ani yemaniib wedme kubi yemaniib kui. Yongbon kidangka kuyaom kuu at ayoob demboon. At mimo kuu wadkeri ye at. At mamaa kuu arewa o amun inamen kaadkeri ye at.|H

10 Yongbon Iden kuyaombed ok kuu wene ari bokon kaningiib danganabeen. 11 Ok ibduruk doween kuu yaningko Paison, Havila ambibkin aom awanewandeen. 12 (Havila ambibkin aom kuu gold amuniib at nunung baeb amuniib od darewoob ye botiib dangoon.) 13 Ok mamaa yaningko kuu Gihon, Kus ambibkin aom awanewandeen. 14 Ok mamaa yaningko kuu Taigris, Asiria ambibkin kangkambed awanewandeen. Ok mamaa yaningko kuu Yufretes.|U

15 Yongbon Iden aom karub kuu Yariman Godbed kowoon ye dowad kuu oone dobere ambangki yeman. 16 Kwamune Yariman Godbed yedmoon, “Eb kuu ayob korem kee ananeeb kuu yimin, 17 kumban arewa o amun inamen kaadkeri ye ayob kuu anaab, kuu amob kowe. Ananeeb kuu anam bobnaneeb kowe.” andoon.

18 Kwamune Yariman Godbed yedmoon, “Yembedmo dobiri kuu amunban kowe, nembed ye yaa awaneni ye angkodmiyiib ongmaniin.” andoon. 19 Kwanekore, okad andune dingkan koremiib ayari on koremiib ongmenabe karub yaa benmonoona, yi aningko korem yeengkanandoon. 20 Yeengkanande dowan keroon, kumban yangkodmi ma wedmindo. 21 Kwanoone, Yariman Godbed karub yaa meenoone unuk darewoob angkoone, karub ye anaatok mimo daandekore, ye kad ika ongmekore, 22 angkon anaatokbed wonong ongmekore, ye yaa nenmene 23 domonenoona, karub kuu yaro wedmendekore yedmoon,

“Kwamune kowe, yu kono kuu ne konombed kandene,
yu yom kuu ne yombed kandene keroon kowe,
yu aningko kuu Wonong kowaan,
amborom kuu karub yaambed kandoon kowe.” andoon.
24 Kwamunekob, karub kuu yarian yaa domonde ye amban yoom dabokne yi ayoob kuu id mimo kerimaib. 25 Yi ayoob ebkadiibban idmo doriib kuned karakiibban.

Copyright information for `YON