Genesis 21

Andowoon 21:1-13

Aisek Kuu Wooneen

Kwane, Yarimanbed Sera yaa komo yedmoon kuu kwanoon, kwane angkon yembed Sera yaa ye weng kunduk dakmoon kuu kwamunemo yu yaa kerundoon. Kowe, yu kuu oyoomiib kerekoru, Abraham kuu kiomnoon yaambed dana mingki wooneen. Dana wooneen kuu Godbed aron kowoon arimbed wooneen. Abraham kuu Serambed wooneen ye dana mingki kuu yaningko Aisek ande kowoon. Aron kaning kaningiib dowan keruune, Abrahambed God ye weng yedme kowoon areb dana mingki kad wandoon. Aisek wooneen yaron kuu Abraham ye weeb kuu 100iib.

Kwane, Serambed yedmeen, “Godbed kube ambon kamiyiib kawoon kowe, kuyaa wengambaraniibdan korem kuu ne yoom kube ambon kamanuub.” andeen. Andekoru, ika yedmeen, “Karub maambed Sera yu dana woonenu oonenanuun andoonoo? Dowan, karub maa kwane andindo. Kumban, nembed Abraham kuu kiomnoon yaambed dana mingki woonaan.” andeen.

Hagar Yoom Ismael Yoom Yaa Yedmoone Winiwen

Dana kaine muk animokban keroon yaron arimbed, Abrahambed orok darewoob ongmoone aniwen. Kwane, Ismael kuu Hagar Idyip wonongbed Abraham ye dana mingki wooneen kuu Aisek yaa daanimo kamoone, 10 Serambed wedmekoru Abraham yaa yedmeen, “Dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye wonongiib yu dana mingkiyiib kee yedmebko winime! Amborom kuu dana kee eb yiribman bi ye yumbon kandi kuu yiminban. Eb bobnaneeb kuu Aisekmo baneen.” andeen.

11 Kwananduune, Abraham kuu ye niindem aom miin yiminban keroon, amborom kuu Ismael kwangkon ye mingki kowe. 12 Kumban Godbed Abraham yaa yedmenoon, “Hagar yoom yu mingki yoom yaa miin yiminban keraab. Serambed yedmebduka wengambere kwane, amborom kuu eb yob kuu Aisek yaambed ande kowaniin kowe. 13 Nembed Hagar yu mingki yaa dana yemoon konaniine ambibkin mimodan keraniib, amborom kuu ye kwangkon eb dana kowe.” andoon.|H

14 Ware amkimo keruune, Abrahambed Hagar yaa animaniib ok yowo dingkan kadbed ongmiweniib kuu bene yu kandom ari nongkobekore, yedmendoone, yu mingki yoom winiwen. Amiibban koknoon ambibkin Berseba yaa kirinwanmo wuneen. 15 Ok dowan keroone, dana kuu at kubun aom kowuune diboroone 16 100 mita areb wenenu dibereenu yukareb yedmeen “Dana kuu bobnandameen kowe, ye bobni wedmaniin kuu ne dowakenban.” andeen. Andekoru, dibuun yirimbed ameng kamande kameen.

17 Godbed dana ye ameng wengamberekore, ambid arimbed God ye engyumbed Hagar yaa dandoon “Komandewed meeni darewoob kerewen? Unaab! Godbed dana ye ameng kuu wengamboroon kowe. 18 Dembe wene dana kuu nenkone nemengkane. Nembed ye awoya amun kerundaniine ambibkin darewoob keraniib.” andekore, 19 Godbed yu indob nandoone okdobon wedmeen kowe, wene ok yowo aom yuundekoru, yu danayiib yunkonuune anoone wene okad maa doberekoriwa, 20 God kuu dana yaa oonenoone kainoon. Kaine, amiibban koknoon ambibkin yaningko Paran yaa doboroon. Dobere, anambed dingkan yenbandi ye karub keroon. 21 Kainoone, yawaanbed Idyip wonong benuune awanoon.

Abraham Yoom Abimelek Yoom Yi Amob

22 Kuyaron kuu Abimelek yoom ye ana nangmidan yi korok yaningko Faikol yoom weneniiwa Abraham yaa Abimelekbed yedmenoon “Godbed eb yaa komo kamaneeb kuu dore awabdimameen. 23 God yaningko yaambed yedme kowe ebbed neyiib ne danayiib ne awoyayiib yaa nemengkandaab. Ne kuu eb yaa inamen amunmo meenimamiin kowe, neman kangkon ne yaa ambibkin kee doreeb aom kee God yaningko yaambed yedme kowe inamen amunmo meenimame.” andoon. 24 Andoone, Abrahambed yedmoon “Ee, eb weng kuu God yaningko yaambed yedme kowaan.” andoon.

25 Andekore, Abrahambed Abimelek yaa kongewoon okdobon ye dowad, amborom kuu Abimelek ye deme karubbed Abraham ye okdobon kuu kandiwen kowe. 26 Abimelekbed yedmoon “Nekaadban, karub kanembed kwamunoon? Eb kuu ne yaa yedmewindo kowe, kibirebmo wengambaraan kii.” andoon. 27 Andoone, Abrahambed sibi yenayiib buromakau yenayiib kuu Abimelek yaa baangkanoone yi ayoob dakmenib amob ongmiwen. 28 Abrahambed ye sibi ediib be nongkoboone, 29 Abimelekbed ye yaa kaamonenoon “Komandewed kwamune kameeb? andoon. 30 Andoone, Abrahambed yedmoon “Sibi ediib kee baneeb kuu anam nembed okdobon kuu nidkoon andi ye kumun.” andoon. 31 Kowe, okdobon yaningko Berseba
21:31Berseba yaningko ye id kuu “Amob weng ye okdobon” o “Ediib ye okdobon”.
andiwen, amborom kuu amob ongmiwen kowe.

32 Amob ongme dowan kerekoriwa, Abimelek yoom Faikol yoom kuu angkon ika Filistia ambibkin yaa winiwen. 33 Winiiwe, Abrahambed at kaab yaningko Tamaris Berseba yaa kibenekore, kurikuriyiib kubiyiib Yekawono ye Yariman God yaa konoon. 34 Abraham kuu Filistia ambibkin aom aron doboob doboroon.|U

Copyright information for `YON