Genesis 25

Wene Abraham Bobnoon Yaron Keroon

Abraham wonong maa yaningko Ketura awanoon. Yumbed Abraham ye karub dana yena wanabeen kuu Simran yoom Yoksan yoom Medan yoom Midian yoom Isbak yoom Sua yoom kui. Yoksan ye karub dana kuu Seeba yoom Dedan yoom kui. Dedan ye awoya kuu Asur ambibkindan yoom Letus ambibkindan yoom Leum ambibkindan yoom kui. Midian ye karub dana kuu Efa yoom Efer yoom Hanok yoom Abida yoom Eldaa yoom kui. Yi korem kuu Ketura yu awoya.

Yiribman korem Abraham boon kuu mingki Aisek yaa yedmoon “Ne bobnaka ne yiribman korem ebbed be.” andoon. Kumban Abraham kuu wad doreen yaambed, ye dungkud nima yi karub dana yaa munob yena bangkandekore yedmendoonkob Aisekiib yaa kuu yi koronde ben ambibkin kangka winiwen.

Abraham ye weeb kuu 175iib kere kiomne anam keroon yaambed bobnekore, ye karuwayiib yaa daboknoon. Bobnoona, Hitman Soar ye mingki Efron ye mongkobon Mamre kangka yaningko Makpela botdem aom ye meed Aisek yoom Ismael yoombed mangkiwen. 10 Bobkonombon kukuu Abraham yoom ye wonong Sera yoom kuyaom mangkenabiwen. Mongkobon kuu Hitman yaambed Abrahambed moonoon. 11 Abraham bobnoon ye yondem, Aisek kuu Okdobon Beyalahairoi dia doreen. Doreena, Godbed ye yaa amun kerenoon.

Ismael Ye Awoya

12 Keke Ismael ye weng. Ismael kuu Abraham yoom Hagar yoom yi mingki, Yu kuu Sera yu kakmaniibban ye deme Idyip wonong. 13 Ye karub dana yi aningko kuu kei, Nebaiot, Kedar, Adbiil, Mibsam, 14 Misma, Duma, Masa, 15 Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Kedema yoom kui. Nebaiot kuu wonob dana, angkon Kedema kuu yeenbon dana. 16 Yi andokbe amyenimbon wad ayoowiib yi ambokab keriwen. Angkon, yi aningko kuu yi kambongiib yi kombonboniib yaambed kondiwen. 17 Amaan, Ismael kuu weeb 137iib dobere kiomnekore bobnoon. 18 Ismael awene kuu bidambib Havila kere Sur kere wedkuri Idyip yimin kere wene Asiria kangka ye kiwaan kebed yaa dobiriwen. Abraham ye awoya yena yaa dowakeniibban keriwen kowe yi dia dobirindo, yi kuu yika angkara dobiriwen.|U

Andowoon 25:19-34

Isau Yoom Yekob Yoom

19 Keke Abraham ye mingki Aisek ye weng. 20 Aisek kuu weeb 40yiib kere Rebeka kuu awanoon. Yu kuu Aram ambibkin ye okad dabonmo ye karub Betuel ye mungkan. Yu kuu Aramman Leban ye daman.

21 Rebeka kuu kurong kowe, Aisekbed yu dowad Yariman yaa kurikuri keroon. Kwanoone, Yarimanbed inandoon kowe Rebeka oyoomiib kereen. 22 Yu kabeyob aombed ayoob dabak dana neman kankorare kankorare kamiwen. Kwanoone, “Kwana kowe, ne yaa komarewa keroon?” andekoru, Yariman yaa kaamonuune, 23 yembed inande daandoon,

“Kub kabeyob aom kuu ambibkindan ayoob yi ambokab.
Kwane, ambibkindan ayoob kuu andokbaniib.
Ningki ye awoyambed ayi ye awoya yaa burudande aromkono arimbed keraniib.
Kwane, ayi kuu ningki ye dabderem yiri dobaraneen.” andoon.
24 Amaan, wooni yaron munuuna karub dana ayoob dabak dana wooneen. 25 Dana ibduruk kuu dodmo, ye kuu kimi mungkum kowe yaningko Isau
25:25Isau yaningko ye weng id kuu “Kimi Yemooniib” areb.
ande kowiwen.
26 Ma ningki kuu ayi Isau ye yon daandum yaa awinoon kowe yaningko Yekob
25:26Yekob yaningko ye weng id kuu “Daandum Awinoon”. “Daandum Awinoon” yi weng id angkara kuu “Nemengkandi”.
ande kowiwen. Yi wooneen yaron kuu Aisek ye weeb kuu 60yiib keroon.

27 Karub kewed ayoob kuu kainenib, ayi Isau kuu dingkan kiib bi ye karub kere dura angka yari ye karub keroon. Kumban Yekob kuu yongbon deme awine kambong aom iwari dobiri ye karub keroon. 28 Aisekbed Isau yaa mimyob dowaken keenimaan, amborom kuu dingkan kiib ani kuu ye dowaken darewoob kowe, kuned Rebekambed Yekob yaa mimyob dowaken keenimaun.

29 Aron maa, Isau bad yaro meneen. Ye kuu mungi darewoob bobne mene wedmoonka, Yekob kuu katang dodmo dinaan kowe 30 yedmoon, “Ne kuu mungimbed kombaraan kowe, animan dodmo kuu kirod maawe!” andoon. (Kwanikob yaningko mamaa kuu Idom
25:30Idom yaningko ye weng id kuu “Dodmo”.
ande yedmimaib.)
31 Kwanandoone, Yekobbed inande yedmoon, “Eb ayi ye yumbon nub ambe bobni ye yiribman bi ye dowad kawebko animan kabda.” andoon. 32 Kwanandoone, Isaumbed yedmoon “Kedi, bobnandamiin kowe, ne ayi ye yumbon kuu kabamoon kii!” andoon.

33 Kowe, Yekobbed yedmoon, “Ibduruk kuu ne yaa amob weng ongme kawebka.” andoone, Isaumbed amob weng ongme ayi ye yumbon kuu Yekob yaa konoon. 34 Konoone, Yekobbed flawayiib katang okiib bangkanoona anoon. Kwane Isau ayi ye yumbon kuu arewa ande meenoon.

Copyright information for `YON