Genesis 27

Yekobbed Aisek Yaa Nemengkandoon

1Amaan, Aisek kuu kiomnoon kowe, indob kuu wiib yonoon kowe, korobe wedmimokban. Aron maa, ye dana ayi Isau yaa baande yedmoon “Ne dana.” andoone Isaumbed yedmoon “Ne kuu kei.” andoon. 2Andoone, Aisekbed yedmoon “Ne kuu kiomnaan. Bobnaniin dee, nekaadban. 3Kwani kowe, eb anangkawiib anayiib ana ye kud aombed beneeb dura angka ne dowad dingkan kiib bad wene aye kanmene. 4Kwane, animan ambod amun ne dowaken yaa nekwe nengke kanmenebko ana. Anekori, eb yaa amun kerubda, amaanbed bobnaniin kowe.” ande daaneene 5Rebeka kuu wengaun. Wengambureene, daane dowan keroone, Isau kuu dura angka dingkan bad wonoon.

6Wonoone, yumbed yu dana Yekob yaa yedmeneen “Wengambere. Nembed wengambaraane eb ambe Aisekbed eb ambang Isau yaa daanoon 7‘Dingkan kuu ayekoreb animan ambod amun nekwe nengke kanmenebko, anekori nembed Yariman God ye arinambo arimbed amun kerubda, amaan kuu bobnaniin kowe.’ andoon 8kowe ne weng kee ongme wengambere. Ne dana yee, nembed komo yedmaka kwane. 9Ebbed wene nub naningkod mana amun ayoob yeene benmenebko, animan ambod amun eb ambe ye dowaken yaambed nekwe nengka. 10Kwanako ebbed animan kuu ambeyiib yaa benwenebko anekore, yembed eb yaa amun kerubdekoreka, bobnaneen kowe.” andeen.

11Kumban Yekobbed awaan Rebeka yaa yedmoon “Nambang Isau kuu kimi yemooniib ye karub, kumban ne kuu kimiyiibban 12kowe, ambembed ne yaa angkorowe yekaad ne kuu Isaumban andekore, yembed ne yaa amun keruwaanban kerene butun kamewaneen, amborom kuu ye yaa nemengkandandamaan kowe.” andoon. 13Andoone, awaanbed man yedmeen “Eb ambembed eb yaa butun kamaneen kuu nembed kandaniin kowe, nembed kwane ande yedmaka kwane, wene naningkod benmene.” andeen.

14Anduune, Yekob kuu wene naningkod ayoob yeenekore, awaaniib yaa benmonoone, yumbed animan ambod amun yawodki ye dowaken yaambed nengkanabeen. 15Kwanekoru, Rebekambed ayi Isau yebkad amuniib ambiwoom dangoon kuu benu ningki Yekob yaa deebeneen. 16Kwanekoru, angkon yumbed naningkod kad benu Yekob ye dingki yaa deebenekoru, ye kongkono yaa kowe kereen. 17Kwane animan ambod amuniib flawayiib nengkeen kuu Yekob yaa bangkaneen.

18Bangkanuune Yekob kuu be wene awodki yaa yedmoon “Ambe.” andoone, “Ee, ne dana, eb kuu kane?” andoon. 19Andoone, Yekobbed yawodki yaa yedmoon “Ne kuu Isau, eb wonob dana. Ebbed ne yaa yedmewen kuu kwanaan kowe, yaro dibere ne dingkan yom kee anekoreb, ne yaa amun keruwe.” andoon. 20Kumban yawodki Aisekbed ye dana yaa kaamonenoon “Komarewa kere dingkan kuu kirodmo wedme ayewen?” andoon. Andoone, Yekobbed yedmoon “Eb Yariman Godbed awawoon kowe, wedme ayaan.” andoon. 21Andoone, Aisekbed yedmoon “Ne dana, dia menebko angkorobda. Kwananiin kuu nekaadkeri yeman, eb kuu ne dana Isau anam dee andid.” andoon. 22Andoone, Yekob kuu yawodki Aisek ye dia wonoone awodkimbed angkoronekore, yedmoon “Weng kuu Yekob ye weng areb, kumban dingki kuu Isau ye dingki.” andoon. 23Kwane, ye korobe meene yekaadkerindo, amborom kuu ye dingki yaa kuu kimiyiib, yambang Isau areb kowe, yembed ye yaa amun kerenoon. 24Angkon, yembed Yekob yaa kaamonoon “Eb kuu ne dana Isau anam dee?” andoone “Ee, ne kei.” andoon. 25Kwanekore, Aisekbed yedmoon “Ne dana, dingkan yom ebbed kanmenewen kuu kawebko ana, anekori nembed eb yaa amun kerubda.” andoon. Andoone, Yekobbed animan kuu kankonoone anoon. Aneene, ok yaningko wainiib konoone anoon.

26Anekore, awodki Aisekbed ye yaa yedmoon “Ne dana, keya meneneeb ne yaa mandamuk kere.” 27andoone, Yekob kuu wene awodki yaa mandamuk kerunoone, Aisek kuu Isau yebkad baeb kuuwekore amun kerune yedmoon

“Aa, ne dana eb baeb kuu dura Yariman Godbed amun kerundoon ye baeb areb.
28Yariman Godbed eb yaa ambid arimbed am yimin kabdene okad amunmo kabdoko,
yowiib ok yaningko wain yeewiib yewudmo kerok.
29Ambibkin maa maa yi karubbed eb yaa bumangkekorib, eb deme awingkok.
Ebbed korok kere eb aagoroka yaa kuu, yi kuu eb yaa bumangkime.
Eb yaa butun arewa ambengkanebde kabdibka Godbed butun arewa kondaneen.
Angkon eb yaa amun kerubdibka Godbed amun kerundaneen.” andoon.
Kwane ande amun kerunoon.

30Kwane, Aisek kuu Yekob yaa amun kerune dowan keroone, yawodki yaambed kuu koronde wonoone, Isau bad wonoon kuu mene awudoroon. 31Ye kangkon animan ambod amuniib nekwe nengkekore, awodkiyiib yaa kanmenene yedmoon “Ambe, yaro dibere ne dingkan yom kee anekoreb ne yaa amun keruwe.” andoon. 32Andoone, yawodki Aisekbed ye yaa kaamonoon “Eb kuu kane?” andoone “Ne kuu eb wonob dana Isau kei.” andoon. 33Andoone Aisek kuu kiringmi darewoowiib kumbed yedmoon “Kanembed bad yarene aye nekwe nengke ne yaa kanmonoon? Kibireb yaa ne anekori ye yaa amun kerunaan kowe, anam, ye kuu amun kerundimamaneen!” andoon. 34Andoone, Isau kuu awodki ye weng wengamberekore, ye niindem aom yewed kandekore, naawonmo ameng kamene yambe yaa yedmoon “Ambe! Ne kangkon amun keruwe!” andoon. 35Kumban yembed yedmoon “Eb damanbed mene nemengkawene eb yaa amun keri yeman kuu kanwonoon.” andoon. 36Andoone, Isaumbed yedmoon “Yekob yaningko ye id
27:36Yekob yaningko ye id kuu “Daandum Awinoon”. “Daandum Awinoon” Yi weng id angkara kuu “Nemengkandi”.
ye yaa kuu anam. Ye kuu ne yaa nemengkawe ayoob keroon. Yembed eb bobni ye yumbon ne kandi yeman kuu nemengkawe kandoon kumbed angkon ne yaa amun keri yeman kibireb yaa nemengkabde kandoon kii!” andekore, angkon kaamonoon “Amun keri yeman mamaayiib ne yaa keruwaneeb dee?” andoon.
37Andoone, Aisekbed Isau yaa man yedmoon “Nembed ye kuu eb korok kankoweni, ye karubkim kuu ye deme karub kereni, yowiib ok yaningko wain yeewiib yewudmo kerok kwane andaan kowe, ne dana, eb kuu komo yaambed amun kerubdaniin?” andoon. 38Andoone, Isaumbed yawodki yaa yedmoon “Ambe, eb kuu amun keri yeman mamaayiib dee? Ne kangkon amun keruwe yaa!” andekore naawonmo ameng kamoon.

39Awodki Aisekbed ye yaa amun kerune yedmoon

“Eb kuu ambibkin amun amiib aom kuu koronde
okad arewa ambab angkambed dobaraneeb.
40Eb kuu kerewangmo kande dobaraneeb.
Eb daman ye deme karub keraneeb,
kumban ebkareb aromneneb ye deme korondeeb ye dabderem aom korondeeb ebkareb dobaraneeb.” andoon.
41Andoone, kwane Isau ye niindem aom kuu norin ye inamen mene doreen, Yekob yaa, amborom kuu Aisekbed amun kerunoon kowe. Yekareb yedmoon “Nambe bobni aron kuu dia kereen. Bobaneene mimyob koweni yaron dowan keraneen kuu ne daman Yekob kuu ayaniine bobnaneen.” andoon. 42Andoone, Rebeka kuu karub maambed daandoone ayi Isaumbed Yekob yaa anambo weng dakmoon kuu kowe wene Yekob yaa yedmeen “Ne dana, eb ambang Isaumbed ‘Ne daman ayaniin kuu amun kii!’ ande inamen aom meenoon. 43Kwane kowe, nembed yedmebdaka kwane. Nambang Lebaniib yaa Haran taun aom kombiri wene. 44Wene ye yoom doberebko eb ambang kuu ye norin dowan keroka. 45Kwane eb ambang ye norin ebbed ye yaa kwanewen kuu dowan kere nonondandoka, nembed weng kowako, kumbed kuyaa kuu koronde mene. Yiib ayoob aron mimo aombed bobni kuu ne dowakenban.” andeen.

46Andekoru, wene Aisek yaa yedmeen “Ne kuu Hitdan yi nima keya kee otkeneb kerundaan. Angkon Yekob kwangkon ambibkin keyaom wonong maa awananeen Hit wonong kwamune areb kuu bobnaniin.” andeen.|U

Copyright information for `YON