Genesis 31

Yekob Leban Yaambed Kombiri Wonoon

Yekob wengamboroonka Leban ye karub danambed dakmiib “Yekobbed nub ambe ye yiribman korem kuu boon kii. Ye yiribman korem kuu nub ambe yaambed boon.” andiwen. Ye kwane wedmoon Leban kwangkon ye yaa amun amun kamindo, anukbed kamimaan arebban keroon. Kwane Godbed Yekob yaa yedmenoon “Eb ambeya yi okad yaa angkon eb karubkim yaa ika wene. Ne kuu eb yaa dore awabdaniin.” andoon.

Andoona, Yekobbed Reksel yoom Lea yoom yaa weng kowoon “Yi ayoob kuu ne dingkan kab oone doriin yaa minime.” andoon. Miniiwa, yembed yi yaa daandoon “Ne nekaadkeraan, yiib ambe kuu ne yaa kubiyiibban keroon anukbed ne yaa kamimaan arebban. Kumban nambe ye God kuu ne yaa awawe doreen. Yiib kuu yiibkaad, ne kuu yiib ambe ye dowad ne aromkonoyiib korem ye deme awinaan. Kumban ye birawe ye deme awinaan ye kakman yeka mamaa kowe yeka mamaa kowe yeka mamaa kowe angkara angkara angko angkoyiib kere kowoon, kumban yembed ne yaa dabab maawindo amborom kuu Godbed ye yaa kebenoon kowe. Aron yena yaa Lebanbed ne yaa yedmimaan “Naningkod bodbodiib sibi bodbodiib kuu eb deme ye kakman kii” andimaane ari kuu naningkod koremiiwa sibi koremiiwa kuu mana bodbodiibmo wanabiwen. Amaan, sibiyiib naningkodiib Lebanbed akmekore, inamen maa kere ne yaa yedmimaan “Naningkod akberekiniib sibi akberekiniib ku eb deme ye kakman kii.” andimaane ari kuu naningkod koremiiwa sibi koremiiwa kuu mana akberekiniibmo wanabiwen. Kwani kowe, Godbed yiib ambe ye sibiyiib naningkodiib kuu bene ne yaa bangkawoon.” andoon.

10 Andekore ika yedmoon “Anuk kuu durutkim dobiri yaron muneen kuu kiyuum angkambed wedmaan kuu naningkod ambi bodbodiib akberekiniib kumbedmo yingki yaa durutkim dobiriwen. 11 God ye engyumbed kiyuum angka ne yaa baandoon ‘Yekob’ andoone ‘Ee, kee doriin kei.’ andaane, 12 yedmewoon ‘Wedme. Andaankob naningkod ambi bodbodiib akberekiniib kumbedmo yingki yaa durutkim doriib, amborom kuu Lebanbed eb yaa komo kameen kuu ne korem wedmiin. 13 Ne kuu God, Betel yaambed wane angkarene wengabdaane ebbed bot doboob numone kowekore, oil bune amob ongmewen ne yaa kii. Kibireb yaa eb yiribman korem nekwekoreb, ambibkin kee koronde eb wooneen ye okad yaa ika wene.’ andoon, kiyuum angkambed ne yaa.” andoon.

14 Andoone, Reksel yoom Lea yoom Yekob yaa man yedmiwen “Nub ambe bobnaneene ye yiribman nekwiiwe nub kuu yiribman mimo maandaubban. Dowan! 15 Yembed nub yaa owoddan areb ande meenimameen. Nub konid boon kuu korem anene kiradme dowan keroon. 16 Yiribman korem ye yaambed Godbed be kabdoon kuu nub man nub danaya yi man keroon. Kowe, Godbed komo eb yaa kwane andoonka kwane.” andiwen.

17 Andekoriwa, Yekob ye amerediib ye meediib korem be kemo ari nongkoboona dibiriiwe, 18 yembed Aram ambibkin ye okad dabonmo aombed ye dingkan kab koremiib yiribman koremiib boon kuu korem nekwekore, dingkan kab yidin be ye awodki Aisekbed Keenan ambibkin doreen yaa ika andowe wonoon. 19 Kuye niindem aom Leban kuu wene ye sibi kimi wanabande wonoon, Reksel yaro dorenu yu ambe ye awad darewoob yi kuruwak akme meeni yeman (wedkongkono yi dowad areb) yid bene wuneen. 20 Angkon Yekobbed Leban yaa nemengkanoon kuu ye yedmindo yemyebmo kombiri wonoon 21 kowe, Yekob yoom ye amered yoom ye meed yoom ye yiribman koremiib kombiri wene ok Yufretes yara yane wene aangko ambibkin Giliad aomnande winiwen.

Lebanbed Yekob Yaa Kerenenmo Yoman Wonoon

22 Aron ayoobmim dowan keruuna, Leban wengamboroonka Yekob kuu kombiri wonoon. 23 Kowe, Leban ye karubkim nekwane be yaro dore kerenenmo yoman wonoon. Aron ediib dowan keruune, Lebanbed Yekob durunenoon, aangko ambibkin Giliad aom. 24 Kuye amnoom kuu God kiyuum angkambed mene Aram ambibkinman Leban yaa daanoon “Ebkaadkere! Weng amun o weng arewa Yekob yaa daanaab.” andoon.

25 Kwane Yekob aangko ambibkin Giliad aombed parai kombon banaboon yaa Leban yoom ye karubkim yoom menekorib yi kwangkon yi parai kombon banabiwen. 26 Kwanekoriwa, Lebanbed Yekob yaa yedmoon “Komarewa kerewen? Eb nemengkawene ne dana mungkana be menewen, ana nangbane be wenemoon areb kerewen. 27 Komande nemengkaweneeb yemyebmo kombiri menewen? Yedmewindo kuu komoyiibkob kamewen? Yedmewewen karen, yiib wini dowad nubbed kubiyiib yok yeman haawa tamborina wangkanabe yokiib wingkanabe kamuubkob domowe miniwen karen. 28 Kumban, eb korondeewa ne awoyayiib ne mungkanayiib yaa be mandamuk bangkandi kuu kebenewen, eb kuu miin amunban korokiibban anam kamunewen kii. 29 Ne enbandi kuu yimin, kumban amnoom eb ambe ye Godbed daawene yedmewoon ‘Ebkaadkere! Weng amun o weng arewa Yekob yaa daanaab.’ andoon. 30 Ne nekaad, eb dowaken ika eb kurin doberewen yaa wanande menewen, kumban komande ne awad darewoob yi kuruwakiib yid benmenewen?” andoon.

31 Andoone, Yekobbed Leban yaa inande yedmoon “Ne unaan, amborom kuu eb mungkana ayoob kee ebka baneeb ande meenaan. 32 Kane yaambed eb awad darewoob yi kuruwak wedmaneeb kuu ayiwed bobni yeman, nub karubkim yi arinambo arimbed, ebka kerekne wedmebko eb yiribman keroka kande.” andoon. Kumban Yekob kuu ye yekaadban, Rekselbed Leban ye awad darewoob yi kuruwak kuu yid benbikneen.

33 Kwane Leban kereknoon Yekob ye parai kombon aomiib deme nima ayoob yi parai kombon aomiib Lea yu parai kombon aomiib ongme kereknoon kumban ma wedmindo. Lea yu parai kombon aombed angkanekore, Reksel yu parai kombon aom aomnoon. 34 Rekselbed yu awodki ye awad darewoob yi kuruwak kuu benbikneen kuu yu kemo animari kurune dibiri yeman ye dabderem aom kowekoru kwari dibuun. Leban kombon dem korem kereknoon kumban wedmindo 35 kowe, Rekselbed yu awodki yaa yedmeen “Ambe, ne yaa kabawaab. Ne kuu yere yaro dobiri eb arinambo ari kuu yiminban, amborom kuu ne wood wedme dibiin kowe.” andeen. Kwane, Leban kombon dem korem kereknoon kumban ye awad darewoob yi kuruwak kuu ma bindo, dowan.

36 Ma bindo kowe, Yekob kuu norin wande yedmoon “Ne komo ambarakmaan? Amob komo domokbaankob ne yaa nenmo menewen? 37 Ebka onmewen, ne yiribman korem yuraan yaa, kumban eb yiribmaniib ma dabokne angkiboroona akmindo, dowan! Ma akmewen keroka kanmene nub karubkim arinambo ari korokbende, yi wedme kanembed ambarakmoon kanembed ambarakmindo kamime. 38 Ne weeb 20yiib eb deme ambangkaan. Kuye niindem aom aron korem kuu eb naningkod manayiib sibi manayiib kuu ma dana woonande bobnindo. Angkon, ne kuu eb sibi ambi ma aye anindo. 39 Aron maa maa dingkan kiibbed eb sibi o naningkod ayimaib kuu kanmene korokbebdimokban, nembed sibi bobnoon ye dowadmo ne sibi maambed kankabdimamiin. Aronki o amnoom yaambed kanembed ma yid kandimaib kuu ebbed ne yaa baande yedmimaab ‘Yid kandiwen kowe, ye kakman kawe!’ andaawa kabdimain. 40 Aronki kuu aronbed ne aromkono monmarimaun, ma amnoom kuu yuruk darewoob kandimain, unuk angkindeban. 41 Kwamune, deme darewoob weeb 20yiib awinaan, ma ibduruk weeb 14iib kuu eb dana mungkana ayoob yi awadmandid, ma ari kuu weeb kungiib kuu eb sibiyiib naningkodiib berengkandid awinaan. Kuyaron kumaom kuu ne deme ye kakman ebbed yeka mamaa ande kowe yeka mamaa ande kowe yeka mamaa ande kowe angkara angkara angko angkoyiib kere ande kowewen. 42 Kumban nambe Aisek ye God, Abraham ye God kuu ne yaa dore awawimameen. Godbed ne yaa dore awawindo karen, ne yaa kuu ebbed kwane ‘Wene!’ andeebkob kwane kamboknong manaan karen. Kumban God wedmoon dabab nembed kandaan kuu deme darewoob nembed ambangkimain kowe, eb yaa amnoombed ongkabdoon kui.” andoon.

Yekob Yoom Leban Yoom Weng Mimo Kere Amob Ongmiwen

43 Lebanbed Yekob yaa yedmoon “Nima kee ne mungkana. Angkon, yi meed kwangkon ne man. Angkon, sibiyiib naningkodiib kee kangkon ne dingkan kab. Angkon, yiribman korem akmeeb kuu ne yiribmanmo, kumban neka ne mungkanayiib yi meediib ika baniin dee? Yiminbanaa! 44 Kowe, nub ayoob weng mimo kere amob ongmem. Bot be wuubekoruwa, amaan kuyaa wedmekore meeni yeman kerem.” andoon.

45 Kwane, Yekobbed bot doboob kannumone kowoona doboroon. 46 Yembed yedmoonkob ye karubkim kwangkon bot be wuubiwen. Kwamunekoriwa, kuyaambed dibere animan aniwen. 47 Leban kuye bot wuubiwen kuyaa kuu ye wengbed Yegasahaduta
31:47Yegasahaduta yaningko ye id kuu “Bot wuubimbon kee Nub Meeni Yeman”.
ande kowoone, Yekob kwangkon weng id mimo Hibru wengbed Galid
31:47Galid yaningko ye id kuu “Bot wuubimbon kee Nub Meeni Yeman”.
ande kowoone kamiwen.

48 Lebanbed yedmoon “Kibikee bot kee wuubuwen keembed ewa neya amob weng ongmuwen akme meeni yeman.” andoon. Kwanikob aningko Galid andimamiib. 49 Angkon aningko maa Mispa
31:49Mispa yaningko ye id kuu “Ambib doboob ari dore kerendobiri yeman”.
andimamiib, amborom kuu Lebanbed yedmoon “Kwane, nub kuu andokbe yeka yeka wenebanuub kuu Yariman Godbed ewa neya yaa kerendobere wengyunde doborok.
31:49Mispa yaningko ye id kuu “Ambib doboob ari dore kerendobiri yeman”.
50 Meenem, karub yena nub amob wedmindo kumban nub amob ongmuwen kuu Godbed wedmoon kowe, ne meed yaa arewa kamaneeb o nima yena ma awadmaneeb kuu Godbed wedme yekaadkeraneen.” andoon. 51 Andekore, Leban ika yedmoon “Eb dore ne dore bot kee wuubaaniiwa bot doboob kannumone kowaaniiwa kuu kui. 52 Keye bot wuubaan keyiiwaa, keye bot doboob kannumone kowaan keyiiwa kuu wedme meeni keriwen, nembed bot kee burudande mene eb yaa arewa kamainban, man kwangkon ebbed bot kee mene burudande ne yaa arewa kamaabban. 53 Korondubko, amob kee domokbanuub kuu Abraham ye God, angkon Nehor ye God, angkon yi ambeya yi God kumbed ewa neya wengyunde dabab kondok.” andoon.

Kwamuneene, Yekobbed amob weng yambe Aisek ye God yaningko yaambed ande kowoon.
54 Kwane, Yekobbed aangko ambibkin aombed dingkan ma ayene ningkaneene agedmo keroone baeb kuu God yaa konoon, angkon Leban yoom yi karubkim yoom yaa baandoona korem miniiwa orok mana aniwen. Anekorib, amnoom kuu kuyaa kwari dangiwen. 55 Awari amkimokaimbed Leban yeedere yaro ye awoyayiib ye mungkanayiib yaa mandamuk kerunde amun kerundekore, domonde ika yambib angka wonoon.

Copyright information for `YON