Genesis 40

Wii Aom Ye Karub Yi Kiyuum Yosefbed Kedmengkandoon

Aron maa amaan ari, Idyipdan yi king yaa ye wain ok koni ye karub yoom Idyipdan yi king ye flawa ongmidan yi korok yoom, yi ayoobbed Idyipdan yi king Fero yaa ambarakmiwen kowe, Fero kuu karub ayoob yi yaa norin wandekore, yedmoonkob yi ayoob awingke benwene Fero yaa oonidan yi korok yambiwoom kiribekorib, wii ambib Yosefiib doreen aom nongkobiwen. Fero yaa oonidan yi korokbed wii karub ayoob kuu be Yosef yaa domondoon, yembed oonoko dobirime anded. Kwamune wii aom doriib ye niindem aom aron doboob keroon.

Aron maa, amnoom kuu king yaa ye wain ok koni ye karub yoom king ye flawa ongmidan yi korok yoom, yi ayoob kiyuum wanabiwen, amnoom mimo kuyaombed. Yi kiyuum kuu idiibmo yeka yeka. Kwane awari amkimo Yosef dawuro menene wedmendoonka, yi ayoob kubiyiibban dibiib kowe, yembed yi yaa kaamondoon “Komoyiibkob yiib kubiyiibban keriwen, kibikee wedmaan kee?” andoon. Yi ayoob inande yedmiwen “Nub ayoob ibonmo kiyuum wanabuwen kii! Kumban nub kiyuum weng id kuu kanembed kedmengkandaanban.” ande yedmiwen. Yosefbed yedmoon “God, yembedmo kuu kiyuum weng id kedmengkandi ye karub. Yiib kiyuum weng kuu dakmibko wengambara.” andoon.

Kowe kwane king yaa ye wain ok koni ye karub ye kiyuum weng Yosef yaa daanoon “Ne kiyuum wedmaan kuu nong yob wain ok ongmi ye nong ne kiringkono ari kamonoon 10 kuu nondong ayoobmimiib dangoon. Kirod kirodmo kwamunene dembene wuung ire yob dibere amnene yumundereboon. 11 Ne king Fero ye kabus kuu nembed awinaan kowe, nembed nong yob awine ondoobkaana ok kuu Fero ye kabus aom meneboona, nembed kabus nanwene Fero yaa konaan.” andoon. 12 Kwane Yosefbed yedmoon “Ye id kuu kei. Nong yob nondong ayoobmim kuu aron ayoobmim. 13 Aron ayoobmim ari kuu Ferombed wii aombed eb nenangkane kowekore, eb korok nenkone ika eb deme yaa nenkowaneena, angkon Fero ye wain ok konimamaneeb, kurin kwanewen areb kii. 14 Kumban kuu dakmaan kwamune amunmo eb yaa ambangkoka ne nonondandaab. Meenewe mimyowiib kewe ne yaa ne kangkon Fero yaa daanebko ne wii aom kee nende ambun angka kowoko deedara. 15 Kwamune ne kuu dudimbed awine Hibru yi okad aombed kanminiwen, angkon kwamunene kibik keyaom kuu anam ma ambarakmindo kumbed ogoodmo kande wii kaaniwenkob doriin.” andoon.

16 Kwane king ye flawa ongmidan yi korok wengamboroone, Yosefbed karub maa ye kiyuum woon kuu amunmo kedmengkandoone, ye kwangkon Yosef yaa yedmoon “Ne kangkon kiyuum kwamune wedmaan kii. Ne korok ari kuu kabed ayoobmimiib dangoon kumaom korem kuu flawayiibmo. 17 Kabed animari angkeen kuyaom kuu flawa yeka maa maa ningkanabiwen kumaom dangoon. Yi kuu Fero yeman, kumban ayari onbed benaniinmo kamiib kii.” andoon. 18 Kwane Yosefbed yedmoon “Kiyuum kuye id kuu kei. Kabed ayoobmim kuu aron ayoobmim. 19 Aron ayoobmim ari kuu Ferombed wii aombed eb nenangkane kowekore, eb korok nenkone wandekore, eb id kuu kan at yitkang arimbed kaaraneena ayari onbed ananiib.” andoon.

20 Aron ayoobmim ari kuu king Fero ye wooneen ye aron kowe, ye orok ongmekore ye korok korok baandoona menebe aniwen. Anekoriwa, orokbon arimbed king yaa ye wain ok koni ye karub yoom king ye flawa ongmidan yi korok yoom kuu wii aombed benangkane nongkobekore ye korok korok yi arinambo arimbed yi ayoob yi korok benkonoon. 21 King yaa ye wain ok koni ye karub kuu Ferombed ika ye deme yaa kowoona, wain ok kabus aom onduknekore Fero yaa konimameen. 22 Kumban king ye flawa ongmidan yi korok kuu Ferombed ye korok wandekore, ye id kuu kan at yitkang arimbed kaaroon. Kwamune yi ayoob yaa Yosefbed komo dakmoon arebmo kamoon. 23 Kuned king yaa ye wain ok koni ye karub kuu Yosef meenenindo ye nonondandoon.

Copyright information for `YON