Genesis 45

Yosef Kuu Yekareb Kedmengkone Kaadkeriwen

Yuda ye weng wengamberekore, Yosef kuu ameng kamande kamoon kowe, ye deme karub kuu baandoone, ye dia kuu koronde winiiwe, ye aagoroka yoom ye yoommo wadnari ambiwoom kuu karub mamayiibban keroone, ye aagoroka yaa ye kuu kane ande andowe kedmengkandoon. Kwanekore, naawonmo ameng kamoone Idyipdan kuu wengambereniwen, angkon Idyipdan yi king Fero ye deme karub ambiwoom doriibdan kwangkon karub mamaambed daandoone wengambiriwen.

Yosefbed ye aagoroka yaa yedmendoon “Ne kuu Yosef kii! Nambe kuu wad doreen dee?” andoon kumban, ye aagoroka kuu yi neman ma inandindo, amborom kuu ye yumbon aom kuu uniwen kowe. Kwane Yosefbed yi yaa yedmoon “Ne dia minime.” andoone, ye dia winiiwe yedmendoon “Ne kuu Yosef, yiib aagorok kii. Yiibbed ne kuu Idyipdan yaa mooniwen kui. Kowe, yiib kuu ne mooniwen kwande meenenib yiibkareb norin keraib angkon unaib, amborom kuu duknaubban, Godbed nedin keyaa nenmonoon kowe. Kwane weeb ayoob ambibkin keyaom kee animan kuu idiibban keroon, angkon weeb angkoyiib kwangkon animan id wandaibban angkon animan kab kibingkaibban. Kumban Godbed yiib yaa kuu nedin nenmonoone, dabab darewoob yaambed yiib kuu benmene awandanded, amborom kuu yiib yoom yiib awoya yoom korem duknaniib kuu God ye dowakenban kowe. Kwanikob, yiib kuu dukni miin arewa yeman koronde kombiri benmonoon kii.

Kwani kowe, keyaa manaan kuu yiibbed nenkondindo, Godbed nenmonoon. Yembed ne kuu awawoone Idyipdan yi king Fero ye wengongki ye karub kereni, yambiwoom doriibdan yi korok kereni, Idyip okad korem kuu nembed korok keraan kowe, kirod ika wene nambe yaa yedmenime, keke eb dana Yosefbed yedmoon ‘Godbed Idyipdan korem yaa ne kuu korok nenkowoon kowe, neyiib yaa mene, aron yena dobaraab. 10 Eb kuu ewiib eb danayiib eb awoyayiib eb dingkaniib dingkan oonidaniib eb yiribman koremiib kuu benmeneeb okad Gosen aom ne dia yaambed dobirime. 11 Nembed eb dowad kuu oonaniin, amborom kuu weeb angkoyiib kuu animaniibban keraneen kowe. Kwananeeb kuu eb yoom eb ambiwoom doriibdan eb awene yoom eb deme karub yoom eb dingkan yoom, yiib korem kuu mungi bobnenib duknaibban.’ ande yedmime.” andoon.

12 Yosefbed ye aagoroka yaa ika yedmoon “Yiib kuu ongme wedmiiwoo? Benjamin, eb kangkon ongme wedmeewoo? Keke ne kuu anam Yosef nembed yiib yaa daandiin kii. 13 Kowe, nambe yedmenime, nembed Idyip aom korok darewoob keraan, angkon yiibbed komo komo wedmiwen kuu daanime. Kwane nambe kuu kirod kiri nenminime.” andoon.

14 Kwanekore, ye dingki kuu ye daman Benjamin yaa awine nenkangkunekore ameng kamoone, Benjamin kangkon man awine nenkangkunekore ameng kamoone kamiwen. 15 Kwanekore, ye aagoroka korem yaa mandamuk keendekore awine nenkangkune ameng kamoone, man awine nenkangkune ameng kamiiwe kamiwen. Kwanekoriwa, ye aagoroka yoom ye yoom dakmenabiwen.

16 Fero kuu wengamboroone Yosef ye aagoroka miniwen kii andiiwe, ye yoom ye korok korok yoom kuu kubekoriwa, 17 Ferombed Yosef yaa yedmoon “Eb aagoroka kuu yedmendebko, yiribman kuu nekwane yi dingkan ari nongkobekorib, Keenan ambibkin yaa ika winime. 18 Wenenib, yi ambe yoom yi nimadana koremiib kuu benib, ika neyiib yaa keyaa minime, minibko nembed Idyip aom okad amun yeman kondako, animan amun kuu keyaombed kubiyiib ane dobirime. 19 Eb kuu kwamune yi yaa yedmende, kekamunime, kwame kuyaombed dibiriwed benmini yeman yumboniib aningko waigon kuyiib waigon yi hosiib kuu Idyip aombed benbangkandebko, bewene yi danayiib yi amerediib yi ambeyiib kuu keyaa benminime. 20 Yiib yiribman yaa meenaib, amborom kuu Idyip aom amunmo dangoon kuu yiibman keraniib kowe.” andoon.

21 Andoone, Israel ye karub dana kuu kwaniwen. Yosefbed kuyaom dibiriwed benmini yeman yumboniib aningko waigon kuyiib waigon yi hosiib animan wedya wene ananiib yemaniib kwane bangkandoon. Ferombed yedmoon areb kuu kwanoon. 22 Kwanekore, ye aagoroka korem yaa kuu ebkad yeweb bangkandoon, kumban Benjamin yaa kuu od silva 300iib ebkad yeweb angkoyiib kwane bangkanoon. 23 Keke yambe yaa bangkani ye dowad Idyip aombed yiribman amun yeman kuu donki angko angkoyiib ari kuu nongkobekore angkon donki yingki angko angkoyiib animari kuu yob ani yeman yowoyiib flawayiib animan yena wedya ika mene ananeen yemaniib kwane nongkoboone nekwiwen. 24 Kwanekore, ye aagoroka kuu domondoone winiiwe, yembed yi yaa yedmoon “Ambiyaom wene wedya wengbaraib.” andoon.

25 Andoone, yi kuu wene Idyip domondekorib, yi ambe Yekowiib yaa Keenan ambibkin aom winiwen. 26 Yimbed yi ambe yaa daaniwen “Yosef kuu bobnindo, wad doreen kii! Angkon yembed Idyip okad korem kuu yembed korok keroon.” andiwen, kumban Yekob binangki darewoob keroon kowe, yi weng kuu anam ande meenindo, kerebkarab kamoon. 27 Kumban yimbed ye yaa Yosefbed daandoon ye weng korem kuu daanekoriwa, Yosefbed diborodned ika nenwini yeman aningko waigon bangkandoone, benwiniwen kuu Yekob wedmekore, ye wedme binangki dowan kerekore 28 yedmoon “Kibireb kee, ne kuu anam ande meenaan, ne dana Yosef kuu wad doreen kowe, wene wedmenekoridned bobnaniin.” andoon.

Copyright information for `YON