Genesis 47

Andekore, Yosefbed ye aagoroka angkoyiib be, king Fero yaa wenekore yedmoon “Nambe yoom ne aagoroka yoombed yi dingkan kawiib yi yiribman koremiib Keenan ambibkin aombed Gosen yaa be winiwen.” andekore, ye aagoroka angkoyiib kuu Fero yaa korokbenoon.

Kwane, Ferombed ye aagoroka yaa kaamondoon “Yiib deme kuu komo awingkimaib?” andoone, man yedmiwen “Nub kuu eb deme karub. Nub kuu dingkan kab oonidan, nub awoya yi deme areb kwane awingkimaub. Nub kuu owoddan, Keenan ambibkin aom kuu animaniibban keroon, angkon nub dingkan kab kangkon yi animaniibban keroonkob munuwen kowe, nub dowaken kuu okad Gosen aom araben dobaranuub. Kuu yimin dee?” andiwen. Andiiwe, Ferombed Yosef yaa yedmoon “Eb ambe yoom eb aagoroka yoom eb yaa miniwen kowe, Idyip okad amun amuniib yaa benwenebko ambib yenbe dobirime. Okad Gosen aom dobaraniib kuu yimin. Angkon yi yena kuu dingkan kab oonidan yi inamen anam yikaadkeriwen kuu ebbed be menebko, ne dingkan kab yaa domondako, oonimamime.” andoon.

Kwane, Yosefbed yambe nenwene Fero yaa korokbenoon. Yekobbed Fero yaa amun kerunoone, Ferombed kaamonenoon “Eb kuu weeb komoyiib?” andoone, Yekobbed inande yedmoon “Ne kuu okad ari dewenebaan ye weeb kuu 130yiib. Ne dobiri ye weeb kuu yobdood angkon doboobban. Angkon ne weeb kuu ne awoya yi weeb yi doboob arebban.” ande 10 Fero yaa amun kerunekore, Fero ye yumbon aombed wonoon.

11 Kwane, Yosefbed yambe yoom ye aagoroka yoom be Idyip aom okad amun yeman Gosen yaa be wenekore, Gosen okad maa kondoone, ambib yenbe dobiriwen, Fero ye weng dakmoon kwamune areb keriwen. (Kibikee okad kee dobiriwen kuu Ramesis andimaib.) 12 Kwaniiwa, Yosefbed ye aagoroka yi meed korem kimingkoon kowe, yi korem yaa animan yiminmo bangkandimaan.

Animaniibban Aron Doboob Keroon

13 Kuyaronbed ari kuu Idyip ambibkiniib Keenan ambibkiniib kuu animan idiibban kowe, animaniibban anam kerekore, mungi darewoob kere mungimbed aromkonoyiibban doberembiriwen. 14 Nimakarub Yosef yaa wene yob animan (nati areb) berengkanabimaiwa yi od korem kuu Yosefbed bekore, king Fero yambib amun yeman aom nongkobimaan. 15 Kwanaane, Idyipdan yi odiib angkon Keenandan yi odiib kuu dowan keroon. Od dowan keroon kowe, Idyipdan korembed Yosef yaa wene yedmiwen “Nub yaa animan bangkande yaa! Yiminoo? Anaubban kuu eb arinambo arimbed bobnanuub kii! Nub od dowan kii!” ande kamiwen. 16 Kwane, Yosefbed inande yedmendoon “Yiib kuu odiibban kowe, yiib dingkan kab kuu bangkawibko animan bangkanda.” andoon. 17 Kwani kowe, yi hosiib yi sibiyiib yi naningkodiib yi buromakauyiib yi donkiyiib Yosef yaa bangkanaiwe, Yosefbed neman yi yaa animan bangkandaane kamiwen. Weeb kuyaom kuu Yosefbed awandimaan kowe duknindo.

18 Kwane kuye weeb burudande weeb ari kuu nimakarubbed Yosef yaa ika mene yedmiwen “Ebkaad aa! Nub kuu odiibban, angkon nub dingkan kab kuu ebmanmo. Nub idiib nub okadiib kuu nubman, kumbedmo. Mamayiibban. 19 Anam kii! Anaubban kuu eb arinambo arimbed nub yoom nub okad yoom duknanuub kii! Nub yoom nub okad yoom berengkekoreb, animan nub yaa bangkande! Kwananeeb kuu king Fero ye dabderem yiri dobere no deme awinembiridan keranuub. Nub okad kwangkon Fero yeman keraneen. Yob bungki yeman nub yaa bangkande. Kwananeeb kuu wad dobaranuub, duknaubban. Angkon kwananeeb kuu nub okad kuu ingkudmo keraunban.” andiwen. 20 Kwanekoriwa, Yosefbed Fero ye dowad okad korem kuu berengkoon, Idyip yimin yimin aom. Idyipdan korem yaambed berengkoon, amborom kuu mungi miin darewoob keroon kowe. Kwanikob, okad korem kuu king Fero yeman keroon. 21 Angkon Idyipdan korem kuu king Fero ye deme kakmaniibban ye karub keriwen. 22 Okad yena berengkindo kuu Idyipdan dore yi god dore wedyiri dobiri ye karub yi okad, amborom kuu king Ferombed yi deme ye kakman bangkandimaan kuu animan bangkandimaan. Kowe, yi okad berengkindo.

23 Kwane, Yosefbed nimakarub yaa yedmendoon “Kibikee, nembed Fero ye dowad yiib yoom yiib okad yoom berengkaan kowe, yob bungki yeman yiib yaa bangkanda. Kwane, yiib yongbon yaa bungkenabime. 24 Id wi yaron kuu id andokbe wenore angkoyiib nongkobekorib anded mimo Fero yaa konimamime. Id angkara kuu yiib awene yiib ani yemaniib kab bungki yemaniib kui.” andoon. 25 Kwane, yimbed yedmeniwen “Eb kuu nub yaa awandewena, nub duknindo kii. Nub yaa amunmo kamewen kowe, nub king Fero ye dabderem yiri dobere no deme awinembiridan keruub kii.” andiwen. 26 Kwane, Yosefbed amob ongme kowoon kuu okad yaambed korem andokbe wenore angkoyiib nongkobekorib anded mimo Fero yaa konimamime, ye man kowe ande kowoon. Amob kee doboroon mene kibikee. Okad Ferombed bindo kuu Idyipdan dore yi god dore wedyiri dobiri ye karub yi okad, kumbedmo.

Yekob Ye Amob Yeenbon

27 Israeldan kuu Idyip ambibkin aom okad Gosen yaa doberembiriwen. Deme yemoon ambangkekorib, okad berengkanabiiwe yiribman yemoon beniiwe kamiwen. Angkon dana yewudmo wanabiwen. 28 Yekob kuu Idyip aom weeb 17iib doboroon kowe, ye weeb korem kuu 147iib. (Yaningko mamaa kuu Israel.) 29 Israel kuu yekaadkeroon aron doboobban ari kuu bobnaneen. Kwane kowe, ye dana Yosef kuu yedmoone monoon. Monoone, Yekobbed yedmoon “Eb mimyob dowaken ne yaa kowewen kowe, eb dingki kanmene ne yon muudkuk dabderem aom kowekoreb, ne yaa kwananiin ande amob ongme. Amob kuu ne yaa amunmo kame ne weng wengamberekoreb kwane. Ne id kuu Idyip aom mangkaab. 30 Bobnaka, ne id kande Idyip domonde wene ne ambeya mangkanabiwen yaa kurimbed mangke.” andoone, Yosefbed inande yedmoon “Eyoka, eb weng kuu kwananiinaa.” andoon. 31 Kwanandoone, Yekobbed yedmoon “Ne yaa amob ongme.” andoone, Yosef kuu amob ongmoon. Amob ongmoone, Yekobbed yonamad ari yonekore, kurikuriyiib kubiyiib God yaa konoon.

Copyright information for `YON