James 4

God Ye Dabderem Aom Dobirime

Komarewa keraankob yiibkareb nangmenabiyiib wengberenabiyiib kaimaib? Yiib id ye dowaken yaambed amenengkanabe ben bangkandimaan kumbed yiib yaa nangbandimaanoo? Anamaa! Yiib dowaken yiribman amun maanda ande meenimaib, kumban kandokban kowe, yiib kuu ayako bobnok ande kamiib. Yiib kuu karub maa ye yiribman nembed kanda ande kamimaib kumban ma kandokban kowe, wengbiriyiib nangbiyiibmo kamiib. Yiib kuu kwamune ma kandokban amborom kuu God yaayiib kaamonokban kowe. Kwane, yiib kuu God yaa kaamoniwen kuu ma kandindo keriwen, amborom kuu inamen abdon ye dowad yaambedmo kaamonibko komo kondaneena kandaniib kuu yiib id ye dowaken yaamo kowe awinandamiibkob kondindo keroon.

Yiib inamen God yaa kuu nenem wonong yu karuwiib kumban koronde karub yena yaa yarebimaun areb. Karub kanembed okad yiri ye inamen yaa kube daboknaneen kuu God yaa arud wandembaraneen kuu yiibkaadkerindokowoo? Anamaa, kane kanembed okad yiri ye inamen yaa kube daboknaniib kuu God ye bondan keraniib kii. Kwane, God Ye Weng Karadmo aombed yedmoon kuu “Kingkin Karadmo nub niindem aom Godbed kowaana dobirimaan kuu ye dowakeniibban awad o kingkin maayiib mene nub niindem aom dobiri kuu yiminban, norin wandi yeman.” andoon kuu yiibbed meeniwen kuu idiibbanoo? Yii, idiib. Kwane, Godbed nub yaa ye kabamoon ye mimyob dowaken keendimaan kuu angkon ari yenayiib keendimaan. Kwamunekob, God Ye Weng aombed yedmoon,

“Godbed kerengkandan yaa manmo kerimaan,
kumban kankubune yirimbed dobiridan yaa ye kabamoon kondoon ye mimyob dowaken kondimaan.” andoon.
Kwani kowe, yiibka kankubune God ye dabderem aom dobirime. Yiib anam andi kangdommo doriib kumbed Seten yaa manmo kerime. Kwananiib kuu yiib yaa koronde yaro dore wananeen. God ye dia mene dobirime. Kwananiib kuu yiib dia mene dobaraneen. Ambarakmidan, yiib dingki oganabime. Inamen amuniib inamen arewayiib kamenabidan, yiib niindem aom are karadmo kerime. Mimyob wandenib dabab warenib yuudi ameng kamime. Yiib ambon kamenabi kuu amonombe dabab warime. Yiib kubi kuu amonombe niindem aom yiminban kerime. 10 Yariman ye murubia arimbed yiibka kankubunime. Kwananiib kuu yembed yiib benkoobaneen.

11 Angkodmia, yiibkanmo yaa wengamborokbanabaib. Karub kanembed ye kuristen angkodmi yaa wengamborokbanabaneen o ambarakmoon ande wungkananeen kuu, kuye wengbed God ye amob yaa wengamborokbanabe arewa ande wengyundaneen. Kwamune ye karub kuu amob awini ye karubban, amob yaa no wengyundi korok areb keroon. 12 Kumban, Amob Ongmenabe Wengyundi Ye Karub kuu mimo, bindaneen o monmaraneen kuu yembedmo yimin. Kowe, yiib kuu kane ye karub keriwenkob kwane yaro dore yiib dia doriibdan kuu ben nongkobe wengyundandamiib?

Korondebko Godbed Eb Dobiri Kiwaan Ongmok

13 “Kibik o awari kuu wene taun kemaom o yamaom wenenub weeb mimo doberenub, od deme awinenub od darewoob ongmanuub.” ande yedmimaibdan, yiib ne yaa wengambirime. 14 Yiib kuu awarimbed yiib dobiri komarewa keraneen kuu yiibkaadban, kudi. Yiib kuu amareng mana areb, kan yaro boknaana wedmaiwa aron dukmenmo angkon ika dowan keremoon areb. 15 Kwana kowe, kekane yedmime, “Kekee Godiib ye dowaken keraneen kuu, kwane doberenub deme kee kwamune awinanuub.” andime. 16 Kumban yiib kuu “Nub dowaken yaambed kwamune awinanuub.” andimaib kuu kerengkan weng. Weng kwamune awene korem kee arewamo. 17 Kwane, karub kanembed amun kami angkeen kuu wedmoon kumban ma awine ambangkindo kuu, ye kuu ambarakmoon.

Copyright information for `YON