Mark 8

Yesumbed 4,000iib Animan Bangkandoon

(Mt 15:32-39)

1Aron yemoonban dowan kere wuneene, kadaareb mamaa Yesuyiib yaa nedbiwen. Kwane yi animaniibban kowe, Yesumbed ye kedmengkandeendan yaa baande ye yaamo kere yedmoon, 2“Ne kuu nimakarub keyaa mimyob keendaan. Yi kuu ne yoom aron ayoobmimiib dobiriwen kowe, yi animan kuu dowan keroon. 3Nembed yi kuu ambiyoom winime andaniin kuu yi mungimo wene kiwaan wedya kirobaniib, amborom kuu yena kuu ambabbed miniwen kowe.” andoon.

4Kwanandoone, ye kedmengkandeendanbed inandiwen, “Kumban, amboon keyaom kee kunayambed animan kuu benub bangkandanuuwe ane yimin keraniib?” andiwen. 5Kwanandiiwe, Yesumbed kaamondoon, “Yiib kuu om kuu komoyiib?” andoon. Andoone, “Ediib.” andiwen.

6Yembed kadaareb kuu “Okad yiri dibirime.” andoon. Kwanekore, om ediib kuu bene God yaa eso andekore, yembed domangkene, nimakarub yaa bangkandime ande ye kedmengkandeendan yaa yedmoone kwaniwen. 7Yi kwangkon okyiri oon embeng embeng yemoonbaniib kowe, yembed bene God yaa eso andekore, ye kedmengkandeendan yaa yedmoone nekwane bangkandiwen. 8Kwane nimakarub kuu ane mikmoniwen. Kwanekorib, ye kedmengkandeendanbed animan dungkun dungkun dangoon kuu kabed ediib aom benkambungkiiwe deedere ambonmo keroon. 9Nimakarub korem aniwen kuu 4,000iib areb. Kwane yedmendoone wenebiiwe, 10ye kuu ye kedmengkandeendan yoom parai motod aom aomnekorib, Dalmanuta ambibkin yaa winiwen.

Farisidan Yi Kaamobi

(Mt 16:1-12)

11Winiiwe, Farisidanbed mene ye komboon wedmi ye dowad Yesu yaa kaamoneniwen kuu God yaromkono yaambed dud korokbok andiwed. 12Kwaniiwe, ye kuu niindem aom inum darewoob nare kubiyiibban kerekore, yedmoon, “Nimakarub korem kibikee doriib kee, komo dowad God yaromkono wedmi yemanmo dud korokbok ande kaamobiib? Nembed yiib yaa ke anam yedmendaan kei, dud korokbi kuu ma kondaanban.” andoon. 13Kwane, Farisidan awene kuu domondoone, ye kedmengkandeendan yoom wene parai motod aom aomnekorib, yara yaniwen.

Farisidan Yoom King Erod Yoom Yi Inamen Kandaib

14Ye kedmengkandeendan kuu animaniib ma winindo nonondandiwen, kumban parai motod aom aomniwen kuu flawa mimoyiib. 15Aomne winiiwe, Yesumbed yi yaa kaadkerime andi ye weng daandoon, “Korobe kaadkerime, Farisidan yi flawa kabayingke obo keri yemaniiwa Erod ye flawa kabayingke obo keri yemaniiwa kuu.”
8:15 Farisidan yoom Erod yaa dabokniwendan yoom kuu Yesu yaa anam andindo. Kwane, yi inamen kuu Yesu ye dowakenban.
andoon.
16Andoone, yikareb andangke yedmiwen, “Kwanandoon ye amborom kuu nub kuu flawayiibban kowe.” andiwen.

17Kwane yika dakmiib kuu Yesu kuu yekaadkeroon kowe, yi yaa kaamondoon, “Yiib komande flawayiibban ande dakmiib? Yiib kuu kwane wedme kaadkerindokowoo? Yiib mimyob kuu kebenoonkowoo? 18Yiib kuu indowiib kumban wedmimokban dee? Kerendemiib kumban wengambirimokban dee? Yiib kuu meenindokowoo? 19Nembed om angkoyiib karub 5,000iib yi dowad domangkeni bangkandaan kuu kabed komoyiib yiibbed benib animan dungkun dungkun kuu benkambungkiiwe daadere ambonmo keroon?” andoone, yimbed inandiwen, “Kabed wad ayoowiib.” andiiwe, 20yedmoon, “Kwane, nembed nimakarub 4,000iib yi dowad om ediib domangkeni bangkandaan kuu kabed komoyiib yiibbed benib animan dungkun dungkun kuu benkambungkiiwe daadere ambonmo keroon?” andoone, yimbed inandiwen, “Kabed ediib.” andiwen.

21Kwanandiiwe, yembed yi yaa kaamondoon, “Yiib kuu kwane ma wedme kaadkerindo keriwenkowoo?” andoon.

Indob Tut Ye Karub Ongmoon

22Yi kuu kwane mene kambong Betsaida yaa nandiiwe, karub yenambed indob tut ye karub kuu nenmenekorib, Yesumbed ye yaa angkoronok ande eekmiwen.

23Kwane, yembed indob tut ye karub kuu dingki yaambed awinenekore, kambong bunangka nenwonoon. Nenwenene, karub ye indob yaa kamok darunekore, ye dingki kuyaa nongkoboon. Kwanekore kaamonenoon, “Eb kuu ma wedmeneewoo?” andoon. 24Andoone, kankoone wedmene yedmoon, “Ne kuu nimakarub kuu wedmendiin, kumban yi kuu at areb dodkanmo dewenebiiwe wedmiin kii.” andoon.

25Angkon ika Yesu ye dingki karub ye indob yaa nongkoboon. Kwanoone, ye kuu indob nandoone korem kuu dianmo wedmoon. 26Kwane, Yesumbed ye yaa yedmoon, “Ambiwoom wenebka, kambong aom kadaarewiib yaa ika wanaab.” andoon.

Pita Ye Anam Dakmi Yesu Yaa

(Mt 16:13-16, Lk 9:18-22)

27Yesu yoom ye kedmengkandeendan yoom kuu kambong Saesaria Filipai angkara angkara yaa winiwen. Wenonib, wedyambed yembed yi yaa kaamondoon, “Nimakarubbed ne yaa kuu kane andimaib?” andoon. 28Kwanandoone, yimbed yedmiwen, “Yena kuu eb kuu Yoon Baptaisman andiiwe, yena kuu eb kuu Elaidya andiiwe, yena kuu eb kuu profesiman mamaa andiiwe kamimaib kii.” andiwen.

29Kwamiiwe, yembed kaamondoon, “Kumban angkon yiib kude? Yiibbed ne yaa kuu kane andaniib?” andoon. Andoone, Pitambed yedmoon, “Eb kuu Keresu, Godbed Kinoona Menewenman kii.” andoon. 30Yesumbed kaadkeri weng yedmendoon, “Weng kee wene karub maa yaa daanaib.” andoon.

Yesu Ye Bobnaneen Ye Weng Dakmoon

(Mt 16:21-28, Lk 9:22-27)

31Kwane, yembed yi yaa andowe kedmengkandoon, “Karub Ye Mingki kuu durud yewed yemoon kandaneene, Yuudan yi aamkono yoom God dore Yuudan dore wedyiri dobiridan yi korok korok darewoob yoom Yuudan yi amob kedmengkandidan yoombed kan angka kaarenib aye kowaniib, kumban aron ayoobmim dowan keranuune ika dembaneen.” andoon. 32Weng kuu yembed dianmo bikni bikniyiibban kwane daandoon. Daandoone, Pitambed nen angkaro wene andowe ongkanoon.

33Kumban, Yesu kuu amonombe ye kedmengkandeendan yena yaa wedmendekore, yembed Pita yaa ongkane daanoon, “Eb kuu Seten areb kerewen kii! Ne yaa kuu angkane! Eb kuu God ye inameniibban, karub yi inamenmo awinewen.” andoon.

34Kwanekore, yembed kadaarewiib ye kedmengkandeendaniib kuu baandoone ye yaamo keriiwe yedmoon, “Karub kanembed ne yoman manandamoka, yekareb ye inamen kankubune yaro ye at ming kankarinekore, ne yoman monok. 35Kanembed ye wadkeri yeka awinaneen kuu korem bobnaneen, kumban kanembed ye wadkeri kuu ne yaa kawene weng amun ye dowad domonaneen kuu wadkeri anam kandaneen. 36Karub kuu nimakarub korem yaa burudande dore okad kumundin kiri kee korem yeka kandaneen kumban, amaan ye kingkin kuu kumbaanban yamotbon yaa kankoraraneen kuu amun dee? Dowan! 37Karub kuu komombed God yaa konekore, ye kingkin kuu kumbaanban yamotbon yaa kankorarokban keraneen? Dowan! 38Okad kumundin kiri kee ye nimakarub korem kuu ambarakmenib God anam kuu domonene maa maa yi yoman yarebimo kamimaib kowe, kwanimaib yaron aombed doruub kii. Kwane kumaom kuu kanembed Karub Ye Mingki yaayiib ye wengiib yaa karak bobnaneen kuu, yembed yambe God ye nambiriyiib God ye engyus karadmoyiib be ika mananeen yaron kuu, karak bobnoonman yaa kuu ika yembed karak konekore ambid ari nenwanaanban.” andoon.

Copyright information for `YON