Psalms 10

Yook 10

O Yariman, komoyiibkob eb kuu ambab angkambed kwane doreeb?
Komoyiibkob dabab kandimaub yaron ari kuu biknekoreb wedmendimokban kerimaab?
Arewa kamembiri ye karub kuu ye kerengkan kumbed kamboknondan yenbande yarimaan kowe,
ye kuu yena yaa wunonwanon ye inamen meenimaan kumban ebbed ye nen kuye inamen ye dabab aom kowe.
Arewa kamembiri ye karub kuu ye inamen dowaken arewa kuyaa kerengkan kaimaan,
kwane yembed kirimdan yaa amun kerundekore Yariman yaa butun kaimaan.
Arewa kamembiri ye karub kuu ye kerengkan kaimaan kumbed God ande onmimokban,
kwane ye meeni inamen aom kuu God yaayiib ma meenimokban.
Arewa kamembiri ye karub kuu yiribman bi ye kiwaan ongimaan kuu yiminmo kerimaan kuned,
eb wengyundi ye inamen kuu arimo, ye kuu kuyaa wedme yekaadkerindeban,
kwane ye bondan yaa kuu wooyo ande ambon baandimaan.
Kwane, yeka yemeren yedmimaan, “Komombed ne kuu ma nen yiri kubunaanban,
aron korem kubimo dobaraniin, ne yaa dabab ma manaanban.” andimaan.
Ye mongkodkono aom kuu butun kamiyiib dudanabiyiib yenbandaniin andiyiib kumbedmo,
kwane dabab kondiyiib arewa kamiyiib ye weng kuu kirod dakmaneenmo.
Ye kuu kambong diambed kakubuk bikne meedmimaan,
kwane biknimbon yaambed ambarakmiyiibbandan ogood kuyaa kumka yimaan,
kwane yewed kondandameendan yaa kuu yemyeb bikne keendombirimaan.
Ye kuu laiyon areb biknimbon yaambed kakubuk bikne meedmimaan,
kwane ye kuu angkimbere meedmene kamboknondan awindande kaimaan,
kwane awindekore ye oon bi ye men aom kamobe be irin wenemoon areb kamimaan.
10 Kamboknondan kuu yembed ben yiri kiradme yob beengkemoon areb kamimaan,
kwane yi kuu ye aromkonombed ben yiri kubunimaan.
11 Arewa kamembiri ye karubbed yeka yedmimaan, “God kuu nonondandoon,
ye murubia kuu kebenekore wedmewimokban.” andimaan.
12 O Yariman, yaro dembe! Eb dingki kankoone yire.
O God, dabab kandiwendan yaa nonondandundaab.
13 Arewa kamembiri ye karub kuu komande God yaa butun kaimaan?
Komande yekareb yedmimaan, “Nembed komo kamiin yaa kuu ye kuu wengyundaanban.” andimaan?
14 Kumban, o God, eb kuu dabab menebiyiib mimyob wandiyiib yaa kuu wedmimaab,
kuyaa kuu ben awandi ye dowad meenimaab.
Dabab kandoonman kuu yekareb eb dingki ari kowimaan,
kwane anenabdan yaa kuu ebbed awandimaab.
15 Arewa kamembiri ye karub ye aromkono kuu ebbed domangke nen angkadere.
Ye arewa kamembiri kuu ebbed wengyunde dabab kone yemoon keraneeb kumbed ye inamen arewa kuu dowan keraneen.
16  Yariman kuu aron korem korem ye king keroon,
kwane ye weng wengambaraibban ye ambibkindan kuu ye okad ambab angkambed duknaniib.
17 O Yariman, dabab kandiwendan yi meeni dowaken kuu ebbed wedmeneb,
ebbed yi yaa kube ongkandeneb yimbed eb yaa baandi kuu ebbed wengamberendimaab.
18 Anenabdaniib dabab wayiroondaniib kuu ebbed dorondarundimaab,
okad yiridanbed uniwon karakwon kondi kuu dowan kerok anded.
Copyright information for `YON