Psalms 110

Yook 110

God yaningko kankooni ye yook Dewidbed wongkoon.

 Yarimanbed ne Yariman yaa yedmoon,
“Ne wiwi angkambed dibereewo,
nembed eb bondan korem kuu
ben eb yondad dabderem yiri kiriba.” andoon.
Eb ooni yaromkono kuu Yarimanbed aangko Saiyon yaambed aromkono ariyiib daboknaneen,
kwane yembed yedmaneen, “Ebbed eb bondan aom kuu ebbed oonaneeb.” andaneen.
Eb aromkono kuu nambiri karadmoyiib korokbaneen yaron ari kuu
eb nimakarub kuu nindorokiibbed eb yoman wananiib.
Amkimo ye nirok areb
eb kewed yemooniib ewiib yaa mananiib.
 Yarimanbed ye inamen ma amonombaanban ye weng yedme kowoon,
“Eb kuu Melkisedekbed God dore nimakarub dore wedyiri dobiri ye karub keroon areb kwane
God dore nimakarub dore wedyiri dobiri ye karub aron korem dowad kerewen kii.” andoon.
Yariman kuu eb dingki wiwi angka doreen,
kwane ye norin aron arimbed kingdan kuu beengke monmaraneen.
Yembed ambibkin mimimdan kuu wengyundenekore
yenbande nongkobe wenore mim arimo keraneen,
kwane yembed okad yiri ye korok korem kuu beengke monmaraneen.
Ye kuu kiwaan kebed angka ok manambed ananeen,
kwana kowe, ye korok kuu ari kankoonaneen.
Copyright information for `YON