Psalms 114

Yook 114

Israeldan Idyip aombed angkane winiwen yaron,
Yekob ye awoya ari kuu yikaadban ye weng maa dakmimaibdan yaambed yaro winiwen yaron kui,
kuyaron kuu Yudadan kuu ye karadmodan keriiwe,
Israeldan kuu ye nimakarub keriwen.
Karamok kuu wedmekoru kombere wuneen,
kwane ok Yooden kuu yinmone ika daaneen,
kwane aangko aangko kuu sibi ambi areb korongbere nadmiwen,
kwane koodbon koodbon kuu sibi mana areb korongbere nadmiwen.
O karamok, komoyiibkob kombere weneeb?
O Yooden, komoyiibkob yinmone ika daaneeb?
O aangko aangko, komoyiibkob sibi ambi areb korongbere nadmiib?
O koodbon koodbon, komoyiibkob sibi mana areb korongbere nadmiib?
O okad kumundin, Yariman ye arinambo arimbed kiringme,
Yekob ye God ye arinambo arimbed kui.
Yembed dumnadbon kuu amonomboone ok bumbon kereen,
kwane dumnad kamkonombon kuu amonomboone ok kirubdem yemoon ye okad kereen.
Copyright information for `YON