Psalms 117

Yook 117

1Ambibkin koremdan, Yariman ye aningko kankoonime.
Nimakarub korem, ye aningko kuu darewoob arimbed andime.
2Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken nub yaa keendimaan kuu miin darewoob anam,
kwane Yariman ye ma korondiyiibban weng awini ye kerekmen kuu aron korem angkimbaraneen.
 Yariman ye aningko kankoonime.
Copyright information for `YON