Psalms 121

Yook 121

Daane kawini ye yook.

Ne awawi kuu kuna yaambed mananeen ande kaamoneni,
ne indob kankoone aangko aangko ari kereknain kii.
Ne awawi kuu Yariman yaambed minimaan,
Eweniib okadiib ongmenaboonman yaambed kui.
Ye kuu eb domobdaana kereeb beredare kombaraabban,
kwane eb yaa oonebdimaanman kuu unuk angkaanban.
Kedi, Israeldan yaa oonendimaanman kuu
unuk angkimokban no kwane kerekbere doberembirimaan.
 Yariman kuu eb yaa oonebdimaanman,
kwane Yariman kuu eb nen dorondarimaanman.
Aronki kuu aronbed ma aunban,
kwane amki kuu woodbed kangkon ma aunban.
 Yarimanbed eb kuu nen amukmo biknaneen kowe kumkam maambed aanban,
kwane eb wadkeri yaa kuu oone kerenombaraneen.
 Yarimanbed eb menebiyiib wenebiyiib kuu
kibikbed wene aron korem kwane oone keebdombaraneen.
Copyright information for `YON