Psalms 124

Yook 124

Daane kawini ye yook Dewidbed wongkoon.

Israeldan kuu kekane yedmime,
 Yariman kuu nub kerekmen yaamban karen.” andime.
Kedi, kekane yedmime, “Karub kuu nub yaa bon keriwen kumbed
 Yariman kuu nub kerekmen yaamban karen,
yimbed nub kuu wad ben anukmungkemoon areb keriwen karen,
yimbed nub yaa norin wandiwen kuyaron kui.
Kukuu urokbed nub ben yukneen areb keroon,
kukuu ok awaanbed nub ben dabune kebenendeen areb keroon kui.
Kukuu ok arud darewoobbed
nub ben are dabune kebenendeen areb keroon kii!” andime.
 Yariman ye aningko kankoonem,
yembed nub kuu domondoone wene bondan yi arud ningkambo ari ma kowindo kowe.
Nub kuu ayari on areb bad karub ye kawaad unoon yaambed
kombiri wenemoon areb keruwen.
Kawaad kuu domokboon kowe,
nub kuu obon keruwen kii.
Nub awandi ye karub kuu Yariman,
Eweniib okadiib ongmenaboon ye God kui.
Copyright information for `YON