Psalms 127

Yook 127

Daane kawini ye yook Solomonbed wongkoon.

 Yarimanbed ambib kuu yenbokban keraneen kuu,
ambib yenbidanbed yi deme kuu idiibban dawangmo keraniib.
 Yarimanbed siti kuu oone kerekborokban keraneen kuu,
oone kerekbiridan yi kerekbiri kuu idiibban dawangmo keraniib.
Ebka eb aromkonombed amkimo kai kuu yaro dembeneb,
wad dobiri kerekmen dowad deme yobdoodmo ambangkembirimaab,
kwane wene amnoom kai kerimaun kuu idiibban dawangmo,
amborom kuu Yarimanbed kane yaa mimyob dowaken keenimaanman yaa kuu bangkanimaan, ye unuk angkoon yaron kangkon kwane bangkanimaan.
Dana kuu Yariman ye kubi koni yeman,
yi kuu kakman amun yembed kondimaan yeman.
Karub kewed yaambed dana wanabimaan kuu
ana nangmi ye karubbed awingkoon ye ana areb.
Kwamune ye ana yemooniib keriwendan kuu
amun kerundoon.
Yi kuu kangdod yaa wananiib kuu
yi bondanbed yi yaa karak kondaibban.
Copyright information for `YON