Psalms 130

Yook 130

Daane kawini ye yook.

1O Yariman, ne miin yiminban keraan ye niindem aombed eb yaa baandaan.

2O Yariman, ne weng kee wengamberewe.
Eb kerendem kuu ne yaa kowe
ne yaa mimyob keewe ande baandaan kuyaa wengambere.
3O Yariman, eb kuu kekamune ambarakmi ye yuun awinaneeb keraneen kuu,
o Yariman, kanembed ma wad doraanban keraneen kii.
4Kumban eb kuu ambarakmi are nonondandi kerekmeniib kowe,
eb yaa unanuub kumbedmo yimin.
5Ne kuu Yariman ye awawi dowad meedmiin, ne inamen kumundiniib kumbed meedmiin kii,
kwane ye weng yaambed kwananeen ande kowaan.
6Ne inamen kumundiniib kumbed Yariman ye awawi dowad nindorokiibbed meedmiin,
amnoom oone kerekbiridanbed awawini waruk ande meedmimaib arebban,
anamaa, amnoom oone kerekbiridanbed awawini waruk ande meedmimaib arebban.
7O Israeldan, Yarimanbed kwananeen ande meedmime,
amborom kuu Yariman kuu womoniyiibban ye mimyob dowakeniib kowe,
kwane ye kuu yiminmo biddi ye karub.
8Yekareb yembed Israeldan kuu
yi ambarakmi yaambed bidde baneen.
Copyright information for `YON