Psalms 136

Yook 136

 Yariman yaa eso andime, ye kuu amun kowe.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Goddan korem yi God yaa eso andime.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Yariman korem yi Yariman yaa eso andime.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Yembedmo binangke ye yaa anam andi yeman ongmenabimaanman, ye yaa eso andime.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Ye meeni kangdombed Ewen ongmoonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Yembed okad yu yumbon kuu ok wedyirimbed ongme kowoonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Yembed nambiri dareb dareb ongmenaboonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Aronki oonimaun ye aron kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Amnoom oonimaib ye woodiib mindongiib kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
10 Idyipdan yi wonob dana meed yeene monmaroonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
11 Yi numun aombed Israeldan ben angkadoroonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
12 Ye dingki aromkonoyiib yiroon kumbed kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
13 Karamok Dodmo andokboonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
14 Karamok kuu andokbe angkara angkara kerekore Israeldan kuu wedyiri benyanoon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
15 Kumban yembed Feroyiib ye ana nangmidaniib karamok Dodmo yiri benkiradmoon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
16 Ye nimakarub amboon angka ben kinban dewonoonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
17 King dareb dareb yeene monmaroonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
18 Kwane kingdan aromkonoyiib yeene nongkoboon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
19 Amorodan yi king Sihon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
20 Basandan yi king Og kangkon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
21 Yi okad kandene ye nimakarub yaa kondoone yiman keroon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
22 Ye demedan Israeldan yaa kondoone yiman keroon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
23 Nub kuu benkubune yiri kerundiwen kuyaa wedme meenoonman yaa kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
24 Yembed nub kuu nub bondan yaambed ben obon kerundoon kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
25 Yembed wad dobiri yeman korem yaa animan bangkandimaan kui.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
26 Ewen ari doreen ye God yaa eso andime.
Amborom kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu aron korem kwane angkimbaraneen.
Copyright information for `YON