Psalms 142

Yook 142

Maskil ye yook Dewidbed botdem aom bikne doboroon kumbed wongkoon. Kurikuri yook.

 Yariman yaa naawon baandaan,
 Yariman yaa mimyob keewe awawe ande kankone baandaan.
Ne mungkubmangkab kuu kanmene ye yaa konaan,
ne dabab kuu daanaan kui.
Ne niindem aom kuu wuudne yiminban keraan kuu,
ne kiwaan korem kuu ebkaadmo.
Ne yarimain ye kiwaan ari kuu
karub yenambed kawaad nong awinewande kowiwen.
Ne wiwi angka wedme.
Karub mim maa ne dowad ma meenewindo.
Ne nen kukbimaan ye karub maayiibban dowan,
ne wadkeri dowad kangkadmi ye karub maayiibban dowan.
O Yariman, eb yaa baandaan.
“Eb kuu ne kukbimaabbon,
wad doruubdan kiri kee eb kuu ne yaa bangkawimaab ye karub.” andaan.
Ne kuu nen kubuniiwa yirimo keraan kowe,
ne baandi yaa wengambere inanduwe.
Ne nenbande kamiibdan kuu aromkono darewoowiib ne arebban kowe,
yi yaambed ne nen burudande angka kowe.
Ne kuu wii aombed doberemoon areb keraan kuyaambed nen angka kowe.
Kwanebko ewaningko yaa eso anda.
Ebbed ne yaa amun amun kamaneeb kowe,
yorokmodan kuu neyiib yaa menebe nedbaniib.
Copyright information for `YON