Psalms 146

Yook 146

 Yariman ye aningko kankoonime!
O ne kingkin, Yariman yaningko kankoona!
Ne wad dobaraniin yaron korem kuu Yariman yaningko kankoonaniin.
Ne wad dobaraniin yaron korem kuu ne God yaningko kankooni ye yook wingkaniin.
Korok korok yaambed angkumone dobaraib,
duknaniib ye nimakarubbed yiib kuu bobni yaa burudande bindindeban kowe yi yaambed angkumone dobaraib.
Yi kingkin doombere wananiib kuu yi id koronde okad keraneen,
kwane kuye aronki kwari yi inamen ongmiwen kuu dawangmo keraneen.
Kumban kane kane yi kuu Yekob ye Godbed awandimaan kuu amun kerundoon,
 Yariman yi God ye dowad yembed kwananeen andimaibdan kui.
Yembed Eweniib okadiib ongmenaboon,
karamokiib kumaom kumkam koremiib kangkon ongmenaboon.
Yembed ma korondiyiibban weng awinembirimaan aron korem.
Yembed dabab wayiroondan yi dowad anammo wengyundimaan.
Yembed mungimo keriwendan yaa animan bangkandimaan.
 Yarimanbed wiidan kuu ben obon kerundimaan.

 Yarimanbed indob tutdan yi indob nandimaan.
 Yarimanbed dababbed ben kibinoondan kuu benkoobimaan.
 Yarimanbed yorokmodan yaa kuu mimyob dowaken keendimaan.
 Yarimanbed noroddan nub ambibkin aom doriib kuu kerendombere oonendimaan,
kwane yembed awodkiyiibbandaniib iribdaniib kuu awandimaan,
kumban arewa kamenabidan yi inamen ongmimaib kuu kebenimaan.
10  Yariman kuu aron korem king kere oonembaraneen.
O Saiyondan, ye kuu yiib God, nimakarub yaro dobere dobere yaro wananiib korem aom kwamunemo doberembaraneen.
 Yariman ye aningko kankoonime!
Copyright information for `YON