Psalms 147

Yook 147

 Yariman ye aningko kankoonime!
Nub God ye aningko kankooni ye yook wingki kuu amun kii.
Ye aningko kankooni kuu kubi yeman angkon konomdangmo.
 Yarimanbed Yerusalem kuu ikakman yenbeen,
kwane yembed Israeldan buyokbayok keriwen kuu ika ben nedbe doroon.
Yembed yi mimyob wande miin yiminban keriwen kuu windandunde ongmimaan,
kwane yi bob kuu yonende kebendimaan.
Ye kuu mindong mimo mimo kuu kimingke korem yekaadkeroon,
kwane korem kuu yi aningkombed mimo mimo yeengkanandoon.
Nub Yariman kuu darewoob arimbed, kwane ye kuu aromkonomo.
Ye meeni inamen kaadkeri kuu ye yimin yiminiibban kii.
Kane kane yi kuu benkubune yirimo keriwen kuu Yarimanbed benkoobe awandimaan,
kumban arewa kamenabidan kuu okad yiri ben kirarundimaan.
 Yariman yaa eso andiyiib yook wingkime.
Nub God yaa haapbed wangke wingkime.
Yembed ambid kuu wiibbed kebenimaan.
Yembed okad ari am bangkandimaan.
Yembed koodbon koodbon ari kereek ongmaana dembenabimaan.
Yembed dingkan yaa kuu animan bangkandimaan,
kwane on bungkun mana baandimaib kuu animan bangkandimaan.
10 Hoos ye aromkono yaa kuu God kuu kubi dowaken kerimokban,
kwane karub ye yon yaromkono yaa kangkon God kubimokban.
11 Kumban kane kane yi kuu Yariman yaa une bumangkimaib yaa kuu kubi dowaken kerimaan,
kane kane yi kuu ye womoniyiibban ye mimyob dowaken monok ande meedmimaib kuyaa kubimaan kui.
12 O Yerusalem, yiib kuu Yariman yaa kubenib ye kuu darewoob arimbed andime.
O Saiyon, yiib kuu yiib God ye aningko kankoonime.
13 Amborom kuu Yerusalem yu kuuk ambongko kuu aromkono ariyiib ongmimaan,
kwane kumaom doriibdan kuu amun kerundimaan kowe.
14 Yiib okad yimin yimin yaa kuu yembed yewenubmo kerundimaan,
kwane wiit yob miin amun kumbed yiminmo bangkandimaan.
15 Yembed kwanime andi ye weng kuu okad yiri kowimaan,
kwane komo dakmimaan ye weng kuu kirodmo kwamunemo kerimaan.
16 Yembed wiiwam yurukmo kuu okad yaa dabunimaan,
kwane wood nurok yurukmo kuu derendarimaan,
17 kwane am yurukmo boyareb kuu yiri kiradmimaan kowe,
karub kanembed kuyaa kuu man dobaraneen? Dowan.
18 Kwane yembed weng yedmaana bumone okmo kerimaan,
kwane nuub kowaana ok yurukmo boyareb ku bumone okmo kere wenebimaun.
19 Yembed ye weng kuu Yekob yaa ben korokboon,
ye amowiib kongamki yamowiib kuu Israel yaa ben korokboon kui.
20 Ambibkin yena yi dowad ye kuu kekamune ma kamindo,
yi kuu ye amob ma yikaadkerindo.
 Yariman ye aningko kankoonime!
Copyright information for `YON