Psalms 2

Yook 2

Ambibkin ambibkindan kuu komande wunekare wabkad keri dowad inamen nekwimaib?
Kwane, komande yi kuu idiib kerindeban ye inamen nekwe nuubnaan kamiib?
Okad yiri ye kingdan korem menebe ibonmo dabokne inamen nekwe manmo keriib,
 Yariman yoom yembed Kinoonman yoom yaa.
Yimbed yedmimaib, “Nub yaa korok kere ooni ye amob domokbem,
yimbed saenbed nub yerengkiwen kuu benkirare obon kerem.” andimaib.
Ewen arimbed dibeen ye Yariman Godbed
yi yaa ambon kamende damangkandimaan.
Kwamekore ye norin arud yaambed yi yaa ongkandimaan.
Kwane, ye arud darewoob yaambed yi yaa uniwon karakwon kerundimaan.
Kuye weng dandimaan kuu, “Neka nembed ne King kuu,
ne aangko karadkono Saiyon arimbed nenkonaane oone doreen.” andimaan.
Kuye Kingbed yedmoon, “Nembed Yariman ye amoweng kee baande daandaniin kei.
Yembed ne yaa yedmoon, ‘Eb kuu ne Dana,
kibikee ne kuu Ewambe keraan kii.
‘Ne yaa kaamowaneeb kuu,
ambibkin ambibkin korem kuu ebman ongmeni,
okad yimin yimin kangkon kabdaniin.
‘Ebbed oonaneeb ye aromkono kuu kamkonomo, awuri areb,
kowe okad nunungbed meneki domokbe barad baradmo keremoon areb,
ebbed yi yeene monmaraneeb.’” andoon.
10 Kwani kowe, kingdan, yiib kuu meeni kangdomiib meenime,
okad kiri ooniibdan, yiib kuu ongkandi weng dakmaan kuu awinime.
11 Uniyiibbed Yariman ye deme kuu awinime,
une kiringmiyiibbed ye yaa kubime.
12 Ye Dana Mingki yaa bumangke yaningko kankoonime,
kwanaibban kuu arud wandene,
yiib wadkeri kuu wedyambed nare monmaraneen.
Amborom kuu ye arud kuu kudmeniibban yurendimaan kowe.
b Kane kane kuu Dana Mingkimbed kukbimaanbon aombed dobaraniib kuu yi korem kuu amun kerundaneen kii.
Copyright information for `YON