Psalms 24

Yook 24

Dewid ye yook.

1Okad korem kuu Yariman yeman, okad ari kumkam korem kwangkon.
Bid yimin yimin kuu yeman, kane kane okad ari doriib kwangkon.
2Amborom kuu yembed okad yu angkumonimbon kuu karamok niindem yirimbed ongme kowoon,
kwane okad yu yumbon kuu ok wedyirimbed ongme kowoon.
3Kanembed Yariman ye aangko ari kawananeen kuu yimin?
Kanembed Yariman ye karadkonombon ari dobaraneen kuu yimin?
4Kuye karub kuu ambarakmiyiibban ye dingkiyiib inamen karadmoyiib kumbed kui,
kwane ye kuu dudi god yi kuruwak yaa bumangkindo,
kwane ye kuu birande amob ongmindo.
5Ye kuu Yarimanbed amun kerunaneen,
kwane ye kuu ye nen bobni yaa burudande bindi ye Godbed ongmaneene ambarakmoon ande kadwoniyiibban ye karub keraneen.
6Kwane areb kuu God ye kiwaan ari dobarandamiibdan kukui,
o Yekob ye God, eb murubia ari dobarandamiibdan kukui.Selah
7O kuuk ambongko, yiibka daadmime.
O unyeman ye ambongko kui, yiib kuu daadmime.
Kwanibko, nambiri ye King kuu mene kumaom aomdorok.
8Nambiri ye King kee kane?
Ye kuu Yariman, kanangkodiib aromkonoyiib kui,
ye kuu Yariman, ye ana nangmi kuu aromkonomo kui.
9O kuuk ambongko, yiibka daadmime.
O unyeman ye ambongko kui, yiib kuu daadmime.
Kwanibko, nambiriyiib ye King kuu mene kumaom aomdorok.
10Nambiriyiib ye King kee, ye kuu kane?
Ye kuu Ana Nangmidan Yemoon Ye Yariman,
ye kuu nambiriyiib ye King.
Copyright information for `YON