Psalms 30

Yook 30

Dewid ye yook. Kurikuri boyambib darewoob ambongko nande God yaa konande wingki ye yook.

1O Yariman, ewaningko kankoonaniin,
amborom kuu ne kuu niindem yiri kombaraana ebbed nen burudande ari kowewen kowe,
ne bondan ne yaa ambon kamewindo.
2O Yariman ne God, nembed eb yaa awawe ande baandaana,
ongmeweewe wad dobaraan.
3O Yariman, ne kuu bobkonombon yirimbed ebbed nen kone dembewen,
kwane ne kuu bobni ye dem yiri kombarandamaan kumban ebbed kebene nen kone awinewewen.
4Ye karadmodan, yiib kuu Yariman yaa aningko kankooni yook wingkime,
kwane ye aningko karadmo kankoone eso andime.
5Amborom kuu ye arud kuu aron dukmen manambed dowan kerimaan,
kwane ye dowaken kuu wooni yaronbed wene bobni kumbed angkimbaraneen.
Amnoom kuu ne kuu ameng kamenabe wene amkimo kuned,
amkimo kerimaan kuu kubi kanminimaan.
6Nembed yiminmo uniyiibban dobaraan kumbed yedmaan,
“Ne kuu kumkam komombed ma kebewaanban.” andaan.
7O Yariman, eb ne yaa dowaken keewe amun keruwewen kuu,
ne kuu aangko areb ma kiringmi yemanban dobiri kangdommo keruwewen.
Kumban eb kuu ne yaa koronde wenewen kuu,
ne kuu domangke ok wanaan kii.
8O Yariman, eb yaa baandaan,
Yariman yaa ne awawi ye dowad baandaan.
9Ne kuu monmaraneen kuu karub maambed barang maa kandaneen? Dowan.
Bobnaniin kangkonoo?
Dukniwendanbed ewaningko kankoonaniiwoo? Dowan.
Ebbed ma korondiyiibban eweng awine dobirimaab ye weng kuu yimbed dakmaniiwoo? Dowan.
10O Yariman, wengamberewe mimyob keewe kakman are nonondande.
O Yariman, ne awawi ye karub kere.
11Ne yuudi kamiin kee ebbed kande amonombe kube andenabi yeman kerewen,
kwane ne yuudi yebkad boronaan kuu ebbed biande kubimbed inwaruwewen.
12Kwanewen kumbed iwari dobiri yaa korondeni ne niindem aombed kubiyiib kere ewaningko kankooni ye yook wingkimain.
O Yariman ne God, ne kuu eb yaa eso kamaniin, aron korem.
Copyright information for `YON