Psalms 33

Yook 33

Yorokmodan, Yariman yaa kubimbed wingkime,
kangdommo doriibdanbed ye aningko kankooni kuu yimin kowe.
 Yariman yaa aab wangke ye aningko kankoonime,
kwane ye yaa nong angko angkoyiib ye laiya wangke wingkime.
Yook yewewiib ye yaa wingkime,
mengmeng kaadkeriyiibbed wangkime, kwane kube baandime.
Komoyiibkob, Yariman ye weng kuu yorokmo angkon anammo,
kwane yembed komo komo kamandameen kuu korondiyiibban kwane kuyaamo awinaneen.
 Yariman kuu yorokmo dobiriyiib wengyundi anammoyiib yaa dowaken darewoob keroon,
kwane ye womoniyiibban ye mimyob dowaken kuu okad yimin yimin yaa derendaroon.
 Yariman kuu wengmo no dakmoon kuyaambed Eweniib ambidiib kuu kwane keroon,
kwane yembed inum naroona mindongiib wood awene kuyiib kuu dange wonoon.
Yembed karamok be wenorimaan,
kwane yembed karamok niindem yiri kuu be yi dangimbon aom nongkobimaan.
Okad kumundin aom nimakarub korem kuu Yariman yaa unime,
kwane okad yiridan korem kuu ye yaa bumangkime.
Amborom kuu ye kuu wengmo yedmoona okad kuu andoween,
kwane yembed kwanok ande yedmoona kangdommo kereen.
10 Okaddan yi inamen nekwimaib kuu Yarimanbed kebenendimaan,
kwane yi inamen nekwi kiwaan kuu yembed monmarimaan.
11 Kumban Yariman ye inamen ongmoon kuu kamkonomo angkimbaraneen, aron korem.
Ye dowaken yaambed inamen ongmoon kuu nimakarub yimin andowoon yiri dobiriwen yaronbed wene yimin wandi yaron kuu angkimbaraneen.
12 Ambibkindan kaneya yi God kuu Yariman keriwen kuu amun kerundoon,
yi kuu yembed kinene yeka ye dowad yumbon ongmoon kui.
13  Yariman kuu Ewen arimbed yiri keendombere,
nimakarub korem wedmendimaan.
14 Ye dibirimbon arimbed kerendombirimaan,
okad yiri doriibdan korem yaa.
15 Yi korem meendobi niindem aom ongmoonman,
yembed yi kamenabi korem kuu darobe yekaadkerundimaan kui.
16 King kane kuu ye ana nangmidan yemoon kumbed bobni yaa ma nen burudande angka kowaibban,
kwane kanangkod kere ana nangmimaan ye karub kuu ye aromkono darewoob kumbed bobni yaa burudande kombiri wanaanban.
17 Hoos nandaneen kwangkon bobni yaa burudande kombiri wanaanban,
kwane hoos kuu aromkono darewoowiib kumban kuye aromkono kumbed bobni yaa ma burudande kombiri wanaanban.
18 Kumban kane kane yi kuu Yariman yaa une bumangkimaib kuu, yembed yi yaa oone kerendombirimaan,
kwane kane kane God ye womoniyiibban ye mimyob dowakenbed awawaneen ande meedmimaib kuu yembed yi kuyaa oone kerendombirimaan.
19 Kwanimaan kuu bobni yaa burudande binda anded,
kwane am kainoona animaniibban keri yaa awanda anded kui.
20 Nub kuu Yariman ye dowad yembed kwananeen ande meedmo doruub,
ye kuu nub awandi ye karub, ye kuu kombe areb nub dorondandi ye karub kowe.
21 Kedi, nub kuu ye yaambed kubi darewoob kerimaub,
komoyiibkob, nub kuu ye aningko karadmo yaambed yone doruub kowe.
22 O Yariman, eb womoniyiibban ye mimyob dowaken kumbed nub yaa angkimborok,
nub kuu ebbed kwananeeb ande meedmo doruub kuyaambed kwanok.
Copyright information for `YON