Psalms 40

Yook 40

Yook ambo bi ye karub yeman. Dewid ye yook.

Ne kuu yodbirimban emamo Yariman yaa meedmaan,
kwane ye kuu amonombene ne baandi yaa wengamboroon.
Yembed monmari ye dem yirimbed ne nen angka kowoon,
birin yerekbon yirimbed kui.
Yembed ne yon kuu dumnad ari ongmene
kamkonombon ari dori yeman kawoon.
Kwane, yembed ne niindem aom yook yeweb kowoon,
nub God yaningko kankooni ye yook kui.
Yemoon kuu wedmekorib unenib
 Yariman yaa angkumone dobaraniib.
Kane kanembed Yariman yaambed yone dobiriwen kuu amun kerundoon,
yi kuu kerengkandan yaambed yone dobirindo,
God anam yaa koronde dudi god yaa winiwendan yaambed yone dobirindo kui.
O Yariman ne God,
binangke eb kuu anam andi yeman korokbewen kuu yemoon.
Ebbed nub dowad komo komo meene ongmenabewen kuu,
karub maambed angkon ika eb yaa kimingkaanban.
Kuye dowad nembed dakmenabaniin kuu,
dakme dowan kerindeban, yi kuu yemoon kowe.
Eb yaa dingkan aye nengke baeb koniyiib animan munob koniyiib kuu eb dowakenban,
kwane eb kuu eb yaa dingkan kumundin nengke agedmo kere baeb koniyiib ambarakmi aari dowad dingkan aye agedmo kere baeb koniyiib kamime ande kowindo,
kumban ne kerendem kuu nandewen.
Kowe, nembed yedmaan, “Ne kuu kei, ke manaan kei.
Buk bedmiwen kuu ne dowad wongkoon.
O ne God, eb dowaken yaambed ambangkande meenaan.
Eb amob kuu ne niindem aom angkeen.” andaan.
Ne kuu yorokmo keri ye kerekmen kadaareb nedbimaib aombed dakmimain,
kwane ne mongkodkono karangkimokban,
o Yariman, kuyaa kuu ebkaadkerewen kii.
10 Eb yorokmo kerekmen kuu ne niindem aom kan biknimokban,
ma, eb korondiyiibban eweng awinaneeb andiyiib ebbed bobni yaa burudande bindiyiib kuu dakmimain.
Ne kuu kadaareb nedbimaib yaa kuu eb womoniyiibban ye mimyob dowakeniib anam anamiib kuu ben aadidmimokban.
11 O Yariman, eb mimyob keendi kuu kawe, ebka amuknaab.
Kwane, eb mimyob dowakeniib anam anamiib kumbed ne nen dorondaruwok, aron korem.
12 Kimingkindeban ye dabab yemoon kuu ne yaa awanewandoon,
kwane ne ambarakmimbed ne yaa burudandoon kowe wedmindeban keraan.
Ne ambarakmi kuu yemoon, ne korok ari awung kimingkindeban kwamune arebban,
kwane ne niindem aom kuu korem yiminban keroon.
13 O Yariman, dowakeniib kerebka ne nen angka kowe.
O Yariman, kirod mene awawe.
14 Ne nenbande kowandamiibdan kuu yi korem kuu
karak kondene kerebkarab kerundok.
Ne nen monmarande kamiibdan kuu yi korem kuu
ben angkurom kondene yi aningko kankubunok.
15 Ne yaa damangkawe yedmimaib, “Aha! Aha!” andimaibdan kuu
karak kandenib yika wedmenib binangkime.
16 Kumban kane kane eb ande onmiib kuu,
eb yaa dowakeniib kerenib kubebdime.
Kwane kane kane ebbed bobni yaa burudande bindi yaa dowakeniib keriwen kuu,
yedmimamime, “ Yariman yaningko ye yirin darewoob kerok.” andimamime.
17 Kuned ne kuu kamboknon kereni awawe ande doriin kowe,
 Yariman kuu ne yaa meenewok.
Eb kuu ne awawi ye karub, angkon ne nen burudande angka kowi ye karub.
O ne God, mokaid amaanbed andaab.
Copyright information for `YON