Psalms 68

Yook 68

Yook ambo bi ye karub yeman. Dewidbed wongkoon. Yook, God yaningko kankooni yook kui.

God yaro dorok. Ye bondan kuu buyokbayok kerime,
kwane God yaa arud wandembiridan kuu ye yaa kirokmone wenebime.
Amareng nuubbed awune kanwenemoon areb kuu,
ebbed eb bondan ben wuurewarebko wenebime.
In kuu amot ye niminbed dene okmo keremoon areb kuu,
arewa kamenabidan kuu God ye arinambo ari ben monmaroko duknime.
Kumban yorokmodan kuu dowakenmo kerenib,
God ye murubia ari kubime,
kwane yi kuu kube ningyak kowime.
God yaa yook wingkime, yaningko kankooni yook wingkime.
Wiib arimbed seriot areb yarimaan ye God yaningko kankoonime.
Ye aningko kuu Yariman,
ye arinambo arimbed kubime.
Ye kuu anenabdan yi ambe, kwane ye kuu iribdan yi dowad yorokmo wengyundi ye karub,
kukuu God ye kowe yambib karadmo aom dibeen kui.
Godbed karubkimiibban obon keriwendan be karubkimiib ongmimaan,
yenambed yenbande ben wii aom kamobiwendan kuu yembed ben angka nongkobaane yookiib wingkenabe wenebimaib.
Kumban wabkaddan kuu koknoon amiibban ye okad aom dobirimaib.
O God, ebbed eb nimakarub bin yeederekoreb,
amiibban ye amboon angka dewenewen kuu,Selah
okad kuu kiringmeena,
ambid arimbed amiib kubuderebeen,
God, aangko Sainai ye God monoon kowe,
God, Israeldan yi God kui.
O God, ebbed am yiminmo kondewen,
kwane ebbed Israeldan yaa kondewen ye okad koknoon kuu yiminmo ongmewen.
10 Kwaneewe eb nimakarubbed kwaom ambib yenbekorib dobiriwen.
O God, eb yiminmo kerundi yaambed kwane kamboknondan yaa bangkandewen.
11 Kwane, Yarimanbed weng yuk kowoona,
nima yemoon kaimbed kan yare daandiwen kukei,
12 ana nangmidaniib yi kingdaniib kuu kirokmoniwen, kedi kirokmoniwen kii,
kowe nima ambiwoom dibiib kuu king king yaa nangbe boon ye yiribman be wenorekorib numbere yi mimim biwen, kui.
13 Yiib yena kuu sibi yaa oonimbon aombed no unuk dangiwen,
kumban odamod maa kei, on arud kuruwak bot silvaambed yone ongmiwen,
kwane yu buraab kuu od gold kawurimbonbed yone ongmiwen.
14 Aromkonomo Ye Godbed kingdan kuu be buyokbayok kamoon kuyaron kuu,
aangko Salmon arimbed wiiwam kubudoroon areb keriwen.
15 Okad Basan yu aangko aangko kuu manimanandeb,
kwane okad Basan yu aangko aangko kuu aangko kongam ingkiringangkarangbon.
16 O aangko kongam kongam, yiib komande wungkande nengmone doriib,
Godbed kwarimbed ooni dowad kinoon ye aangko yaa?
Kuyaa kuu Yariman yeka aron korem doberembaraneen kui.
17 God ye seriot kuu yewudmo,
ye kuu seriot tausen yemooniib,
kwane Yariman kuu Sainai arimbed menemoon areb karadmo mene wedaom doboroon.
18 Ebbed ari daanewen kuu
nangme awinendiwendan kuu ebbed kinban weneewe eb yomanmo winiiwe,
munob bangkandi yeman kuu karub yenambed bangkabdiwen,
wabkaddan yi kwangkon bangkabdiwen.
O Yariman God, kwanewen kumbed eb kuu kwari dobara andewed.
19 Yariman, nub ben bobni yaa burudande bindi ye God, ye yaa amun kerunem,
ye kuu nub dabab kuu aron mimim kankarinimaan kowe.Selah
20 Nub God kuu bobni yaa burudande bindi ye God,
 Yariman Ambengkan yaambed bobni yaa burudande obon kerundi ye kiwaan angkeen.
21 Anam kuu Godbed ye bondan yi korok kuu baangkanabaneen,
deerewandiyiibban arewa kamembiridan yi korok ambokibim awungiib arimbed kui.
22 Yarimanbed yedmoon, “Nembed yiib bondan kuu Basan angkambed be mananiin,
kwane nembed yi kuu karamok niindem yirimbed kangkon be mananiin,
23 yiib kuu yiib bondan yi umkan animari dore binburunaniiwe
yiib anon kangkon kwane yi umkan ananiib.” andoon.
24 O God, eb dowad kowekadwe kamenmo wene kurikuri boyambib darewoob yaa weniibdan kuu wedmuwen kii,
ne God ne King ye dowad kui.
25 Yook wingkidan kuu ibduruk weniib,
kuweng wangkanabidan kuu yoman anuk weniib,
yi yoom weniibdan kuu nima koyu tambarin wangkanabiib kii.
26 “Kadaareb yemoon nedbiwendan, yiib kuu God yaningko kankoonime,
Israeldan nedbiwen kui, yiib kuu Yariman yaningko kankoonime.” ande wingkaib.
27 Kuro kuyaa kuu amyenimbon embeng Benjamindanbed nedbiwendan kuu ben kinban weniib,
yaro kuyaa kuu Yudadan yi korok korok yemoon kai weniib,
yaro kuyaa kuu Sebulundaniib Naftalaidaniib yi korok korok weniib kii.
28 O God, ebbbed nub dowad ambangkewen ye aromkono kuu,
o God, ebka nub yaa korokbende.
29 Yerusalem aombed eb kurikuri boyambib darewoob kuu doruun kowe,
kingdan kuu munob bangkandi yeman eb yaa be bangkabdimaib.
30 Dingkan kiib darewoob bingkodem aom doriib
68:30 Kuye weng id angkara kuu Idyipdan.
yaa weng kamkonomo daande.
Yi kuu buromakau ambi yemoon arudiib nimingkemoon areb, ambibkin maa maadan kuu buromakau mana arebmo.
Weng kamkonomo kondebko eb yaa bumangkenib od silvaa dareb dareb bangkabdime.
Ambibkindan kane kane ana nangmi yaa dowakeniib keriwen kuu ebbed ben buyokbayok kameewo wenebime.
31 Idyipdan yi korok darewoobbed ye korok yena benyuraneene mananiib,
kwane Kusdan kuu yika benkubune God ye dabderem yiri dobaraniib.
32 O okad yiri yu ambibkin koremdan, God yaa yook wingkime,
Yariman yaningko kankoone wingkime,Selah
33 unyemanbed ongmoon ye ambid arimbed deweneboon ye karub yaa kui.
Kedi, yembed nambad areb aromkonomo baandimaan.
34 God kuu aromkonoyiib ande baandime.
Ye dobiri manimanandewiib Israeldan yaa oonimaan,
kwane ye aromkono kuu ambid arimbed.
35 O God, eb kurikuri boyambib darewoob aom doreeb kuu binangke ewaningko kankooni yeman.
Israeldan yi God yekareb nimakarub yaa aromkonoyiib arudkonoyiib bangkandimaan.
God yaningko kankoonem!
Copyright information for `YON