Psalms 73

Buk Ayoobmim

Yook 73-89

Yook 73

Asaf ye yook.

Anamaa, God kuu Israeldan yaa amun amun kamimaan,
kane kane yi niindem aom kuu karadmo keroondan yaa kui.
Kumban miin arewa kamiibdan kuu yiminmo doriiwe wedmeni,
kerengkandan kee amunmo doriib kumbed yi areb kera ande kamaan kowe,
ne kuu kiwaan amun ari koronde kimyen kere beresarok andaan,
kwane ne yon kuu dore at wande komborok andaan kii.
Yi kuu dabawiibban amunmo doriib,
yi id yaa kuu bobob aweneyiibban kirikmo.
Nimakarub yena korem yaa kuu yobdood menebimaan kuned kerengkandan kee dowan.
Nimakarub yena korem yaa kuu dabab menebimaan kuned kerengkandan kee dowan.
Kwani kowe, yi kerengkan kami kuu kongkono yaa itoob derenemoon areb keroon.
Yi kuu yeremborom ye inamen yaamo meenimaib.
Inamen arewa kuu yi niindem aom kaine kob areb yingkoon.
Inamen ongmenabimaib kuu miin arewa angkon yemoon kai.
Yi kuu damangkandenib dabab kondi dowad dakmenabimaib,
kwane yi kerengkan inamen yaambed kwane dakmimaib.
Yi mongkodkonombed Ewen yaa weng arewa dakmimaib,
kwane yi ongbed kerengkan weng dakmimaib kuu korokdan yi weng areb daande yarimaun.
10 Kwani kowe, God ye nimakarub kuu keyaa ikakman manaiwa,
dabab yemoon kuu miin arewa kamenabidanbed yi ari kuu kapus aom ok demboon areb onduknimaib kii.
11 Yi kuu kwane yedmimaib, “God kuu komo kere yekaadkeraneen? Dowan!
Korem Burudandoon Arimbed Ye God kuu inamen kaadkeriyiib dee? Dowan!” andimaib.
12 Kedi, miin arewa kamenabidan yi kuu kwamunemo areb,
yi kuu meendobembiriyiibban, kwane yi yiribman yemoon kuu ariyiib dabokne bimaib.
13 Anamaa, yorokmo inamenmo awineni
ambarakmi korem yaa kangkadmimain kuu idiibban ande meenaan,
14 amborom kuu aronki doboob kuu ne yaa dabab menebaane,
amkimo korem kuu ne kuu ukum kawe didangkewimaan kowe.
15 Nembed “Yi inamen arewa kande dakmaniin.” ande yedmaniin kuu,
God ye nimakarub yaa ambarakmaniin.
16 Kwane korem kee id kandande kamaan kuu,
ne yaa yiminban keroone miin kubiyiibban keraan.
17 Kuned ne kuu kwane wene God ye kurikuri boyambib aom aomneni
miin arewa kamenabidan kee yi yaa yeenbon ari komo keraneen kuu nekaadkeraan.
18 O God, anam kuu ebbed yi kuu beneb okad kereewiib ari nongkobewen,
anam kuu ebbed yi kuu nadme monmarimbon yiri ben kiradmaneeb.
19 Yi kuu kudmeniibban monmaraneen kumbedmo,
urokbed yukne yeemoon areb yi kuu kudmeniibban ye uni maa maambed dukne dowan keraniib.
20 Kwane karub maa kiyuum we dembene aa kiyuummo, idiibban andemoon areb,
o Yariman, eb kwane yaro dembaneeb kuu,
ebbed yi kuu wurukbandan ande yi yaa angkurom korokbendaneeb.
21 Ne niindem aom miin yiminban kereni
ne mimyob yaa kuu maradbed kaaremoon areb keroon yaron kuu,
22 ne kuu nonoon kere meenindeban kereni
eb arinambo arimbed ne kuu inameniibban ye dingkan areb keraan.
23 Kuned ne kuu eb yoommo doberembirimain,
kwane ebbed ne kuu ne dingki wiwi angkambed awinewe yarimaab.
24 Kwane, eb kedmengkawi yaambed ongkawe nen kinban winimaab,
kwanekoreb eb nambiri aom nenwananeeb.
25 Ne kuu Ewen aom kuu karub maayiibban, ebbedmo.
Kwane ne kuu okad kiri ye barang maa yaa meenimokban, ne dowaken kuu eb yaamo angkeen.
26 Ne idiib mimyowiib kuu dowan keraneen kumban,
God ebbedmo kuu ne niindem aom aromni ye karub,
aron korem dobiri ye yumbon keruwi ye karub kuu ebbedmo.
27 Kedi, kane kane eb yaa ambab keriwendan kuu korem duknaniib,
kwane kane kane eb yaa korondaniib kuu ebbed monmaraneeb.
28 Kumban nembed wedmaan kuu God ye dia dobiri kuu amun.
Ne kuu Ambengkan Ye Yariman ye kukbimaanbon aombed doriin,
kwane nembed ebbed komo komo kamenabewen korem kuu dakmaniin.
Copyright information for `YON