Psalms 77

Yook 77

Yook ambo bi ye karub yeman. Jedutun ye dowad Asafbed wongkoon. God yaningko kankooni ye yook.

Ne kuu God yaa awawok ande baandeni,
God wengamberewok ande baandaan.
Dabab ne yaa meneboon kuu Yariman ande manaan,
kwane amnoom doboob kuu dingki benkoobe ninabaan kuned,
barang maa kuu ne mimyob wandi yaa kuu ma kankubunindo.
God yaa meenekori kwane warekaan,
kwane ye kuyaamo meendobiine ne kingkin kuu miin aromkonoyiibban keroon.Selah
Ne yaa kuu unuk angkaab ande kebenewen,
kwane ne niindem kuu dabab waroon kumbed dakmindeban keraan.
Anuk dobaraan yaamo meendobaan,
weeb unyeman anuk yiri yaa kui.
Anukbed amnoom yaa yook wingkaan kuu ika meenaan,
kwane ne niindem aom meendobeni nekareb kaamobimain kuu kei.
“Yariman kuu aron korem wunekaraneen dee?
Ye amun amun kamendi kuu angkon amaan ma korokbendaanban dee?
Ye womoniyiibban ye mimyob dowaken keendi kuu korem dowan keroon dee?
Ye weng kunduk kuu aron korem kwane idiibban keroon dee?
God ye mimyob keende kakman are nonondandi kuu dowan keroon dee?
Yembed norin wandoon kumbed mimyob keendimokban keroon dee?” andaan.Selah
10 Kwane nembed yedmaan, “Ne niindem aom miin yiminban keraan ye id kuu kei.
Korem Burudandoon Arimbed Ye God ye dingki wiwimbed nub yaa awandimokban keroon.” andaan.
11  Yarimanbed komo komo kamenaboon kuu nembed ika meenaniin,
o God, anam kuu binangke ewaningko kankooni yeman ebkareb ongmenabewen kuu ika meenaniin.
12 Komo komo ambangkanabewen korem kuu nembed ika ne niindem aom meendobeni,
ewaromkonombed komo komo kamenabewen korem kuu kwane andangke meenaniin.
13 O God, eb dobiri ye kiwaan kuu karadmo.
Kedi, god maa kuu nub God darewoob arimbed kwamune arewiib ma keroon dee? Dowan!
14 Eb kuu binangke ewaningko kankooni yeman ongmenabimaab ye God,
ewaromkono kuu ambibkin maa maa koremdan yaa korokbimaab.
15 Eb dingki aromkonombed eb nimakarub biddewen,
Yekob ye awoya ariyiib Yosef ye awoya ariyiib kui.Selah
16 O God, ok ariyiib ok yiriyiib kuu wedmebdiwen,
eb wedmebdekorib une kiringmiwen,
ok niindem yiri kangkon kwaneen.
17 Wiib arimbed am menebuune,
ambid ari kuu nambad kamoone,
eb imak kuu ana baradmemoon areb anuk kere ari kere kamoon.
18 Eb amkuni kuweng kuu kibin nuub aombed meneboone,
eb imakbed okad kumundin kuu yuroone,
okad kumundin kuu kiringmiyiibbed yobeen.
19 Kiwaan ongmewen kuu karamok aombed dewuneen,
karamok niindem yirimbed kiwaan ongmenabewen kui,
kuned eb yon yumbon kuu karub maa ma wedmindo kii.
20 Eb nimakarub kuu sibi oonidan areb ben kinban wenewen,
Moses yoom Eeron yoom yaambed kui.
Copyright information for `YON