Psalms 77

Yook 77

Yook ambo bi ye karub yeman. Jedutun ye dowad Asafbed wongkoon. God yaningko kankooni ye yook.

1Ne kuu God yaa awawok ande baandeni,
God wengamberewok ande baandaan.
2Dabab ne yaa meneboon kuu Yariman ande manaan,
kwane amnoom doboob kuu dingki benkoobe ninabaan kuned,
barang maa kuu ne mimyob wandi yaa kuu ma kankubunindo.
3God yaa meenekori kwane warekaan,
kwane ye kuyaamo meendobiine ne kingkin kuu miin aromkonoyiibban keroon.Selah
4Ne yaa kuu unuk angkaab ande kebenewen,
kwane ne niindem kuu dabab waroon kumbed dakmindeban keraan.
5Anuk dobaraan yaamo meendobaan,
weeb unyeman anuk yiri yaa kui.
6Anukbed amnoom yaa yook wingkaan kuu ika meenaan,
kwane ne niindem aom meendobeni nekareb kaamobimain kuu kei.
7“Yariman kuu aron korem wunekaraneen dee?
Ye amun amun kamendi kuu angkon amaan ma korokbendaanban dee?
8Ye womoniyiibban ye mimyob dowaken keendi kuu korem dowan keroon dee?
Ye weng kunduk kuu aron korem kwane idiibban keroon dee?
9God ye mimyob keende kakman are nonondandi kuu dowan keroon dee?
Yembed norin wandoon kumbed mimyob keendimokban keroon dee?” andaan.Selah
10Kwane nembed yedmaan, “Ne niindem aom miin yiminban keraan ye id kuu kei.
Korem Burudandoon Arimbed Ye God ye dingki wiwimbed nub yaa awandimokban keroon.” andaan.
11 Yarimanbed komo komo kamenaboon kuu nembed ika meenaniin,
o God, anam kuu binangke ewaningko kankooni yeman ebkareb ongmenabewen kuu ika meenaniin.
12Komo komo ambangkanabewen korem kuu nembed ika ne niindem aom meendobeni,
ewaromkonombed komo komo kamenabewen korem kuu kwane andangke meenaniin.
13O God, eb dobiri ye kiwaan kuu karadmo.
Kedi, god maa kuu nub God darewoob arimbed kwamune arewiib ma keroon dee? Dowan!
14Eb kuu binangke ewaningko kankooni yeman ongmenabimaab ye God,
ewaromkono kuu ambibkin maa maa koremdan yaa korokbimaab.
15Eb dingki aromkonombed eb nimakarub biddewen,
Yekob ye awoya ariyiib Yosef ye awoya ariyiib kui.Selah
16O God, ok ariyiib ok yiriyiib kuu wedmebdiwen,
eb wedmebdekorib une kiringmiwen,
ok niindem yiri kangkon kwaneen.
17Wiib arimbed am menebuune,
ambid ari kuu nambad kamoone,
eb imak kuu ana baradmemoon areb anuk kere ari kere kamoon.
18Eb amkuni kuweng kuu kibin nuub aombed meneboone,
eb imakbed okad kumundin kuu yuroone,
okad kumundin kuu kiringmiyiibbed yobeen.
19Kiwaan ongmewen kuu karamok aombed dewuneen,
karamok niindem yirimbed kiwaan ongmenabewen kui,
kuned eb yon yumbon kuu karub maa ma wedmindo kii.
20Eb nimakarub kuu sibi oonidan areb ben kinban wenewen,
Moses yoom Eeron yoom yaambed kui.
Copyright information for `YON