Psalms 98

Yook 98

God yaningko kankooni ye yook.

 Yariman yaa yook yeeb wingkime,
amborom kuu binangke ye yaa anam andi yeman ongmenaboon kowe.
Kwane ye dingki wiwi karadmombed
bondan korem nangme burudande doroon.
 Yarimanbed bobni yaa burudande bindi ye kiwaan ongmoon kuu korokbene,
ambibkin mimimdan yaa kuu ye yorokmo kerekmen korokbendoon.
Ye kuu Israeldan yi dowad ye womoniyiibban ye mimyob dowakeniib
ye ma korondiyiibban weng awini ye inameniib ikakman meenoon.
Bobni yaa buruande bindi ye kiwaan nub Godbed ongmoon kuu
okad yimin yimin koremdan kuu wedmiwen.
Okad kumundindan, Yariman yaa kube baandime,
ye aningko kankooni dowad yook wingkenib kube komkime.
Haapbed Yariman yaa wangkime,
haapbed wangki kuwengiib wingkiyiib kamime.
Kibiyiib sibi duruwiibbed baandenib
nub King, Yariman kui, ye arinambo ari kube komkime.
Karamok kuu baanduko karamok yu dingkan korem kangkon baandibko
okad baanduko okad kwari doriibdan korem kangkon baandime.
Ok awaan korem kuu dingki wowemoon areb kamime,
kwane aangko aangko kuu ibmo kubi yook wingkime.
Yi korem kuu Yariman ye arinambo ari wingkime,
amborom kuu ye kuu okad yiri mene wengyundok meneen kowe.
Yembed okad yu kumkam kuu yorokmo wengyundene
ambibkin mimimdan yaa konomdangmo wengyundaneen.
Copyright information for `YON