Revelation of John 12

Wonong Yoom Arud Yi Yoom

Kwane, Ewen aombed dud korokbi yeka mamaa darewoob angkadoroon kuu kei, wonong mamaa, yu yaa kuu aron nambirimbed ebkad areb awanewandoon kumbed, yu yon dabderem yiri kuu woodiib, angkon yu korok ari kuu king ye korok ari dereni yeman kuyaambed mindong wad ayoowiib kuu dereneen. Yu kuu oyoomiib kowe, dana woonandamenu yewed bobne kabangangkaun.

Kwane, angkon dud korokbi yeka mamaa Ewen aombed angkadoroon kuu kei, arud ye yi dodmo miin kedbon kai, ye kuu korok ediib durub angko angkoyiib, kwane ye korok korok ari kuu king ye korok ari dereni yeman kwamune areb ediib dangoon. Kwane, mindong ambid aom korem kuu nekwe ayoobmimiib kerekore mimo angkara kuu ye yibikonombed daadmene okad yiri kiraroon. Kwane, ye kuu dana woonandamuun ye wonong yu arinambo ari dana woonanuune erebnariyiibban kwane aye ani ye dowad doboroon. Kwane, yumbed karub dana wooneen, ye kuu king ye aromkono yobdoodmo kwamune areb ambibkindan korem yaa oonaneen. Kwane, yu dana kuu kirodmo dabangkere God ye king ye ooni ye dibirimbon ari dibeeniib ari nen daanoon. Kwanoone, wonong kuu Godbed amboon angka nekwoon yaa kombiri wenenu, kuyaambed aronki 1,260yiib yu yaa oonaneen ye dowad wuneen.

Kwanuune, Ewen aom kuu Maiko ye engyus yoom miniiwe arud ye yi ye awad yoom nangbiwen. Kumban arud ye yi yaromkono kuu yiminban kowe, yi yumbon Ewen ari kuu domondiwen, ika winindeban keriwen. Arud ye yi kedbon kuu unyeman ye niin, awad arewa Seten kui, okad yiridan kumundin birande ben kiwaan abdon wini ye karub kui, ye kuu ye awadiib okad yiri benkiraroon.

10 Kwanoone, wengambaraane Ewen arimbed wengmo naawon baande yedmoon,

“Kibik kened kuu bobni yaa burudande bindiyiib aromkonoyiib oonimboniib Godbed ongmenaboon kuyiib
Keresu ye kwanime andi yaromkonoyiib meneboon.
Amborom kuu anam andiwendan yaningko monmarande kami ye karub
nub God ye arinambo ari amnoomiib awingyawiib yi aningko monmarande kamembirimaan kuu
okad yiri kankoraroon kowe.
11 Yi kuu Sibi Mana ye umkaniib weng anam dianmo dakmiweniib kumbed
Seten burudanduniwen.
Kwane, bobni ye dabab yi yaa meneboon kuu
yika yi anam andi koronde yi wadkeri kuu ma amuknindo.
12 Kwanekob, Eweniib kuyaom doriibdaniib kuu kubime!
Kumban okadiib karamokiib kuu dabab kandaniib,
amborom kuu awad arewa kuu kuyaa kamonoon kowe.
Ye aron kuu dukmen kere dia kereen kuu yekaad kowe,
norin darewoob wandoon.” andoon.
13 Kwane, arud ye yi kuu wedmoonka ye kuu okad yiri kan koraroon kowe, karub dana wooneen ye wonong kuu wande keendenmo wonoon. 14 Kwanoone, wonong kuu on diba darewoob ye buraab ayoob bangkandoone yu dowad nekwoon ye amboon yaa wanwuneen. Kwane wene kuyaambed doburuked arud ye yi awinendokban kerok ande oonoked, weeb ayoobmim ari weeb angkarayiib dowan keri yeman. 15 Kwane, arud ye yi kuu ye mongkodkono aombed ok onduknoone urok kereen. Kwanoon kuu wonong burudande okbed weene kanwunuk anded. 16 Kumban wonong kuu okadbed awandeen. Arud ye yimbed ok onduknoon kuu okad kuu mongkod daande ok kuu kanyoobneen. 17 Kwanuune, arud ye yi kuu wonong yaa arud darewoob kai wandundekore, wene yu awoya Godbed kwamime andoon ye weng yaa anam andenib Yesumbed komo kamoon ye weng awiniwendan yaa nangbok wonoon.

18 Kwane, arud ye yi kuu karamok kubuk ari doroon.

Copyright information for `YON