Revelation of John 19

Ewen Ari Doriibdanbed God Yaningko Kankooniwen

1Kwanoone wengambaraane, Ewen aombed kadaareb yemoon naawonmo baandimaib ye kuweng areb kwane komke yedmiwen,

“God yaningko kankoonem!
Bobni yaa burudande bindiyiib nambiriyiib aromkonoyiib kuu nub God yeman,
2amborom kuu ye wengyundi kuu anammo yorokmo kowe.
Nenem awaan wonong, yu nenem inamen abdonbed okad yiridan ben amonombe abdon kerundeen kuu,
Godbed wengyunde yu yaa dabab kondoon.
Yumbed ye deme karub yenbanduune dukniiwe yi umkan kubudoroon kuye dowad
yembed man inande dabab kondoon.” andiwen.
3Kwane yimbed angkon ika komke yedmiwen,

“God yaningko kankoonem!
Yu amareng ku daanebeen kuu aron korem korem yeman kii.” andiwen.
4Kwane, aamkono aamkono wad kaningiib wad doriib ye dingkan kaningiib kuu God yaa ye ooni ye dibirimbon arimbed dibeen kuyaa yiri bumangke korok benkibingke baande yedmiwen,

“Anam kwanok. God yaningko kankoonem!” andiwen.
5Kwanoone God ye ooni ye dibirimbon yaambed wengmo menebe yedmoon,

“Ye demedan, aningko embengiib darewoowiib ye yaa uniwendan,
yiib korem kuu nub God yaningko kankoonem!” andoon.
6Kwane wengambaraane, kadaareb yemoon naawon baandi arewiib ok benbon ye kuweng arewiib amkuni darewoob ye kuweng arewiib kwane komke yedmiwen,

“God yaningko kankoonem!
Amborom kuu nub Yariman God Aromkono Ariyiib kuu korok kere oone doreen kowe.
7Kubi darewoob kerenub God yaa kubenenub ye yaa nambiri konem!
Amborom kuu Sibi Mana awani ye orok yaron munuune,
awani ye wonong kuu yukareb nekwane dowan kereen kowe.
8Ebkad amun yeman kawanmo dangkorong koroomiibban kuu,
yu inwari dowad bangkandiwen.” andiwen.
Ebkad amun yeman kawanmo ye id kuu God ye karadmodan kami yorokmo ambangkiwen kui.

9Kwane, engyumbed ne yaa yedmoon, “Wongke, ‘Kane kane Sibi Mana ye awani orokbon yaa ani yeman baandoondan kuu amun kerundoon kii!’” andekore ika yedmoon, “Weng kee God ye weng anam.” andoon.

10Kuyaambed ne kuu engyu ye yon yiri bumangke korok kankibineni yaningko kankoonande kamaan kumban, yembed yedmewoon, “Kwamaab! Ne kuu eb areb, eb angkodmia Yesu ye weng awinimaibdan areb, nub kuu ibmo, God ye demedan kui. God yaningko kankoone! Amborom kuu Yesu ye weng dakme korokbi kuu profesi weng ye inamen ye id kowe.” andoon.

Yesu Hoos Kawanmo Arimbed Nangmok Wonoon

11Kwane wedmaane, Ewen kuu nandoone hoos kawanmo wedmenaan, kwarimbed dibere yarebimaan ye karub yaningko kuu Ma Korondiyiibban angkon yaningko maa kuu Anammo. Ye kuu inamen yorokmombed wengyundane nangbaneen. 12Ye indob kuu amot yumbu areb, kwane ye korok ari kuu king ye korok ari debi yeman kwamune yemooniib. Ye korok ari kuu aningkoyiib wongkoon, kumban karub maa kuu kaadkerindeban, yembedmo yekaad. 13Ye ebkad doboob derenoon dungkun yirimo kuu umkan aom kamonoon. Ye aningko kuu God ye Weng. 14Ewen aom ana nangmidan kuu ye yoman weniib, ebkad amun yeman kawanmo koroomiibban inwarenib hoos kawanmo arimbed ye yoman weniib kui. 15Kwane, ye mongkodkono aombed kerewang arudiib kumbed kakumundin yenbandi yeman angkadereen. Ye kuu king ye aromkono yobdoodmo kwamune areb yi yaa oonaneen. Kwane, nong yob beengke ambodmo kandemoon areb, yembed Aromkonomo Ye God ye arud miin darewoob kuye ambodmo kandaneen kumbed, ambarakmidan yaa bangkandaneene ananiib. 16Ye ebkad doboob yaayiib yon muudkuk yaayiib kuu aningko keane wongkiwen,

King Korem Yi King,

Yariman Korem Yi Yariman.

17Kwane wedmaane, engyu maa kuu aron nambiri aom doreen kumbed on ambid aom dewenebiib yaa naawonmo baande yedmoon, “Minime, mimyamo kerenib God ye orok darewoobbon derebime. 18Yiib kwananiib kuu kingiib ana nangmi korok korokiib aromkonomo ana nangmidaniib hoosiib hoos kwarimbed dibere yarebimaibdaniib yena yi dabderem yiri dobere no deme awinembiridaniib yika oonimaibdaniib aningkoyiibdaniib aningkoyiibbandaniib nimakarub korem yi bob kuu bunge anime.” andoon.

19Kwane wedmaane, arud dingkaniib okad yiridan yi kingiib yi ana nangmidaniib kuu mimyamo kere hoos kawanmo kwari dibere yarebeen ye karub yoom ye ana nangmidan yoom yaa nangbande kamiwen. 20Kumban arud dingkan kuu nen awineniwen. Dudi profesiman arud dingkan ye dowad dud yeka mamaa kedmengkanaboon kuu ye kangkon nen awineniwen. Keye karub kee dud kedmengkoon kembed nimaya karuwa arud dingkan ye kumun kuu yi binad o dingki yaa kandekorib ye kuruwak ongmiwen yaa bumangke yaningko kankoonimaibdan kuyaa birande ben abdon wonoon kui. Arud dingkaniib dudi profesimaniib, yi ayoob kuu bobnaibban wad bene bot sulfaambed amot denembiri ye bowan yiri kiradmoon. 21Kwane ana nangmidan yena korem kuu hoos kwarimbed dibere yarebimaan ye karub ye mongkodkono aombed kerewang angkadereen kumbed yenbandoone dukniwen. Kwaniiwe, onbed menebe yi bob id kuu berewariwen.

Copyright information for `YON