Revelation of John 21

Yerusalem Yeeb

Kwane, ambid yeewiib okad yeewiib wedmaan, amborom kuu ibduruk ye ambidiib okadiib kuu dowan kereen kowe. Kuyaa kuu karamokiibban. Kwane wedmaane, Karadmo ye Siti, Yerusalem yeeb Ewen aom Godiib yaambed karub awani ye dowad wonong manimanandeb inwaremoon kwamune areb kumbed kamuneen. Kwane wengambaraane, God ye ooni ye dibirimbon aombed wengmo naawonmo dakmoon, “Kibikee God ye dobirimbon kuu nimakaruwiib yaa angkimbaraneen. Kwane, yiyiib yaa dobaraneen. Yi kuu God ye karuwa nimaya keraniiwe, God yeka yiyiib yaa doberene yi God keraneen. Yembed yi inok korem yi indob yaa kuu araneen. Kuyaom kuu bobniyiibban mimyob wandiyiibban amengiibban yewediibban aron korem, amborom kuu kurin ye dobiri kerekmen kuu dowan keroon kowe.” andoon.

Kwane, Godbed ye ooni ye dibirimbon arimbed yedmoon, “Kedi, kumkam korem kuu yeeb ongmenabaan kii!” andoon. Andekore yedmoon, “Weng kee anammo, ne kuu ma korondainban kowe, wongke.” andoon.

Kwane yembed ne yaa yedmoon, “Kuned kuu dowan keroon kii. Ne kuu Ibduruk Doboroon Ye God, angkon Yeenbon Dobaraneen Ye God, ne kuu Andowoon Ye God, angkon Yimin Wandaneen Ye God kii. Kanembed ok moom bobnaneen kuu nembed wadkeri ok dewenebuun yaambed munobmo konaniin. Kanembed ninabe burudandaneen kuu korem kee yeman keraneene ne kuu ye God keraniine ye kuu ne dana keraneen. Kumban undeekdaniib anam andindodaniib komyeng kamenabidaniib kumka kuman yenbandidaniib nenem kamenabidaniib waruk komobdaniib dudi god yi kuruwak yaa bumangkimaibdaniib dudanabidan koremiib yi dobirimbon kuu bot sulfaambed amot denembiri ye bowan yiri. Kekee bobni ayoob andi yeman kui.” andoon.

Kwane, yeenbon dabab kondi yeman ediib meneki wongdem ediib aombed anukbed ondukniwen ye engyus ediib kuyaom mamaambed mene ne yaa yedmoon, “Menebko, Sibi Manambed awanandameen ye wonong kuu korokbebda.” andoon. 10 Kwanekore, Kingkinbed ibnewe nendore aangko ambab ari nenwenene, Karadmo ye Siti, Yerusalem kuu Ewen aom Godiib yaambed kamenuun kuu korokbewoon. 11 Kuyaa kuu God ye nambiriyiib yuroon. Siti kuyaa kawuroon kuu bot yeka mamaa miin manimanandeb areb, omkadmo ye bot yaspee areb, ok karadmo areb. 12 Siti kuuk kuu darewoob ambab ari kumbed ambongko kuu wad ayoowiib. Kuyaambed engyus wad ayoowiib kuu ambongko kuyaambed doriib. Ambongko mimim kuyaa Israeldan yi amyenimbon aningko wad ayoowiib kwane wongkiwen. 13 Kangka kee ambongko ayoobmim, kari kangkon ambongko ayoobmim, kiri kangkon ambongko ayoobmim, kaom kangkon ambongko ayoobmim. 14 Siti kuuk yimin yiri dedmobe dariwen ye bot kuu wad ayoob. Kuyaa wongkiwen kuu Sibi Manambed kinoona apaso keriwendan wad ayoob yi aningko wongkiwen.

15 Engyu ne yoom dakmuwen ye karub kuu sitiyiib ambongkoyiib kuuk wiriniweniib kumunkingki yeman goldbed ongmiwen kumbed awinoon. 16 Siti kuu darewoob kumbed bendom kuu kaningiib. Kwane kumunkingke wedmoon kuu ye doboowiib ye darewoowiib ye ambab ariyiib kuu 2,200 kilomita. 17 Kuuk wiriniwen ye nomkono kuu dodkanmo wene kimingkane 240 kerimaib kwamune areb engyumbed kumunkingkoon. 18 Kuuk kuu yaspeembed ongmoon, kwane siti kuyaom kuu goldmo ongmoon, ok karadmo yaa dianmo wedmimaub kwamune areb. 19 Siti kuuk yimin yiri dedmobe dariwen ye bot kuu manimanandeb ye bot maa maa korembed inwarundoon. Bot ibduruk kan dedmone maniwen kuu bot yaspee, angkon bot mamaa ayoob andi kuu ambidkadmo ye bot safaiya, bot mamaa ayoobmim andi kuu awoyeebkadmo ye bot eget, bot mamaa kaning andi kuu awoyeebkadmo ye bot emerald, 20 bot mamaa angko andi kuu kubukkadmo ye bot oniks, bot mamaa kung andi kuu mongkodkadmo ye bot kaanilien, bot mamaa ed andi kuu denekkadmo ye bot kurisolait, bot mamaa kob andi kuu wiibkadmo ye bot beril, bot mamaa 9 andi kuu wubmo ye bot topas, bot mamaa 10 andi kuu awoyeebkadmo ye bot kuraisofres, bot mamaa 11 andi kuu binmo ye bot yasin, bot mamaa 12 andi kuu minodminodmo ye bot ametis. 21 Ambongko wad ayoowiib kuu bot kawanmo yaningko peelmbed ongmiwen. Ambongko mimim kuu peel mimombed ongmenabiwen. Kwane, siti ye kiwaan darewoob kuu goldmo ongmoon, ok karadmo yaa dianmo wedmimaub kwamune areb.

22 Kwane, ne kuu siti aom kurikuri ambib kuu ma wedmindo, amborom kuu Aromkono Ariyiib ye Yariman God yoom Sibi Mana yoom kuu kuye siti ye kurikuri ambib kowe. 23 Siti kuyaom kuu aron o wood yi nambiriyiib yurimokban, amborom kuu God ye nambirimbed siti kuyaom yurembirimaan, kwane Sibi Mana kuu lem areb siti kuyaom yurembirimaan. 24 Kuye nambiri yurembirimaan kumbed ambibkin mimim koremdan kuu yaraniib, kwane okad yiridan yi king kuu God ye nambiri kandiweniib kuu kuyaom be menebaniib. 25 Kuye ambongko kuu kebenaanban, aron korem kwane daandembaraneen, amborom kuu kuyaa kuu mirikniyiibban kowe. 26 Ambibkin mimim koremdan God ye nambiri kandiweniib aningko darewoob arimbed koni yemaniib kuu kuyaom be menebaniib. 27 Kumban God ye dowakenban ye yiribmaniib keyaom ma be menebaibban. Kwane komyeng kamenabidaniib dudanabidaniib kuu ma awunaibban, kane kane yi aningko Sibi Manambed ye wadkeri buk aom wongkoondan kumbedmo awunaniib kii.

Copyright information for `YON