Revelation of John 6

God Ye Butun Kondi Dowad Yesumbed Beegod Karangkiwen Kuu Daandoon

Kwane wedmaane, beegod bedmiwen yaa dere dere karangkiwen ye at nunung ediib ibduruk kuu Sibi Manambed daandoon. Kwanoone, wengambaraane dingkan kaningiib mim kuyaa kumbed naawonmo nambad areb baande yedmoon, “Mene.” andoon. Kwanoone, ne murubia arimbed hoos kawanmo wedmenaan kii! Kwarimbed monoon ye engyu kuu anangkawiib dibeen. Kwane, ye yaa king ye korok ari dereni yemaniib konoon. Kwanoone, wene bondan yenbande yare burudandok wonoon.

Kwane, Sibi Manambed mamaa ayoob andi karangkiwen kuu daandoone wengambaraane, dingkan mamaa ayoob andi kumbed yedmoon, “Mene!” andoon. Kwanoone, hoos mamaa dangkaro monoon kuu, korem amoyidkob dodmo areb. Kwarimbed monoon ye engyu yaa kuu okad yiridan yaa yewenub dobiri bongme arudmo dobirime andi yaromkonoyiib man aye kowoon aye kowoon kamime andi yaromkonoyiib bangkanoon. Kwanekore, ye yaa kuu kerewang darewoowiib kan konoon.

Kwane, Sibi Manambed mamaa ayoobmim andi karangkiwen kuu daandoone wengambaraane, dingkan mamaa ayoobmim andi kumbed yedmoon, “Mene!” andoon. Kwane wedmaane, ne murubia arimbed hoos binmo angkadoroon kii! Kwarimbed monoon ye engyu kuu yiribman ye dabab wedmi yemaniib awinoon. Kwane wonoonkob animan dowan kere weneen. Kwanoone wengambaraane, dingkan kaningiib kuyaombed wengmo yedmoon, “Animan dowan kerandameen kowe, wiit flawa yowo embeng mimo kuu aronki mimo ye deme ye od kumbed moonime. Baali flawa yowo embeng ayoobmim kangkon aronki mimo ye deme ye kakman kumbed berengkime. Kwane, oiyo nengkanabi yemaniib wain okiib kuu monmaraib!” andoon.

Kwane, Sibi Manambed mamaa kaning andi karangkiwen kuu daandoone wengambaraane, dingkan kaning andi kumbed yedmoon, “Mene!” andoon. Kwanoone, ne murubia arimbed hoos wubkadmoyiib kuu angkadoroone wedmenaan. Kwarimbed monoon ye engyu yaningko kuu Bobni, kwane ye yoman anuk kuu engyu maa yaningko Yoworimbon kumbed ye dia monoon. Yi yaa aromkono kondoon kuu nimakarub kumundin aom kuu andangkane wenore kaningiib kerekore wenoriwen kuye mim angkara kumaom ye nimakarub kakumundin kuu kerewangiib mungi bobniyiib bob anikadiib okad yiri dingkan kiiwiib kumbed yenbandiwed yowori yeman.

Kwane, yembed karangkiwen angko andi kuu daandoon. Kwanoone, dingkan nengke baeb konimbon wedmaan. Kuye dabderem aom kuu yenbandiiwe dukniwendan yi kingkin wedmendaan, amborom kuu yi kuu God ye weng dakmenib God kuu anam kii ande korokbimaib kowe. 10 Kwane, yimbed naawonmo baande kaamoniwen, “Yariman Ambengkan God karadmo anam, eb kuu aron komoyiib kerekorewed okad yiri ye nimakarubbed nub yiiwe duknuwen ye dowad wengyundeneb kakman kondaneeb?” andiwen. 11 Kwane, yi mimim kuu ebkad kawanmo bangkandekore yedmendoon, “Aron dukmen areb yiidkibko kwane wene yiib kuristen angkodmia yiib deme mimodan yenbandi dowad kinoondan kuu yi korem kuu yiib yiwen areb kwane keriwed.” andoon.

12 Kwane keenombaraane, karangkiwen kung andi kuu daandoon. Kwanoone, dowodki darewoowiib keroon. Aron kuu koronde karong binmo naningkod kimimbed karangkiwen kwane areb kereen. Wood kangkon koronde umkan ye dodmo areb kereen. 13 Mindong kangkon yedob kuu nuub aromkonombed wuure okad yiri ben kiradmemoon areb kwane ambid arimbed kirobenabiwen. 14 Ambid kuu beegod bedmemoon areb kwane bedmenmo wuneen. Kwane, aangkoyiib dudbiyiib kuu yi yumbon arimbed ben angkaneboon.

15 Kwanoone, wedmaan kuu okad yiri ye kingiib aningkodaniib ana nangmidan yi korok dareb darewiib barang yemoondaniib aromkono darewoobdaniib yena yi dabderem yiri dobere no deme awinembiridaniib yika oonimaibdaniib korem kuu botdem aomiib aangko ari bot angkara angkara wedyiriyiib kuyaom bikderebiwen. 16 Yimbed aangkoyiib boyiib yaa yedmiwen, “Nub ari kirobenib, King ye ooni ye dibirimbon ari dibeen ye murubiayiib Sibi Mana ye noriniib kuyaa kuu yiibbed nub dabune biknime. 17 Amborom kuu yi norin wandi yaron darewoob ari kereen kowe, kanembed bobnaanban dangkoro dobaraneen? Dowan kii!” andiwen.

Copyright information for `YON