1 Corinthians 10

Utebe eretaro ureiotoba eforo

Naiyemutu, yanu bodere uwarama yao orofaro inarebita sina wemaro nauawe. Yanu abuamutu nesia i goso wowonaro inareda Kukui Enea ubarero fare anita. Eno utana ina emanu babataito ueta ari. Godima ema gosoini eneama babataito unono uiba ema Mosesinu uwara webita. Godima emaba ure ietaini ogoini mairo ema nesia ita. Godinu gebiroma i uwaranu buribi anebi. I gebirona Yesu Keriso. Dana emaba ogo matebiro i uwarama nesia itebita. Eno utebitarogo nono Godima moana uwaraba ibo uteda i uwara yao orofaro ma uitebiro uitebita.

Godi Dawa unutawa ya nesia ema ari siosawere ueta iba ima yaba we ma kakara utasu. I uwaranu ba me godi siboro ueta i ari da uawe. Godinu bukaroma emaba eno wasu, i uwarama ietaini ogoini ifitae yauta. Itebe itebe ie me sitate uyatate yaura urebita, eno wasu. I uwaranu dita yagera ueta ari da uawe. Emabai moana uwarama dita yagera utebitaba kowa demurairo faiya faiyawere tueniti tiri tausani (23,000) uwara uita. I uwaranu ue ereta ari da uawe. I uwarama yanu Dera Waria Amara ue erebitaba towima ema atebitaro uitebita. 10 I uwaranu kamena weta ari da wiawe. I uwarama Godiba kamena webitaba Godinu aneruma ema ma uiro uita.

11 I ueta nesia eno utebitaba Godina ima i uwara we ma kakara utebi. Awonana Godima ewa sakai imutasu i me sibie utasuro i dubu kowa fafie utasuba ya me ibinisi uwarama ina efete iwata uteda enanari da ufeisi.

12 Eregou uforo! Eno da ufoe imufoitana yanu imueta yawoegou uawe, i ari ba me uotoba. 13 Imue eawe! I yabai farasu ba me ue eretana reka kamama me. Ina uwara nesiabai farebasu. Godima ya da ekodifite i ba me ueta nesia ekodifoe ya ma buna ufisuba i ba me ueta ekodifoe imufoitana ekodifoita.

Godinu buribi anedana me sara seitaninu siosa imumunu buribi da anibe

14 Enoba, naiyemutu, i ba me godi siboro da uawe. 15 Yana beforo buna uwaraba nanu sina imue eawe! 16 Yesuma i kafusi we ma kobererau ui. Awonana yana i kafusi we ma kobererau utaisite itaisina Danu ononoba yana uwara demurai. I ieta ma birabiareda itaisina ya nesia Dawaini owiga uteda ofe demurai ari sinaisi. 17 I ietana demuraiba i ieta demurai ma birabiaraisite itaisina ya uwarana demurai uwara yana ofe demurai ari.

18 I Ju uwaranu baeta imue eawe! Godinu dera dubu suro Godinu fuyo oeta ieta itaita uwara i fuyo oeta ieta itaitaba emaini Godini demurai ari sinaita. 19 Ane wemane utatane? I ba me godi me ibinu watane? I fuyo oetana kobererau watane? Enona me. I ba me godiba fuyo odaita uwarama i fuyona ba Godiba odawa, seitaninu siosa imumubai odaita iba watane. Ya uwarama i ba me godinu fuyo oeta ieta itaitana yaini seitaninu siosa imumuini demurai ari itaita. Eno da ufoe iba watane. 21 Ya uwarama yanu Dera Waria Amaranu we ma kobererau ui kafusini yanu Babanu iwa ietaini seitaninu siosa imumunu ietaini nesia itaitana yana Godini ibawa yana seitanini ibaita. 22 Aneba eno utaita? Yanu ununa yanu Dera Waria Amarama yaba ibo ufie iba eno utaita? Dawa buna mero yana buna derawere we imuteda iba eno utaita?

Ainewaure Godinu ifu torowa we ma derawere uteibe

23 Ane ane ufene imufeisina ufeisi waita? Ba waitarogo nono ima yanu yaiyemutu durua utawa uteda emanu naueta ma kimu utawa utaita. 24 Yanu torowaba da imufote yanu yaiyemutuba imufote durua ufoe watane.

25 Moana kabaru uwarabai egi oiya ufoitana ide ba me godinu fuyo oeta egi aba me yanu neno ma siosa ufisua eno da wenaueawe. 26 Godinu bukaroma eno wasu, i orofa atata sakaini ana omaini idina madinaini erawa nautawa nesia, ina yanu Dera Waria Amaranu eno wasu. Eno wasuba ietaba da wenaueawe.

27 Mui Godinu sina nautawa amarama ieta nabai ia webisuna nono yanu unu ifoe ufoitana iawe. Ieta ane ieta da wenaueawe, danu moko sinama yanu neno ma siosa uosoa. 28 Nono mui amarama nabai ieta iawe webiro mui amarama webisu, ewa ietana ba me godinu fuyo oeta ieta webisuna ina da iawe. Ifoitana dawa enanari ifiro danu neno siosa uosoa iba i egi da iawe. I amaranu imueta imuegou uawete yanu imueta da imuawe. Enoba i egi da iawe. 30 Nanu ununa i ieta imate Godibai we ma kobererau umauna emenu ere waita sina aneba imumane waita. Emanu eno siosa ufitaitana ina nanu kerere me, aneba eno waita? 31 Nanu sina wemaro nauawe. Ieta ifoita aba ane ane ufoitana Godinu ifu we ma derawere uteda eno ufoe watane. 32 I Ju uwaraini Guriki uwaraini Godinu sisia uwaraini ema nesiabai siosawere da uawe, ema neno siosa uotoa. 33 Na enanari utatane. Uwara nesiabai kobererau torowa utatane. Nanu unu utawa, i uwara nesia Godibai wirofitae iba kobererau torowa utatane.

Copyright information for `YRB