1 Corinthians 11

1Nana Yesu Kerisonu ueta sineta ereda enanari utataneba ya nanu ueta sineta ereda enanari uawe.

Kofiri garari ue guriguri ueta sina

2Nanu we mawetu ueta nesia nauteda utaitaba ya kobererau utaita watane. 3Nono ewa sina wemaro nauawe. Uwara nesianu kofirina Keriso. Awetabonu kofirina emanu awerasi. Kerisonu kofirina Godi. 4Enoba mui amarama dubu suro guriguri ufie uteda aba Godinu sina webie uteda kofiri garari ufisuna dawa Yesu Kerisoba kakara da ufisu. 5Nono yabaina mui awetama dubu suro guriguri ufie uteda aba Godinu sina webie uteda danu kofiri garari utawa ufisuna dawa danu aweraba kakara da ufisu. Eno ufisuna danu fouma giriri ueta ari. 6Mui awetama danu kofiri da garari ufisuna danu fouma giriri ufie watane. Dawa unutawa giriri ueta. Dawa maru sibisuna danu kofiri garari ufie iba watane. 7Godima eme Dawa ari ubu uiba emema guriguri ufitae uteda aba Godinu sina webitaitana emanu kofiri da garari ufitaita. Emena Godinu araeta ari. Awetabona awerasinu araeta ari. 8Godima awera awetanu taima ubu utawa, Dawa aweta aweranu taima dawa ubu ui. 9Nono Godima awera ubu uite awetaba matawa, Dawa aweta ubu uite aweraba mai iba awetabona awerasinu araeta ari. 10Enoba aneruma erebaitaba awetaboma dubu suro guriguri uteda aba Godinu sina weda kofiri garari ufitaitana awerasina emanu kofiri ma boroyafitaita. 11Imue eawe. Godinu unuba ya naueta awetaboini awerasini yanu yanu kobererau ue matawe. 12I botai awetana emebairoma fari, nono i kowaroma awetaboma eme nesia munebita. Nono eme nesia Godibairoma faraita.

13Yanu aikana imue eawe! Mui awetama kofiri garari utawa Godibai guriguri ufisuna ina kobererau aba me? 14Ya iwata, eme ema yafa fouma bobona ina ba me. Nono awetabonu yafa foumana kobererau. Ina emanu kofi barueta ari. Emema yaba wiawa yanu torowa iwata utaisi. 16Nono mui amarama ewa sinaba urane yarane ufisuna i dubu suro guriguri uetaba mui sina wiawa, i sina torowa ido webaisiro Godinu naueta uwara nesia enanari webaita.

Korinita su uwarama Dera Waria Amaranu areto ieta ma siosa uta

17Nono ewa mui sina wemaro nauawe. Yana dubu suro guriguri ufoe utaitana kobererau utawa uteda yanu naueta ma kimu utawa utaitaba yana siosawere utaita iba watane. 18Ya Godinu naueta uwara guriguri ufoe guruguru utaitana ya daba demurai imutawa daba aika maika utaita. Moana uwarama eno waitaro nautataneba ina imumau aba da imumau. 19Yabai i ba guriguri utaita uwara wawuriro inaraitaba yanu daba aika maikana ido. 20Ya yanu Dera Waria Amaranu onono ieta ifoe guruguru ue faraitana yanu Dera Waria Amaranu onono ieta itawa utaita moana uwara imutawa uteda yanu aika ieta itaita. Mui amara ieta derawere itasuro mui amara ieta meba osi urasu. Mui amara kimu ogo derawere itasute gogore utasu. 22Aneba eno utaita? Yabai su meba iba suro ieta aika maika itawa utaita? Eno utaitana Godinu su kakara utawa utaitate i ieta me uwara ma siosa utaitaro maru utaita. Iba anene wemau ari? Ya kobere uwara wemane imutaita? Me, eno da wemau. |L

Yanu Dera Waria Amara Yesuma Danu iwata ueta uwaraba areto mairo ita sina

23Yanu Dera Waria Amaranu onono ieta wei sina yaba we enanari nono wemaro nauawe. Judasima Yesu do mairo i dumuro Yesuma ieta munite Godibai we ma kobererau uite ma birabiarite wei, ewana Nanu ofe yaba ma birabiaratane, ina itedana Na imuawe wei. 25Emanu ieta ie me sitaro Yesuma i kafusi enanari munite wei, ewa waini kafusina Nanu unuro ue mataneta. Nanu onono iba itafisuba i reka unuro ue mataneta inare kimu ufisu. Ewa kafusiroma onono ifoitana Na imuawe wei. 26Ya uwarama ewa ietaini kafusini iteiboitana yanu Dera Waria Amarama yaba ui weboita. Ido awonaroma Danu fafisu kowaro eno utebeawe wei. |L

Anama Godinu areto ma siosa utasuna dawabai kerere derawere ibebasu

27Ana danu imueta ba meba ewa ietaini yanu Dera Amaranu kafusini me sara ifisuna dawa yanu Dera Amaranu ofeini ononoini kakara utawa ma siosa ufisu. 28Anama ewa ietaini kafusini ifisuna dawa imuegou ufite danu imueta idona ifisu. Mena da ifisu. 29Ana anama i areto ietanu ba ubi ema iwata mero me sara yanu Dera Waria Amaranu ofe buredi ari ie onono i kafusiro ie ufitaitana emanu torowa kerere ufitate Godinu fanisi maeta mubitaita. 30Yabai moana uwara eno utaba uwara faiyawere ofe wouraita. Moana uwara ba uita. 31Yana yanu ueta sineta imuegou uteda rorowarau ufoitana Godima ya koto da ufite fanisi da mafisu.

32Godima ya koto uteda fanisi matasuna ya ma kobererau ufiro Godinu sina nautawa uwaraini i siosawere kabesiro da anibene iba eno utasu. 33Idoba, naiyemutu, yanu Dera Waria Amaranu onono ieta ifoe guruguru ufoitana yanu yanu imuegou ue matawe. 34Anama osi ufisuna danu suro botai ifi. Ya faotote fanisi muotoba yanu yanu imuegou ue matawe. Yabai famate i mui iba sina wemau.

Copyright information for `YRB