1 Corinthians 12

Imumu Kotofunu kobere me maeta faiyawere matasu

Naiyemutu, Godinu Imumu Kotofuma buna matasu sina iwawa uotoba wemaro nauawe. Ya iwata, bodere ya Godinu sina nautawa utebitaro uwara aika maika yaba we irutebitaba i ba me sina wate wiawa godibai anebita. Ewa sina eawe. Godinu Imumu Kotofuma ana durua ufisuna i amarama Yesuba we ma siosa da ufisu. Anama Yesu Dawa nanu Dera Waria Amara webisuna Godinu Imumu Kotofuma dawa durua ufiro webisu. Durua da ufisuna da webisu. I buna maetana aika maika. Nono Godinu Imumu Kotofuma i nesia matasu. Godinu gaukarana aika maika. Nono i gaukara ubi Amarana demurai. Dawa yanu Dera Waria Amara. Godinu gaukara aika maika utaisi. Nono Godina demurai. Danu torowa ya durua utasuro Danu gaukara utaisi. Godinu naueta uwara nesia kobererau ibifene Godinu Imumu Kotofuma buna aika maika matasu. Godinu Imumu Kotofuma mui amaraba buna matasuba i amarama kimu imueta aika maika we mawetu utasuro emebai wasu. Nono Godinu Imumu Kotofuma mui amaraba buna matasuba Godinu iwata nesia emebai wasu. Godinu Imumu Kotofuma mui amaraba buna matasuba i amarama danu naueta Godibai odegou utasu. Godinu Imumu Kotofuma mui amaraba buna matasuba i amarama moana ofe woureta uwara ma wirotasu. Godinu Imumu Kotofuma buna aika maika matasuba mui amarama Godinu sina we bou utasu, mui amarama imumu aika maikanu imueta iwata uteda emebai wasu. Mui amarama kamama sina aika maika wasuro mui amarama i kamama sina aika maikanu sina ubi we ma boroyarasu. 11 Godinu Imumu Kotofu, Dawa demurai, Danu aika Danu unu uteda i uwara nesia buna aika maika mateda durua utasuro emanu gaukara utaita.

I ofe demurainu ememetuna ya

12 Yanu ofena demurai. Nono i ofenu ememetuna faiyawere. I ememetu nesia ofe demurai utaita, i ari Yesu Kerisonu ofero utasu. 13 Godinu Imumu Kotofu Danu aikana ya uwara nesia mune ofe demurai ari ue odasu. Ya Ju uwaraini Guriki uwaraini aika uwaraini sabua ueta uwaraini me inaraita uwaraini Godinu Imumu Kotofuma ya nesia babataito uteda Yesu Kerisonu ofero odiro ofe demurai sisiro Dana yabai ibegou utasu. 14 I ofena emetu demurai bobo me, i ofena ememetu faiyawere bobo. 15 I burima eno webisu, nana age meba iba nana ofenu emetu me, eno webisuna ina ofenu emetu aba me? Aiwia ina ofenu emetu. I ofe da ekodifite danu aika da ibifisu. 16 I agema eno webisu, nana diti meba iba nana ofenu emetu me, eno webisuna ina ofenu emetu aba me? Aiwia ina ofenu emetu, i ofe da ekodifite danu aika da ibifisu. 17 Imue eawe! I ofena diti torowa ibifisuna anene naufisu? I ofena ome torowa ibifisuna anene muno nauefisu? 18 Nono Godima yanu ofe eno utawa ui. Dawa Danu unu uite yanu ofenu ememetu nesia emanu kabesiro kobererau ubu ue odi. 19 Yabai ofe emetu demurai ibifirona ina ba ofe me. 20 Enoba Godima ofero ememetu faiyawere uteda ofe demurairo odi. 21 Ditima ageba eno wiawa utasu, nana a ekodimate nanu aika gaukara umau, eno wiawa utasu. Enanari kofirima buriba eno wiawa utasu, a ekodimate nanu aika gaukara umau eno wiawa utasu. 22 Yanu moana ofe ememetu imuegou utaisirogo nono yanu moana ofe ememetu imuegou utawaro nono ina yanu botai ofe ememetu. Ina da ibifitaitana yanu ofe kobererau da ibifisu. 23 Moana ofe ememetu kobererau me eno we imuteda yawoegou utaisi. Moana ofe ememetuba maru utaisite iba ema wadiama garari utaisite nono i ereta ememetu eno utawa utaisi. Godima i kobererau me ofe ememetu imuegou uteda i ofenu kobere kabesiro odi. I ofe ememetuma urane yarane utawa merau ibeta iba Godima yanu ofe eno ui. 26 Ofero emetu demurai oferi utasuna i ememetu nesia uruama oferi utaita. Anama emetu demurai we ma derawere utasuna i ememetu nesia yaru utaita. 27 Ido, yana Yesu Kerisonu ofe. Yana Danu ofenu ememetu. 28 Godima Danu naueta uwarabai moana uwara mune bou ue odi. Dawa eno ue odi, i afosoro uwarana botai uwara, Dawa eno ue odi. Emanu buribi Dawa we bou ueta uwara odi. Emanu buribi Dawa tisa uwara odi. Emanu buribi Dawa ofe ma wiroeta uwara odi. Emanu buribi Dawa buna ueta uwara odi. Emanu buribi Dawa durua ueta uwaraini eme yawoeta uwaraini kamama sina aika maika weta uwara odi. 29 Eno odiba uwara nesia afosoro uwara aba me? Uwara nesia we bou ueta uwara aba me? Uwara nesia tisa uwara aba me? Uwara nesia buna ueta uwara aba me? Uwara nesia ofe ma wiroeta uwara aba me? Uwara nesia kamama sina aika maika weta uwara aba me? Uwara nesia i kamama sina aika maikanu ubi weta uwara aba me? 31 Nono yade! I botai buna mune eawe. Nanu ununa nanu wene, i, da wemate mui kobere buna daba sina ina derawere wemaro nauawe.

Copyright information for `YRB