1 Corinthians 13

Neno ure nudarau ueta sina

1I sina edono, nana Godinu sina uwarabai kamama sina aika maikaini anerunu sinaroma wemate uwaraba neno arama da umauna nanu wetana werorokawere. Ina buma me sara urebaita i ari. Eno umauna bebetu torowa gugu fareimau. 2Nana we bou umate kiwuma imueta nesia iwata umate derawere imuegou umate maidani ania wemaro anibisu, eno umate nono neno arama da umauna nana derawere me, nana me ari.

3Nana nanu ibaiabai nesia nata nata umate uwarabai Godinu sina weda nanu ofe inama yafitae mamate nono uwaraba neno arama da umauna nanu uetana kobererau meba Godibai moko da mumau.

4Anama neno arama uteda dawa moko sina sau wiawa utasute dawa ure nudarau utasu. Anama neno arama uteda mui amaraba sina siosa da webisu, eno utawa utasuna danu ifu we ma derawere utawa utasu. 5Anama neno arama uteda dawa sasae utawa kakara utasu. Anama neno arama uteda danu unu torowa utawa utasu. Ibo ure fomutawa neno ka utawa utasu. 6Anama neno arama uteda emenu ba me uetaba yaru utawa utebasu. Nono emanu ba ueta sinetaba yaru utasu. 7Anama mui amaraba neno arama uteda dawa ibo utawa uteda da ekodifisu. Da ekodifite durua uteda taka ue ibeda kobererau imuteda nudarau uteibisu.

8I neno arama uetana da me sibisu. I we bou ueta sinana me sibisu. I kamama sina aika maika wetana me sibisu. I iwata uetana me sibisu. 9Yanu iwata uetaini we bou uetaini ina derawere me. 10Duburo i buna derawere emetu fafisuna i derawere me ememetuna me sibitaita.

11Na kikiraturo ibedana koiniboronu sina we, koiniboronu imueta imue, i koiniboronu imueta we, eno utebe nono na daisirena i koiniboronu imueta arini weta arini ekode. 12Awonana ya ato ario ariro ereda imumu torowaba eregou utawa utaisirogo nono duburona ba eregou ufeisi. Awonana na muduna afu torowa iwata utatane. Nono duburona nana nesia iwata uegou umau. Godima nanu ueta sineta nesia iwata utasu, i ari, iwata umau.

13Ido, i Godi naueta dabaini i Godi yawoeta dabaini i ba neno arama ueta dabaini i daba nesia ibeibitaita. Nono i dabanu botaina neno arama ueta ina ba daba ido.

Copyright information for `YRB