1 Corinthians 14

Imumu Kotofunu botai me maeta

1Yanu botai uetana neno arama ueta. Idoba neno arama uegou uawe. Godinu Imumu Kotofunu buna maeta nesia mune eawe. Godinu sina weboitaba Godinu Imumu Kotofunu we bou ueta maeta munegou uawe. 2Anama kamama sina aika maikaroma wasuna moana uwarama danu wasu sina nautawaba dawa Godibai torowa wasu. Dawa eno webasuna Godinu Imumu Kotofunu kiwuma imueta webasu. 3Anama Godinu sina we bou utasuna dawa uwaranu naueta ma kimu ufite ema ma kobererau ufite ema ma yaru ufie utasu. Anama kamama sina aika maikaroma wasuna danu naueta torowa ma kimu utasu. Nono Godinu sina we bou utasu amara dawa Godinu dubu suro yaubeta uwaranu naueta ma kimu utasu.

5Nanu ununa ya nesia kamama sina aika maikaroma weboe watane. Nono ina yanu derawere uetana me. Yanu derawere uetana Godinu sina we bou ueta. Godinu sina we bou ueta amarama i aika maika kamama sina weta amara serigari utasu. Nono mui amarama aika kamama sinaroma wasuro mui amarama i sinanu ubi we ma boroyarasuro i naueta uwara nesia nauteda emanu naueta ma kimu utaitana i we bou uetaini aika maika sina wetaini arotorowa. 6Naiyemutu, yabai famate aika maika kamama sina wemauna yanu naueta anene ma kimu umau? Godima naba wei kamama sina aika maika torowa yabai wemauna arotorowa meba nono Godinu sina we bou ue, Godinu sina we mawetu ue, eno umauna ina ido.

Godinu sina yanu ba sinaroma webe

7Ya iwata, i feku aba tawuyo ubuegou utawa utasuna uwarama i ruruanu ubi da nauegou ufitaita. 8I ami amarama danu tawuyo rurua ubuegou utawa ufisuna ami uwarama i ruruanu ubi da nauegou ufitaitaba uranetaba da anibitaita. 9Enanari ya kamama sina aika maikaroma weboitana uwarama i sinanu ubi da naufitaitaba i sinanu ubi anene iwata ufitaita? Eno weboitana oyauma yanu sina ure wawanono ufiro me ari sibisu. 10Na iwata, ewa orofa atataro sina faiyawere ibinitaro i sina aika maika uwarama iwata utaitaba iba i sina waita. 11Nono mui amarama naba kamama sina aika maikaroma webiro da naumauna dawaini naini aika eme ari ibifutu. 12Nanu sina nauawe! Yana Godinu Imumu Kotofunu buna maeta doberegou utaita. Enoba Danu buna derawere maeta nesia munegou ufote Godinu naueta uwaranu naueta ma kimu uegou ufoe watane.

13Enoba anama kamama sina aika maika wasuna dawa Godibai wenauefiro Godima dawa ma iwata ufiro i sinanu ubi we ma boroyafisu. 14Nana kamama sina aika maikaroma wemauna nanu imumu torowama guriguri ufiro nono nanu beforoma guriguri da ufisu. 15Anene umau? Nana imumuini beforoma guriguri umau. Nana imumuini beforoma soni wemau. 16Eno da ufoitana nono yanu imumu torowama Godibai we ma kobererau uteda ido weboro uwarama yanu sina da naufitaitaba anene yaini ido webitaita? 17Eno ufoitana Godibai kobererau ufote nono Godinu naueta uwaranu naueta ma kimu da ufoita. 18Nana ya uwara nesia serigari uteda kamama sina aika maika faiyawere wataneba Godibai we ma kobererau utatane. 19Na eno utatanerogo nanu ununa dubu su ubarero sina demui demuiratu wemate i uwaranu naueta ma kimu umau. Na unutawa kamama aika sina yafawere wetaro i uwarama nautawa ueta.

20Naiyemutu, koiniboronu imueta ari da imuawe, reka kuitanu neno ari uawete dera uwaranu imueta ari imuawe. 21Godinu bukaroma eno wasu,

  • Godima wei, aika uwara siaia umaro Nanu uwarabai fare Nanu sina aika kamama sinaroma webitaro Nanu uwarama Nanu sina da naufitaita wei,
Godinu bukaroma eno wasu.

22Idoba imue eawe! I kamama sina aika maika wetana Godinu uwaranu imueta ma owerawa utasuba iba ina emanu naue iwata uetana me. Nono Godinu sina nautawa uwarama i sina wetaba Godi ibinu naufitae iba emanu naue iwata ueta. Nono Godinu sina we bou uetana Godinu naueta uwara durua utasute nono Godinu sina nautawa uwarama i sina nautawaba ema durua utawa utasu.

23Nono Godinu naueta uwara nesia dubu su ubarero fare aika maika kamama sinaroma webitaro aika eme aba Godinu sina nautawa uwara amufitate nauteda i uwarana gogore aba ane utaita? Eno webitaita. 24Nono Godinu uwara nesia Godinu sina we bou ufitaro Godinu sina nauegou utawa amara aba Godinu sina nautawa kamama amarama amufite i sina naufiro Godinu sinama danu nenoro yanafisuba neno kirifu ufisu. 25Neno kirifu ufiro Godima i amaranu kiwuma neno imueta ma boroyafiro i amarama imuegou uteda iwata ufite arubi ufite aibite Godibai guriguri ufite Godina yabai ibinu webisu.

Dubu suro rorowarau uetaba wasu sina

26Naiyemutu, nanu sina weneba anene ufoita? Guruguru ufoitana moana uwara soni we, moana uwara we mawetu ue, moana uwarabai Godi emaba wei sina we, moana uwara aika maika kamama sinaroma we, moana uwara i sinanu ubi we, eno ufoita. Eno ufoitana uwara nesianu naueta ma derawere ufoita deina ido. 27Aika maika kamama sinaroma weboitana amara sadei aba rarogonu torowana demui demui webitaro mui amarama i sinanu ubi we ma boroyafie watane. 28Nono i sinanu ubi we ma boroyareta amara mena i uwarama Godibaini emanu torowabai gimumutaroma webitae watane. 29Ya guruguru ufoitana Godinu sina we bou ueta uwara sadei aba rarogonu demui demui webitaro ya nesia emanu sina imuegou ufoe watane. 30Godima mui amaraba imueta mafiro i botai wasu amarama sina kodifite wate mu ufiro dubu amarama webisu. 31Eno ufoitana Godinu sina we bou ueta uwara nesia demui demui webitaro ya nesia nauforo yanu nauetana derawere ufisu. 32Godinu sina we bou ueta uwarama i we bou ueta maeta yawoegou uteda me sara wiawa utaita. 33Godi Dawa unutawa aika maika me sara siosa ueta iba watane. Godi Danu ununa rorowarau ueta. Dubu su nesiaro eno ufeisi, deina ido.

34I awetaboma dubu suro sina da webitae watane. Ju uwaranu tarawatuba awetaboma sina sina da webitate emenu sina mubitae watane. 35Awetaboma ane ane ue iwata ufitaro awerasima emanu suro wegou ufitaro iwata ufitaita. Awetabo dubu suro weta ba meba iba eno da ufitae watane.

36Ya uwarawere! Godinu sina yabairoma fari waita? Ya torowana Godinu sina nauteda iba eno utaita? 37Anama yabai ibeda Godinu sina we bou utasu aba Godinu sina wasu, dawa iwata nanu watane sina Godima weiba iba watane. Dawa iwata utasuba yabai webie watane. 38Anama nanu sina ekodifisuna dawa ekodifeisi.

39Enoba, naiyemutu, Godinu sina we bou ue eawete i aika maika kamama sina waita uwaraba kodiawe da wiawe. 40Godinu gaukara me sara sara da uawete rorowarau uegou uawe.

Copyright information for `YRB