1 Corinthians 16

Godinu naueta uwara durua ueta fuyo

I Judia orofaro Godinu naueta uwaraba oi maeta sina wemaro nauawe. I Gareisia orofa uwaraba we sina enanari yaba watane. I sina edono, i fura botai kowa, Sadero ya nesia yanu ofereni oi ode ode uawero ibifi. Godima ya ane ari durua utasu enanari odiawe. Eno ufoitana na famaro i oi da odifoita. Iro famate owawa ue odimate owawaini oini yanu we imutaita uwaraba mamate siaia umaro i Jerusaremu su uwarabai woure anibitaita. Yanu unu naini animane weboitana emaini uruama anibeisi.

Foro danu unu anibite Korinita su uwara ereta

Nanu aneta sina nauawe. Na Masadonia orofaro animane watane. Masadonia orofaro fare animate yabai yadama famau. Yabai famate kowa faiyanono ibimau aba obi mafisu sakara nesia iro ibimau. Iro ibebe ekodimaro ya uwarama na nanu dabaro woure ane odiforo aboro aboro animau. Na unutawa yabai fare aneta. Nanu unu yabai ibeta. Godima eno webisuna enanari eno umau.

Ewado Efesa suro ibimaro Godinu Imumu Kotofunu itareta kowa, Fenitikosi waita, ido fafiro animau. Godima nanu gaukara daba ewado ma ifegari usinuba Godinu sina wegou utatanero nautaita. Nono uwara faiyawere naba wasai utaita.

10 Timoti yabai fafisuna dawa Godinu gaukara amara, dawaini naini gaukara arotorowa utaituba dawa bana wiawe. 11 I amaranu sina nauawete da ekodiawe. Dawa yabai ibeibiro naini nanu naiyemutuini dawa yawofeisiba danu dabaro odiforo wesarau ue ewaro yabai afie watane.

12 Nana Aforasiba, we, i Korinita su uwarabai aini Godinu naueta uwaraini ania. Eno wenena ina Godinu unu meba awona anawa usinu. Nono duburo danu aneta kowa ido fafisuna ido yabai anibisu.

Dubu iba sina

13 Eregou uforo! Yanu naueta ma kimu uawete iya da uyawete buna uawe. 14 Anene ufoitana neno arama bobo uteiboe watane.

15 Naiyemutu, nauawe. Ya iwata, Sitefanasini danu awetaini koiniboroini Akeiya orofaro ema ko Godinu sina naue imutebita. Awonana ema Godinu muneta uwara durua utaita. 16 Eno utaitaba nanu ununa emaini Godinu naueta durua ueta uwaraini nesia naufote durua ufoe watane.

17 Sitefanasini Fotinasini Ekeikasini ema nabai faritaba yaru utatane. Ya Korinita su uwara ewaro farawa iro ibinitaba i uwarama yanu kabesi muneda na durua utaita. 18 I uwarama ya Korinita su uwaraba durua utebita enanari na durua utaitaba yanu neno kobererau utaisi. Emebai emaba kobererau wiawe.

19 I Eisia orofa naueta uwara nesia yaba ario sina waita. Akuiraini danu aweta Fasiraini emanu suro guruguru ue naueta uwaraini ema nesia yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisonu ifuro yaba ario sina derawere waita. 20 Godinu naueta uwara nesia yaba ario sina waita. Ya Godinu naueta uwara nesia atafoitana ario weda age mamiawe.

21 Na, Foro ewa ario sinaratu nanu agema owawa ue odatane.

22 Anama yanu Dera Waria Amara Yesu Keriso neno arama utawaro danu neno yanu Dera Amarabai ibawa utasuna Godima dawa we ma siosa ufisu. Nanu ununa yanu Dera Waria Amara sau fafie watane.

23 Yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisoma ya kobererau durua ufie watane.

24 Ya nesia neno arama utatanero nanu neno yabai ibinu. I sina Yesu Kerisonu ifuro watane. Ido nanu sina me sininu.

Copyright information for `YRB