1 Corinthians 4

Yanu Dera Waria Amara Danu torowa Danu gaukara uwara ma saragari ue odasu

Yana naini nanu uwaraini imufoitana emana Yesu Kerisonu gaukara uwara eno imuawe. Yana Godinu kiwuma imueta yawoeta uwara. I kobere gaukara uwarama emanu dera uwaranu sina nautaita. Nade nana kobere gaukara amara aba me? Yaini aba moana uwaraini naba ana siosa ueta amara aba kobere ueta amara weboitana i sina da naumau. Nana kobere amara aba siosawere amara na iwata meba da wemau. Nanu torowa da wenauemau. Nanu nenoma a siosawere utawa wasuna nono ina ido me. Yanu Dera Waria Amara Danu torowama na eregou ufite webisu ina ido. Enoba waini uwara nesiaba ya kobere gaukara uwarana me da wiawe. Yesu Dana fafite Danu aikana ario derawere beafite yanu ueta sineta nenoro kiwuma imueta nesia mune arioro odifiro wanu ueta sineta, aneba gaukara utaitu iwata ufoita. I kowaro Godima uwara nesia emanu ueta enanari moko mafisu. Moana uwaraba derawere, moana uwaraba deranono, moana uwaraba kikiratu we ma kobererau ufisu.

Korinita su uwara emanu torowa emanu ifu ma derawere utebita

I sina Aforasini waba weneba naufoitana Godinu sina anene ufote Godinu mui amara we ma derawere da ufote Godinu mui amara we ma kikiratu da ufoe watane. Yana eno ufoitana Godinu sina nauegou ufoita? Me. Aneba yanu torowaba na dera amara webaita? Godima yaba ibaiabai nesia mai. Ina imutaita aba me? Godima ina me mai rairo aneba nanu bunama mune waita?

Yanu imuetana derawereba mui sina da naufoita? Yabai ibaiabai faiyawere ibinu? Naini nanu uwarana me, yanu aikana dera yawoeta uwara sinaita? Eno imutaita? Nanu ununa ya ba dera uwara sibote yana eme yawoforo yaini uruama yawofene watane. Yana eno utaitarogo nono Godima ya afosoro uwara ma derawere utawa, emenu dubenaro ibeta uwara ari odi. Uwarama mui amara ma uifitae woure anaitaro uwara nesia ero itaita. Ya afosoro uwarana i uifisu amara ari. Yana i orofa atata uwaranu ereta. Emeini aneruini ema nesia ya ero itaita. 10 Ya afosoro uwarana Yesu Kerisoba gogore uwara ari sisirogo, nono yana Yesu Kerisonu iwata derawere uwara webaita. Ya afosoro uwarana buna merogo, nono yana buna derawere webaita. Uwarama ya Korinita su uwara kobererau imutaitate nono ya afosoro uwaraba iruteda yo waita. 11 Ietaini ogoini itawa uteda osi ue ibebaisi. Yabai kobere wadia meba iwu urebasu. Yanu ba su mero uwarama bana wiawa ekodebaitaba me inarebaisi. 12 Yana agema gaukara utebaisi. Uwarama yaba sina siosawere waitana emaba we ma kobererau utaisi. Uwarama yaini uranaitana moko uranawa me ibaisi. 13 Moana uwarama yaba moana uwarabai meo meo waitana emaba ibo utawa kobererau waisi. Ya afosoro uwarana kobererau me. Ya afosoro uwarana i orofa atata uwaranu sido gamo ari, uwarama eno we imutaita.

Korinita su naueta uwaranu ueta Foronu ueta ari ufita

14 Ya maru ufoe wiawa, yana nanu koiniboro ari, nanu neno yabai ibinuba ya we mawetu umane iba eno watane. 15 Yabai tisa uwara faiyawere ibeda Yesu Kerisonu sina waitarogo emanu neno yabai ibawaba yanu yamamamutuna faiyawere me. Yanu yamamana demurai, dawana na. Yaba Kerisonu sina na ko wero nautaba nana yanu yamama ari. 16 Enoba nanu sina nauawe. Na ane utatane ya enanari uawe. 17 Eno wataneba ewa amara Timotina, dawa nanu amara ubi ari, dawa Yesu Keriso imuegou utasu. Nana dawa siaia uero yabai ari. Nanu ununa dawa nanu Godinu aboro aboro guruguru utaita naueta uwarabai webatane sinaini nanu ueta sinetaini nesia yaba webie iba siaia uero ari.

18 Yabai moana uwarama eno we imutaita, Foro dawa da fafisu we imuteda sasae utaita. 19 Godima naba webisuna nana yabai sau famau. Iro are famate i sasae bobo uwara ma buna uteda sina waita aba me ibeda waita ina iwata umau. 20 Godi Danu yawotasu orofaro sina torowa wiawa utasu. Dawa Danu yawotasu orofaro bunawere yawotasu. 21 Yanu ununa ane? Yaba ibo uteda isuma umane famau aba yaba neno arama umate sina kobererau wemane famau? Yabai famaro yana anene ufoita iba wenaueratane.

Copyright information for `YRB