1 Corinthians 5

Aweta munetaini awera muneta daba Korinita suro ma siosa uta sina

Moana uwarama ewa sina waitaro nautatane. Yabai uwarama dita yagera faraita waita. Godinu sina nautawa uwarama i siosawere ueta utawa utaita. I siosawere uetana eno, mui amarama danu damamanu mui aweta munasute oiro inarasu waitaro nautatane. Nono yana sasae uteda maru sinawa utaita. I amara siosawere uiba buna sina wiawero yabai guriguri da ufie watane. Na yabai ibawa nono i siosa uetaba derawere imune. Na eno imuneba yabai ibinono uteda iba i amaraba ane umane na iwata uteda Yesunu ifuro wemaro nauawe. Mitini uawero nanu imueta yabai ibifiro Yesu Kerisonu bunaro Godinu naueta uwarabairoma i amara mune kebiro seitanibai odiawero seitanima i amaranu ofe ma arama ufisu. Seitanima eno ufiro nono i amarama imuegou ufite danu siosa imueta ekodifite danu neno imueta ma owefisu. Yesu sau fafite i amaraini ma wirofisuba iba eno ufoe watane.

Korinita su uwara emabairoma siosa uwara faiyawere ure yowefitae wei sina

Yana kobere uwara waita, i sinana kobererau me. Ya iwata, faraua ubarero wawareta ira yisiti kikiratu odebaitaro derawere foatebasu, enanari siosa ueta demuraima ya nesia ma siosa ufisuba i siosa ueta yisiti ari mu sabote ya reka yisiti me faraua ari siboe watane. Yesu Keriso, yanu Godima i Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta mamoe, yaba ma uita. Enoba ya naueta uwarama yanu siosawere ueta ekodifete Yesu Kerisonu kobere imueta imufene watane. I siosawere ueta nesia bodere yisiti ari ekodifete ba ueta torowa reka faraua ari uteibene iba watane.

Bodere owawa uteda eno we, i dita yagera fareta uwarabai owiga da uawe we. 10 Eno wena Godinu sina nautawa uwaraba wiawa ue. Na iwata Godinu sina nautawa uwarama dita yagera fare, ibaiabai derawere mubitae ue, waira ue, ba me godi siboro ue, eno utaitaba emabai da ibifoe imufoitana ewa orofa atata ekodifoita. 11 Nanu sina nauawe. Godinu naueta amara, yanu yaiyema dita yagera fare, i ibaiabai derawere mune, ba me godi siboro ue, sina siosawere we, kimu ogo derawere ie, waira ue, Godinu naueta amarama eno ufisuna dawabai da aniawe. Ieta dawabai da ifoe watane. 12 I Godinu sina nautawa uwara koto da umau, ina nanu gaukara me. Yanu gaukarana Godinu naueta uwara koto utaita iba watane. 13 Godi Danu torowa Danu sina nautawa uwara koto ufisu. Enoba i siosawere amara yoweawero yabairoma kebiro anibie iba watane.

Copyright information for `YRB