1 Corinthians 6

Naueta uwarama emanu domayamutu da koto ufitaita

Yabai mui amarama Godinu mui naueta amara wawei webie utasute aneba Godinu sina nautawa uwarabai anasu? Aneba Godinu naueta uwarabai koto utawa utasu? Mui kowaro ya Godinu naueta uwarama i orofa atata uwara nesia koto ufete yawofeisi. Ina iwata utaita aba me? Eno ufeisiba i kerere kikiratu aneba yanu aika koto utawa utaita? Duburo ya, Godinu naueta uwarama, i aneru koto ufeisi. I gaukarana derawereba awonana yanu ane ane kikiratu yanu aika koto ufoe watane. Aneba i Godinu sina nautawa uwarabai kotoba anaita? Eno utaitaba maru uawe! Yabai iwata derawere amara meba iba Godinu naueta uwaranu uraneta yaraneta ma rorowarau utawa utaita? Enoba mui naueta amarama mui naueta amara wawei webisuna nautawa uwarabai anibisu? Aneba eno utaita?

Ya Godinu naueta uwaranu wawei wetana ba me. Aika uwarama nautaitate yanu nauetana ba me waita. Mui amarama yaba siosawere ufisuna koto da uawete kodiawe. Mui naueta amarama yanu ibaiabai waira ufie ufisuna kodiawe, danu sibona. Nono yanu aikana yanu naueta uwara wawei webote waira ufoe iba koto utaita. Ina siosawere. I siosawere utebaita uwarama Godinu yawoeta orofaro da anibitaita. Yanu torowa da iruawe. Nanu sina ewado eregou uawe. I dita yagera fareta uwara Godinu yawoeta orofaro da anibitaita. I ba me godi siboro ueta uwaraini i mui awetanu buribi aneta uwaraini i sasae ueta awetaini i amara sadeima udiri ue matanaita uwaraini i aweta sadeima udiri ue matanaita uwaraini waira ueta uwaraini i ibaiabai derawere muneibitae ueta uwaraini i kimu meo wawei weta uwaraini sina siosawere webaita uwaraini i meo wawei webaita uwaraini i uwara nesia Godinu yawotasu orofaro da anibitaita. 11 Yabai moana uwara bodere eno utebita. Yana Yesu Keriso imutaba Godinu Imumu Kotofuma yanu neno uroite ya mune aika Godibai odiro Godima Yesu Kerisoini Danu Imumu Kotofunu ifuro yana kobererau wei.

Yanu ofero yaru utedana Godinu ifu we ma derawere ufe

12 Yana eno waita, ane ane ufene ufeisina ufeisi waitarogo nono nana eno watane, moana uetana kobererau meba ima ya durua utawa utasu. I ane anema na da yawofie watane. 13 Yana eno waita, Godima yanu desini ubu uite yanu desiniba ieta mai waita. Eno waitaba nanu sina wemaro nauawe. Mui kowaro Godima desinini ietaini nesia kodifiro me sibisu. Yanu ofe ubuna dita yagera fareta emetu merogo yanu ofe ubuna yanu Dera Waria Amaranu. Idoba Dana ya yawotasu. 14 Godi Danu bunama botai yanu Dera Waria Amara Yesu Keriso uietaroma ma uyariba dubu kowaro ya enanari uietaroma ma uyafisu.

15 Imue eawe! Yanu ofe ubu nesiana Yesu Kerisonu ofe ememetu. Ina idoba Yesu Kerisonu ofe ubu emetu mumate sasae ueta aruma aba awetabai ane takami umau? Me! Eno da umau. 16 Anama sasae ueta aruma aba awetaini ane aibisuna ema sadeina demurai sibisisi. Ina iwata utaita aba me? Godinu bukaroma eno wasu, ema sadeina ofe ubu demurai ari sibisisi wasu. 17 Nono anama danu naueta yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisobai odifisuna Yesuini demurai sibisisi. 18 Enoba i siosawere dita yagera fareta kodiawe. Moana siosawere uetana yanu ofe ubu otowaratu ma arama utasuro nono dita yagera faretama yanu ofe ubu derawere ma arama utasu. 19 Yanu ofena Godinu Imumu Kotofunu su. Godima Danu Imumu Kotofu yaba maiba Dawa yanu ofe ubarero ibinu. Ina iwata utaita aba me? Yanu ofe ubuna yanu me. 20 Godima moko derawerema maite ya oiya uiba yanu ofero kobererau torowa utebeawero uwarama Godinu ifu we ma derawere uteibitaita.

Copyright information for `YRB