1 Corinthians 9

Foro afosoro gaukaranu moko munawaba yaru derawere utebi

Mui amarama na yawotawa, nanu torowa yawotatane. Na Godinu afosoro amara. Nana yanu Dera Waria Amara Yesu Keriso ere. Nana Godinu kotofu sina wero nautaba yana nanu uwara. Moana uwarama na Godinu afosoro amara imutawa utaita. Nono Godinu sina yaba wero nautate Godinu uwara sitaba emema ereda na Godinu afosoro amara we imutaita. Moana uwarama na ere waitaba emaba emanu moko sina eno wemaro nauawe. Ya Godinu gaukara yabai utaisi rairo aneba ieta me da mune ifoita waita? Aneba aweta da muboita eno waita? I mui Godinu afosoro uwaraini yanu Dera Waria Amara Danu dabuemutuini Fitaini i uwarama aweta mutade aneba ya aweta da muboita waita? Moana uwarama yabai Godinu gaukara uteda ieta me itaita. Nono Banabasini naini wanu torowa yabai ieta me itawa, wanu ieta oiya ue itaitu. Aneba eno waitaro utaitu? Anama ami gaukara ufite danu ami ibaiabai nesia oiya ufisu? Eno me. Anama waiya waifiro ieta warafite ayo ufiro ina da ifisu? Eno me. Anama borumakau yawofite borumakaunu ama dumamu da ifisu? Eno me. Ewa sinana nanu beforoma sina torowa? Me. Godinu tarawatu enanari wasu aba me? Imue eawe! Mosesinu tarawatu eno wasu, borumakau uiti deiro amune adidiafiro uiti tai sakairo itafitae ufitaitana borumakaunu bebetu garari da uawe wasu. Godima borumakau torowa ieta ifie imuteda iba wasu? 10 Dawa ya Danu gaukara uwaraba wasu aba me? Aiwia Dawa yaba wasu. I beata jiru tureta uwaraini ieta fira ueta uwaraini ieta mubitae iba gaukara utaita. 11 Wana Godinu imueta ya uwaranu neno ubarero odaituba wanu ietaini ibaiabaini yabai mubutuna ina ido aba me? 12 Moana uwarama eno utaitana ina kobererauba wana Godinu sina yaba weituba enanari ufutu aba me? Wana eno utawa utebitu yana ibo uotote Yesu Kerisonu kotofu sina nautawa uotoba. 13 I dera dubu suro gaukara utaita uwarama emanu ieta iro me munaitate itaita. Ina iwata utaita aba me? Enanari i dera dubu su fuyo oeta kabesiro gaukara uwarama moana Godinu fuyo maeta ieta me munaitate itaita.

14 Ido Godima eno wasu, ana anama Godinu kotofu sina waitana i nautaita uwarama emaba ietaini ibaiabai mawe wasu. 15 Nono nana eno utawa utebitara. Eno umane iba owawa ue odatane? Enoba me. Na unutawa i. Nanu ununa yabai Godinu sina wemate moko da mumane watane. Na unutawa yabai ibaiabai muneta. Na unutawa nanu bebetu kimu ueta sina ureieta. Na uimauna idoni. Eno imutataneba yanu ibaiabai da mumau. 16 Godinu kotofu sina wataneba nanu ifu we ma derawere da umau. Godima weiba iba Danu sina watane. I sina da wemauna nanu neno urumu ufiro Godima na fanisi mafisu. 17 Nanu unu torowaba eno umauna moko mumau. Nono nanu unu utawa utatane. Godima na Danu sina wemane iba mune odiba nanu unu utawa uteda Danu unu torowa utatane. 18 Enoba nanu moko munetana ane ari? Ina eno, Godinu sina weda oi munawa utatane. Na Godinu afosoro amaraba ane ane me mumane imutedana eno utawa utatane.

Foro i uwara nesianu gaukara amara ari ibebi

19 Enoba mui amarama na yawotawa utasu. Nono nanu aikana uwara nesia Godibai wirofitae iba emanu sabua ueta amara sire. 20 Idoba i Ju uwarabai ibedana Godibai wirofitae Ju uwara ari ibatane. Nono i Mosesinu tarawatu imutaita uwarabai ibedana Godibai wirofitae ema ari ibatane. 21 Moana uwarama Mosesinu tarawatu imutawa utaita. Naini imutawa. Nono nana tarawatu me amarana me. Nana Yesu Kerisonu tarawatu imutatane. I Mosesinu tarawatu ema ari ibatane. 22 I imueta buna me uwarabai ibedana buna me ari ue ibatane. Moana uwara Godibai wirofitae iba uwara nesia ari ibatane. 23 Emana emanu naueta Yesu Kerisobai odifitae iba Yesu Kerisonu kotofu sina emabai weda Yesu Kerisoma naini we ma kobererau ufiro naumane iba eno utatane.

Bunawere durami uteda siraka ufete i me muneta mube

24 Ya iwata, uwara faiyawere durami ue anaitaro amara demuraima serigari utebasute danu moko munebasu. I ari buna utebeawe. 25 I sirakaini waribo aika maika utaita uwarama mui yajara ufisu moko mubitae iba emanu ofe ubu yawoegou utaita. Nono yaini naini i yajara ufisu moko da mubeisirogo nono i me ibene ibene ibeta moko Godibai mubene iba Godinu gaukara uegou utaisi. 26 Na me sara durami ue anawa utatane. Moana uwarama i dobiri eregou uteda durami ue anebaita i ari nanu gaukara utatane. Moana uwarama uranegou utebaita i ari nanu gaukara utatane. 27 Eme faiyawerebai Godinu sina webitarana nono Godima na ekodiosoba nanu buri age ofe ubu nesia yawoegou utatanete nanu ofenu unu utawa utatane.

Copyright information for `YRB