1 John 2

Yesu Kerisona yanu durua ueta

1Nanu aruma amara, yana ba me ueta da ufoe iba ewa sina owawa ue odatane. Nono anama ba me ufisuna yanu abanaro inare sina weta Amara ibinu. Dawana i rorowarau utasu Yesu Keriso. Dawa yabairoma Godibai sina webisu. 2Yesu Danu aikana yanu ba me ueta mune aika odasuro Godima ereda ina ido wasu. Nono yanu ba me ueta torowana me, i orofa atata uwara nesianu ba me ueta mune aika odifie iba korosiro ui.

3Danu we kakara ueta sina nautaisite enanari utaisina Dawa imuegou utaisi. 4Anama Dawa na iwata utatane webite nono Danu sina da mubisuna dawana meo bobo amara, dawabai ba sina me. 5Anama Godinu sina nautasuna ya iwata, dawa Godi imuteda ba neno arama uegou utasu. Yana enanari utaisina ya iwata yana Godinu uwara sinaisi. 6Anama nana Godibai ibatane wasuna Yesunu ueta sineta ari enanari ufie watane.

Anama domayamutuba neno arama utasuna Godinu arioro ibinu

7Nanu aruma amara, yaba reka buna sina owawa odawa utatane. Ewa buna sina boderewereroma yabai ibinu. Ewa buna sina nesia bodere nauta. 8Ewana reka uetanu reka tarawatu sina owawa ue odatane. I sinanu ba ubi Yesu Kerisoro ereda yabai eraisi. Enoba i dumu ido me sibie utasuro i ario ido farasu.

9Anama nana i arioro inaratane weda nono danu domayamutuba neno ka utasuna dawana dumuro ibeta amara. 10Anama danu domayamutuba neno arama utasuna dawa i arioro inarasuba siosawere da ufisu. 11Anama neno siosa uteda domayamutuba neno ka utasuna dumu torowa ibinuba dumuro inarasuro dumuma danu diti garari utasuba i kobere ario daba iwawa utasu.

12Nanu aruma amara, Godima Yesuba yanu neno neno ueta mune imutawa uiba iba owawa ue odatane. 13Ya dera uwarama, Yesu i boderewereroma ibinu Amara iwata utaitaba yaba owawa ue odatane. Ya reka uwarama i siosawere amara serigari utaba yaba owawa ue odatane. 14Ya koiniboroma Baba Godi iwata utaitaba yaba owawa ue odatane. Ya dera uwarama i botai kowaro ibebe awona ibinu Amara iwata utaitaba yaba owawa ue odatane. Ya reka uwarama buna uteda i siosawere amara serigari utaitaba Godinu sina yanu nenoro ibinu. Yaba owawa ue odatane.

Yanu unu ewa nasiniro torowa da imufe

15Ewa siosawere orofa atatanu imueta da imuforo! Anama ewa orofa atatanu imueta nenoma imuegou ufisuna dawa Godi da imuegou ufisu. 16Ewa orofa atatanu imuetana eno, neno uyareta, ditima sasae ueta, eme emanu torowa ma derawere ueta, i nesia ewa orofa atatanu imueta. Ina Godinu imueta me. 17Ewa orofa atataini danu siosawere ibaiabai me sibiro nono Godinu imueta imutasu amarama me ibene ibene ibifisu. |L

Yesu Kerisoba wasai utaita uwara

18Nanu aruma amara, i dubu kowa fafie utasu. Wasai keriso fafisu sina nauta. Awonana wasai keriso faiyawere faraitaba i dubu kowa ido fafie utasu iwata utaisi. 19I wasai keriso uwarama yabairoma anita. I uwarana yanu naueta uwara me. Emana aika uwara. I uwarana yanu naueta uwararona yabai ibifitae, meba yabairoma anitaba uwara nesia yanu ba uwara me iwata utaita. 20Yana i uwara ari me. Godinu Imumu Kotofuma yabai tare ibinuba i ba sina nesia iwata utaita. 21Yana ba sina iwawa utaita aba iwata utaita? Ina iwata utaitate Godinu imuetana meo me, ina ba iwata utaitaba iba yaba owawa ue odatane.

22Anama botai meo bobo amara? Anama Yesu Dawana Keriso me wasuna dawana botai meo bobo amara ido. Dawa eno ufisuna dawa Baba Godini Danu Amaraini imutawa utedaba dawana wasai keriso. Anama Godinu Amara na imutatane wasuna Godi imutasu. |L

Imumu Kotofuma ba sina yaba we mawetu utasu

24Enoba yanu botai nauta sina nenoma imuegou uawe. I sina yanu nenoro ibegou ufisuna yana Godinu Amaraini Godibai ibifoita. 25Yesuma i me ibene ibene ibeta yaba mafisu eno we bou ui.

26I irueta uwaraba yabai we kakara umane iba owawa ue odataneba ido me sininu. 27Godima Danu Imumu Kotofu siaia uiro yabai tare ibinuba moana uwarama ya da we mawetu ufitaita. Godinu Imumu Kotofuma ya nesia meo me, ba we mawetu utasu. Eno we mawetu utasuba Dawabai ibegou uawe.

28Nanu aruma amara Yesubai ibegou uforo Yesu ido fafisuna maru da ufote iya da uyafote Danu iboro rorowarau inafoita. 29Yesu Keriso Dawana kobererau. Idoba ana anama kobererau utaitana emana Godinu adarabu.

Copyright information for `YRB