1 John 3

Awona yana Godinu koiniboro

Godima yaba neno arama derawere uegou utasuba imuegou uawe. Godima ya Nanu aruma amara wasuba ido yana Danu koiniboro. I orofa atata Godinu sina nautawa uwara, emana Godi iwata meba iba ya iwawa utaita. Nanu uwara yaba watane. Awonana yaini naini yana Godinu koiniboro. Duburo ane ari sibeisina yaini naini ya iwata me. Nono duburo Yesu fafisuna Dawa ereda Dawa ari sibeisi. Idoba anama Dawa eno imutasuna danu ba me ueta kodasute Yesubai ba me uetana meba Danu imuetana roatarau Dawa ari kobererau imuegou utasu.

Anama ba me utasuna Godinu sina ma siosa utasu. Anama Godinu sina ma arama utasuna dawa ba me utasu. Yesuma yanu ba me ueta mubie iba Ba Eme Sini. Dawa Ba Eme Sinite ba me utawa kobererau ibebi. Anama Yesubai ibeda dawa ba me utawa utasu. Anama ba me utasuna Yesu erawa uteda dawa Yesu iwata meba iba daido ba me utasu.

Nanu aruma amara, moana uwarama ya irufitae fafitaitana emanu sina da nauawe. Anama kobererau utasuna dawana kobererau, danu kobere uetana Yesunu kobererau ueta ari. Anama ba me utasuna danu damamana seitani. Seitanima i botai kowaroma daido ba me ue arasu. Godinu Amarama seitaninu ba me ueta mu sabie iba ewaro tarari.

Godima ana amara munasuro dawa ba me utawa utasu. Godinu imueta dawabai ibasuro Godima dawa munasuba dawa ba me utawa utasu. 10 Enoba Godinu uwara abodo iwata utaitate seitaninu uwara abodo iwata utaita. Anama ba me utasuna dawa Godinu amara me. Anama danu domayaba neno arama utawa utasuna dawa Godinu amara me.

Naiyemutuba neno arama ueta sina

11 Ewa sina, ya neno arama ue matawe, i sina bodereroma nautebaita. 12 Yana Keini ari me. Keinina seitaninu amara. Keinima danu dabue uriro ui. Aneba danu dabuenu nodo turi? Keininu uetana ba mewerero danu dabuenu uetana kobererauba iba danu nodo turiro ui.

13 Nanu uwara yaba watane. I orofa atata Godinu sina nautawa uwarama ya neno ka utaitaba da imuforo. 14 Yanu naiyemutuba neno arama utaisiba uieta ekoisite fare i me ibetaro ibinisi. Ina ya iwata utaisi. Anama danu domayaba neno arama utawa utasuna dawa i uietaro ibinu. 15 Anama danu domayaba neno ka utasuna dawa me uieta amara. Imue eawe! I eme ma uieta uwarama Godibai me ibene ibene da ane ibifitaita. 16 Yesuma yaba neno arama uite tare ui. Eno uiba Danu neno arama uetana derawere iwata utaisi. Enoba yaini naini yanu naiyemutuba enanari neno arama ufete uifeisi. 17 Anabai ibaiabai faiyawere ibasuro dana mui ibaiabai me aramawere amara erasute neno kimu uteda matawa utasuna Godinu neno arama ueta dawabai meba iba eno utasu. 18 Nanu aruma amara, neno arama ueta sina torowa da webete nono ba neno arama uegou ufe.

Naueta amarama dawa Godinu iboro iyarawa

19 Yana ba ufeisina yana Godinu uwara iwata ufete Godibai inafeisina maru da sibeisi. 20 Yaini naini nenoma ya siosawere uwara torowa imutaisina yanu nenona kikiraturo Godi Dawana derawere. Dawa nesia iwata utasuba yanu nenoma imuetaba iya uyarawa uteda Godi imuegou utaisi.

21 Nanu uwara yaba watane. Yaini naini nenoma ya siosawere imutawa utaisina Godibai iyarawa anaisite Danu wasu sina enanari utaisite ane ane wenaueraisina Dana ya kobererau imuteda ina yaba matasu. 23 Godinu wasu sina eno, yanu neno Danu Amara Yesu Kerisobai ibifiro Dawa imufete ya neno arama ue matafe, Dawa eno yaba wasu. 24 Danu wasu sina enanari utaisina Dawabai ibaisiro Dawa yabai ibasu. Danu yabai ibetana anene iwata ufeisi? Dawa Danu Imumu Kotofu siaia uiro yanu neno ubarero tare ibinuba iba iwata utaisi.

Copyright information for `YRB